«drugi» на английском

PL

«drugi» перевод на английский

volume_up
drugi {прил. м.р.}
volume_up
drugi {числ.}
EN

PL drugi
volume_up
{прилагательное мужского рода}

1. общее

drugi (также: następny, nowy, nowe, nowa)
volume_up
another {прилаг.}
Drugi punkt ważny - badania dla optymalizacji i wykorzystania dywidendy.
Research into optimisation and allocation of dividend is another important issue.
Jest to więc drugi dobry powód, aby uczynić traktat przedmiotem referendum.
It is therefore another good reason to make the Treaty the subject of a referendum.
Jeden opowiada się za euroobligacjami, drugi sprzeciwia się im.
One is in favour of eurobonds and another is opposed.
drugi (также: druga, drugie)
volume_up
second {прилаг.}
Drugi projekt... ~~~ Drugi projekt jest procesem, który nie ma podpisu.
The second -- the second is that this process does not have a signature.
(Śmiech) To mój drugi ulubiony cytat z Kinseya. ~~~ To mój drugi ulubiony cytat z Kinseya.
(Laughter) Which is my second favorite line in the entire oeuvre of Alfred Kinsey.
Punkt drugi dotyczy kontrowersyjnej kwestii wymiany informacji.
The second point is on the controversial matter of exchange of information.
drugi
volume_up
the other {прилаг.}
Obaj byli ludźmi sukcesu - jeden internista, a drugi chirurg.
These are both very successful -- a physician in one case, a surgeon in the other.
W przypadku innych pacjentów, jeden lub drugi wpływ może być dominujący.
In other patients, one or the other effect may be dominant.
Cywilna rewolta przeciwko arabskim despotom rozpala drugi brzeg Morza Śródziemnego.
Civil rebellions against Arab despots have set the other side of the Mediterranean alight.
volume_up
latter {прилаг.}
W państwach skandynawskich wybraliśmy ten drugi model.
In the Nordic countries we have chosen the latter model.
To właśnie w sprawie tej drugiej grupy ludzi Parlament musi przeprowadzić wnikliwą debatę.
It is on this latter point that Parliament must have a real discussion.
Jednym ze sposobów osiągnięcia tego drugiego jest dobre zarządzanie lasami.
One way of achieving the latter is to ensure good forest management.

2. "np. brzeg rzeki"

drugi (также: dalszy)
volume_up
farther {прилаг.}
Drugi wymiar przedsięwzięcia jest związany ze spojrzeniem dużo dalej w przyszłość i zastanowieniem się, czy bylibyśmy w stanie funkcjonować w oparciu o te same standardy.
The second dimension involves looking much farther ahead to consider whether we could perhaps manage to work with common standards.

Синонимы (польский) для "drugi":

drugi

польские примеры использования для "drugi"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

PolishJak zrobię 30 linearnych kroków: jeden, drugi, trzeci, czwarty, to skończę na 30.
If I take 30 steps linearly -- one, two, three, four, five -- I get to 30.
PolishPierwszy, a właściwie również drugi z nich, ma związek z przesunięciem władzy.
And the first of these, the first two of these, is about a shift in power.
PolishA w drugi sabat niemal wszystko miasto się zgromadziło na słuchanie słowa Bożego.
And the next sabbath almost the whole city was gathered together to hear the word of God.
PolishNależy zachować ostrożność, jeśli Xigris jest podawany pacjentowi po raz drugi.
If Xigris is readministered to patients, caution should be employed.
PolishNiestety jednak niektóre istotne kwestie odsunięte zostały na drugi plan.
However, certain essential issues have been relegated to secondary status.
PolishByli też ukrzyżowani z nim dwaj zbójcy, jeden po prawicy, a drugi po lewicy.
Then are there crucified with him two robbers, one on the right hand and one on the left.
PolishTo prawdziwy zaszczyt mieć możliwość drugi raz stanąć w tym miejscu.
And it's truly a great honor to have the opportunity to come to this stage twice.
PolishBoć jeden wierzy, iż może jeść wszystko, a drugi będąc słaby, jarzynę jada.
One man hath faith to eat all things: but he that is weak eateth herbs.
PolishNa drugi dzień, deweloper poinformował mnie w mailu, że wycofuje swoje dofinansowanie.
The next day I got an email from the developer saying that he was withdrawing all funding.
PolishWyrób ten wprowadzony został po raz drugi na rynek w 2002 rok pod nową nazwą.
The device was placed back on the market in 2002 under a new name.
PolishOkrążył świat pierwszy raz, okrążył świat drugi raz, okrążył świat trzeci raz.
He went around once, he went around twice, he went around thrice.
PolishDrugi projekt skupia się na pomocy zwierzętom - nie tylko dzikim, ale także domowym.
One of their projects will be to help animals -- not just wildlife, domestic animals as well.
PolishI to są dzieci, które zawalają półrocza czy siedzą drugi rok w tej samej klasie.
PolishPierwotne założenie działalności zmienia priorytet na drugi i dalsze.
And the actual goal of the institution goes to two through n. ~~~ Right?
PolishDrugi - deklarowano, że rok 2008 będzie rokiem zdecydowanie lepszym.
Secondly, it was declared that the year 2008 would definitely be better.
PolishI drugi, możesz sprawić, że ludzie będą czuć się bezpieczni i mieć nadzieję, że nie zauważą.
Or two, you can make people just feel secure and hope they don't notice.
PolishDrugi to prywatyzacja terroryzmu, a trzeci, rzecz jasna, globalizacja terroryzmu.
PolishNa podstawie tych wyników zalecana jest dawka 20 mg/ kg mc. co drugi tydzień.
PolishZamiast transportować produkty na drugi koniec świata, wysyłamy dane przez Internet.
We're now, instead of shipping a product across the world, we're sending data across the Internet.
PolishDlategośmy chcieli przyjść do was (zwłaszcza ja Paweł) i raz, i drugi; ale nam przekaził szatan.
because we would fain have come unto you, I Paul once and again; and Satan hindered us.