«aby» на английском

PL

«aby» перевод на английский

volume_up
aby {союз}
PL

aby {союз}

volume_up
aby (также: ponieważ, bo, bowiem, ażeby)
Przekształcamy jedzenie aby nie miało odnośnika. ~~~ aby nie miało odnośnika.
So yeah, we're transforming things into something that you have absolutely no reference for.
Stanowi to możliwość dla wszystkich, aby uczestniczyć i aby zapewnić rozwój Europie.
It is an opportunity for all to participate and to move Europe ahead.
Niezbędne jest jednak stosowne finansowanie, aby priorytety unijne były wiarygodne.
However, suitable funding is required for the Union's priorities to be credible.
aby (также: , by, że, iżby)
Aby człowieka odwiódł od złej sprawy jego, i pychę od męża aby odjął;
That he may withdraw man [from his] purpose, And hide pride from man;
Aby zmniejszyć możliwe podrażnienia, jest bardzo ważne, aby przestrzegać poniższych instrukcji:
To reduce possible irritation, it is important that you follow the instructions below:
Żądamy, aby kraje uprzemysłowione wypełniły swój obowiązek.
We are demanding that the industrialised countries fulfil their responsibility.
aby (также: dla, w celu)
volume_up
to {союз}
Oni nie przyjechali do Brukseli, aby się żalić, aby wzbudzić współczucie czy prosić o pieniądze.
They did not come to Brussels to complain in order to arouse sympathy or ask for money.
Należy dołożyć starań, aby zwiększyć bezpieczeństwo wydobycia ropy naftowej.
All efforts should be geared to increasing the safety of crude oil extraction.
Ważne jest, aby państwa członkowskie w tej kwestii postępowały jednomyślnie.
It is crucial that the Member States act collectively with regard to this matter.
aby (также: żeby, ażeby, dla, w celu)
Aby osiągnąć sukces, Europa potrzebuje konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki.
Europe needs a competitive and innovative economy in order to be successful.
Aby osiągnąć te cel, konieczne będzie uwypuklenie wymiaru społecznego.
In order to achieve this it will be necessary to highlight the social dimension.
Parlament Europejski musi zatwierdzić ten wybór, aby zyskał on ważność.
The European Parliament has to approve the selection in order for it to be valid.
aby (также: , by, żeby, dzięki czemu)
Przekształcamy jedzenie aby nie miało odnośnika. ~~~ aby nie miało odnośnika.
So yeah, we're transforming things into something that you have absolutely no reference for.
Zatem zwrócił się do wyższych bogów, aby wymierzyli sprawiedliwość.
So, he petitioned the higher gods so that he may have justice.
To tylko tytułem wyjaśnienia, tak aby wszyscy wiedzieli, co się dzieje.
Just so that we clear that up, so that everyone knows what is happening.
Propozycja pana Frattiniego poniosła porażkę; czas najwyższy, aby podjąć nową próbę.
Mr Frattini's proposal came to nought; it is now time to venture a new attempt.
Po pierwsze, czy Komisja usiłuje zachęcać Szwecję, aby ta wywiązała się ze swych zobowiązań?
Firstly, will the Commission attempt to encourage Sweden to fulfil its obligations?
Życzyłbym sobie, aby ująć to w naszych wytycznych, gdy będziemy ponownie podejmować negocjacje.
I should like this to be included in our instructions when we again attempt to negotiate.

Синонимы (польский) для "aby":

aby

польские примеры использования для "aby"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

PolishZ tego względu Rada nie jest instytucją właściwą, aby odpowiedzieć na to pytania.
For this reason the Council is simply not competent to respond to this question.
PolishAby rozwiązać te problemy, sprawdź kod HTML strony i wykonaj następujące kroki:.
To fix these problems, examine the HTML code for the page and do the following:
PolishDlatego UE wykorzystuje traktat lizboński, aby rozciągnąć swoją władzę na sport.
This is why the EU is using the Lisbon Treaty to extend its powers to cover sport.
PolishAle, żeby już nie przedłużać, rzuciłem szkołę, aby podjąć karierę karykaturzysty.
But, to cut a long story short, I quit school to pursue a career as a cartoonist.
PolishTedy Jezus przyszedł od Galilei nad Jordan do Jana, aby był ochrzczony od niego;
Then cometh Jesus from Galilee to the Jordan unto John, to be baptized of him.
PolishWażne jest to, aby realnie zmieniać stosunki społeczne i niehumanitarne tradycje.
What is important is actually changing social relations and inhuman traditions.
PolishDlatego, nie ma żadnego powodu, aby teraz zmieniać politykę UE wobec Białorusi.
Therefore, there is absolutely no reason to change EU policy towards Belarus now.
PolishMusimy jednak pamiętać o tym, aby były to owoce dobrej jakości, czyste i świeże.
However, we must remember that the fruit must be of good quality, clean and fresh.
PolishPotrzebny sprzęt Aby samodzielnie wykonać wstrzykniecie leku, potrzebne będą:
Equipment that you need To give yourself a subcutaneous injection you will need:
PolishWstrzymałem się od głosu, aby podkreślić ten aspekt i wskazać wartość dokumentu.
I abstained from the vote to highlight this aspect and acknowledge its value.
PolishChciałbym, aby w niektórych dziedzinach całego projektu osiągnięto większy postęp.
I would have liked to see more progress in certain areas of this whole project.
PolishWażne jest również, aby partie opozycyjne swobodnie uczestniczyły w tych wyborach.
It is also vital that opposition parties participate fairly in these elections.
PolishDlatego też nie chcę, aby młodzi ludzie byli pomijani w strategii "Europa 2020”.
This is why I do not want young people to be left out of this Europe 2020 strategy.
PolishZatem, aby to było możliwe, należy przeznaczyć na nią niezbędne środki z budżetu.
To be able to do that, therefore, it must have the necessary budget appropriation.
PolishPo czym odesłał ich do domu, aby popracowali nad problemami, które przynieśli.
And then he asked them to go away and work on those problems that they’d brought.
PolishChciałabym więc, aby tym dwóm obszarom poświęcono w 2009 r. szczególną uwagę.
I would therefore like special attention to be given to these two areas in 2009.
PolishAby podtrzymać napływ inwestycji, Europa musi zwiększyć swą względną atrakcyjność.
To keep investment coming in, Europe must increase its relative attractiveness.
PolishNiezbędne jest jednak stosowne finansowanie, aby priorytety unijne były wiarygodne.
However, suitable funding is required for the Union's priorities to be credible.
PolishTrzymam kciuki, aby taka konkluzja pojawiła się w trakcie zbliżających się rozmów.
I am keeping my fingers crossed that this will emerge from the forthcoming talks.
PolishKontynuujmy pracę, aby osiągnąć jak najlepszy rezultat dla bezpieczeństwa na morzu.
Let us continue to work to achieve the best possible result for maritime safety.