«dostarczyć» на английском

PL

«dostarczyć» перевод на английский

volume_up
dostarczyć {глаг. сов.}

PL dostarczyć
volume_up
{глагол}

dostarczyć (также: dostarczać, przynosić, podać, podstawić)
volume_up
to provide {глаг.}
Informacje, które będziemy mogli dostarczyć dostarczymy.
The information that we can provide, we will provide.
Ogniwa paliwowe mogą dostarczyć energię gdzie potrzeba.
Nano-engineered fuel cells could provide the energy where it's needed.
Poland has also promised to provide substantial aid.
dostarczyć (также: dostarczać, zaopatrzyć, zaopatrywać)
volume_up
to supply {глаг.}
Czy jest pan w stanie dostarczyć takich danych statystycznych?
Are you able to supply such figures?
Grecka Komisja Rynku Kapitałowego powinna zatem być w stanie dostarczyć informacji spółkom greckim.
The Hellenic Capital Market Commission should therefore be able to supply the data for Greek companies.
Jednak nie możemy kształcić ludzi jedynie po to, by dostarczyć gospodarce dobrze wykwalifikowanych pracowników.
However, we must not educate people simply to supply the economy with well-qualified workers.
dostarczyć (также: wyposażyć, umeblować, meblować)
volume_up
to furnish {глаг.}
Znał ją, mógłby dostarczyć dodatkowych informacji o niej.
And he knew her, he would have been able to furnish additional information about her.
Bardzo zależy nam na dostarczeniu dowodu, że wyzwania środowiskowe mogą zostać przekształcone w możliwości gospodarcze i postęp społeczny.
We are keen to furnish evidence that environmental challenges can be converted into economic opportunities and social progress.
dostarczyć (также: wręczać, składać, złożyć, przekazać)
volume_up
to hand {глаг.}
Wszystkie z nich zostały dostarczone płasko na ciężarówce i zmontowane ręcznie w ciągu 48 godzin przez ekipę ośmiu ludzi, z których tylko jeden widział wcześniej instrukcje.
All of which were delivered by flat bed, on a truck, and hand assembled in 48 hours by a team of eight people, only one of whom had ever seen the plans before.
Jednakże pod względem prawnym kwestie te leżą w pełni w zakresie kompetencji państw członkowskich, tak jak podniesienie ceł w celu dostarczenia koniecznych środków.
But legally, this is fully in the hands of the Member States, as is the strengthening of customs providing necessary resources.
dostarczyć (также: oddać, wręczać, przekazać, przekazywać)
volume_up
to hand over {глаг.}
dostarczyć (также: zaopatrzyć)
volume_up
to purvey {глаг.}

Синонимы (польский) для "dostarczyć":

dostarczyć

польские примеры использования для "dostarczyć"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

PolishDzięki wykorzystaniu sposobów postrzegania, można dostarczyć prawdziwych wrażeń.
You can really get inside somebody's perception and have them experience something.
PolishTo może dostarczyć wiadomości dla wszystkich nauk w niespodziewany sposób.
It's something that can inform all sorts of science in unexpected ways.
PolishEuropa musi sama sobie dostarczyć środków do osiągnięcia konkretnych najważniejszych celów.
Europe must give itself the means to achieve specific major objectives.
PolishRaport komitetu mógłby wtedy dostarczyć wskazówek do rozpatrzenia przez Radę Bezpieczeństwa.
The committee's report would then serve as a guide for consideration by the Security Council.
PolishCzy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
PolishTo jednak nauka musi dostarczyć podstawowych rozwiązań.
However, it is in science that we will find the basic solutions that we need.
PolishTa droga okrąża teren, pozwalająca dostarczyć prąd i wodę z naszego obszaru.
We have this road going around the area, which brings the people electricity and water from our own area.
PolishW tym kontekście kolejne testy warunków skrajnych muszą dostarczyć o wiele dokładniejszą informację.
In this context, future tests must be much more precise in terms of providing information.
PolishDo czasu przybycia służb ratunkowych każdy z nas powinien móc jednak dostarczyć pierwszą pomoc.
Until the emergency services arrive, however, each of us should be able to administer first aid.
PolishPytam się, czy mógłby pan dostarczyć mi listę tych miast, o których pan wspominał w kontekście liczb?
I ask you: can you give me a list of those cities which you referred to in terms of numbers?
PolishW rzeczywistości proponowana dotacja pozwala dostarczyć zaledwie jedną porcję owoców raz w tygodniu.
In fact, the proposed subsidy allows the provision of only one portion of fruit one day a week.
PolishNawet kiedy uda się ją dostarczyć, pomoc humanitarna nie wystarczy, by sprostać potrzebom na miejscu.
Even when it is delivered, the humanitarian aid is insufficient to meet the needs on the ground.
PolishNie da się przewidzieć wyniku; można tylko, jak rolnik, dostarczyć warunków odpowiednich do rozwoju.
We have to recognize that human flourishing is not a mechanical process; it's an organic process.
PolishTakich powodów nie jest on w stanie dostarczyć.
I would therefore like to reiterate my serious concern about this provision.
PolishNależy dostarczyć potwierdzenie równoważności testów oraz wyników z różnych miejsc wytwarzania.
Reassurances should be provided on the equivalence of tests and test results from the different sites.
PolishDlatego po wykonaniu testu sprawności systemu, może on nadal dostarczyć 80 dawek leku i działać przez 24 godziny.
The full 80 doses and 24 hours of use are still available after the functionality test.
PolishWidzimy, że ludzie tam żyjący koniecznie muszą otrzymać pomoc humanitarną, lecz nie możemy jej dostarczyć.
We can see the glaring necessity to get humanitarian aid there, and yet we cannot get it there.
PolishNależy dostarczyć wyniki badań serologicznych dla badań skuteczności prowadzonych przez Katsma i wsp.
Serology results for the efficacy study carried out in chickens by Katsma et al. should be provided.
PolishZanim dokonasz zakupu, sklepy internetowe z UE mają obowiązek dostarczyć Ci następujących informacji:
Online sellers in the EU are required to give you the following information before you make any purchases:
PolishTaka strona mogłaby dostarczyć informacji o tym przedmiocie.