«doprowadzić» на английском

PL

«doprowadzić» перевод на английский

EN
volume_up
doprowadzić {глаг. сов.}

PL doprowadzić
volume_up
{глагол}

1. "rurami"

doprowadzić (также: szczebiotać, zaszczebiotać, nadać, nadawać)
volume_up
to pipe {перех.гл.}

Синонимы (польский) для "doprowadzić":

doprowadzić

польские примеры использования для "doprowadzić"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

PolishDzięki demokratycznym wyborom udało im się doprowadzić do fundamentalnych zmian.
Through democratic elections, they succeeded in bringing about fundamental change.
PolishWspólnie z Parlamentem możemy z pewnością doprowadzić do podwyższenia frekwencji.
Together with Parliament we can make sure that we increase the voter turn-out.
PolishChcemy doprowadzić do zmiany tej sytuacji, lecz sami powinniśmy dać przykład.
We want to change the situation, but we should also set an example ourselves here.
PolishCo więcej, napływ uchodźców może doprowadzić do ponownych napięć w regionie.
What is more, the flood of refugees may reignite simmering tensions in the region.
PolishPowinniśmy zatem doprowadzić do wymiany danych i informacji w czasie rzeczywistym.
We therefore need to move towards sharing data and information in real time.
PolishW niektórych przypadkach udało się do tego doprowadzić, a w innych dokonał się postęp.
In some cases, this has been achieved, and in some cases, progress has been made.
PolishWykorzystujecie kryzys, żeby doprowadzić do narzucenia nam unii fiskalnej.
You are using the crisis as a massive power grab to take us towards fiscal union.
PolishNależy doprowadzić do większej spójności pomiędzy rynkiem pracy a edukacją.
Better coherence needs to be created between the labour market and education.
PolishAle tylko poważny kryzys lub wielki, historyczny kompromis może do tego doprowadzić.
But only a major crisis or a grand historic compromise can bring this about.
PolishTo o czym chcę dziś mówić ,jest to, do czego możemy doprowadzić jeśli nie zrobimy nic.
What I'm going to talk to you about tonight is stuff we might do if we did nothing.
PolishMoże to doprowadzić do zmniejszenia uszkodzenia wątroby i poprawy jej czynności.
This should lead to a reduction in liver damage and an improvement in your liver function.
PolishNie możemy doprowadzić się do punktu, w którym zatracimy się w poszukiwaniu konsensusu.
We cannot bring ourselves to the point of exhaustion in the search for a consensus.
PolishJednocześnie wsparcie bioenergii nie może doprowadzić do zakłócenia konkurencji.
At the same time, the promotion of bio-energy must not lead to distortions of competition.
PolishWspólnie musieli doprowadzić proces prawodawczy do udanego zakończenia.
Together, they have had to bring the legislative process to a successful outcome.
PolishPrzede wszystkim musimy doprowadzić do uspójnienia instrumentów związanych z azylem.
Above all, we must achieve greater consistency between asylum instruments.
PolishZbyt duża dawka FSH może doprowadzić do hiperstymulacji jajników (patrz punkt 4. 4).
Too high a dosage of FSH may lead to hyperstimulation of the ovaries (see section 4.4).
Polishzakrzepy w tętnicach, co może doprowadzić do udaru mózgu lub zawału serca,
blood clots in the arteries, which can lead to a stroke and a heart attack,
PolishPowinno to doprowadzić do efektywnej współpracy pomiędzy państwami członkowskimi.
This should result in effective cooperation between the Member States.
PolishTeraz musimy doprowadzić do obniżenia stóp procentowych, żeby złagodzić recesję.
Now we need to steer interest rates downwards to alleviate recession.
PolishMoże to doprowadzić do bardzo poważnej w skutkach katastrofy ekologicznej.
This may lead to an environmental disaster with very serious consequences.