«veroorloven» на английском

NL

«veroorloven» перевод на английский

volume_up
veroorloven {перех.гл.}

NL veroorloven
volume_up
[veroorloofde|veroorloofd] {глагол}

Op bepaalde gebieden kunnen we het ons niet veroorloven om te wachten totdat we over volledige kennis beschikken; daar moeten we handelen volgens het voorzorgsbeginsel, en dat zullen we ook doen.
There are certain areas where we cannot risk waiting until our knowledge is complete, but need to act according to the precautionary principle, and we shall do so.
veroorloven (также: toelaten, toegeven, toestaan, gedogen)
Als we het ons veroorloven, moeten we toegeven dat er inderdaad redenen zijn voor moedeloosheid.
If we allowed ourselves the self-indulgence we would have to admit that there is something to be depressed about.
veroorloven (также: toelaten, toestaan, gedogen, vergunnen)
Een dergelijke dubbele standaard omwille van kunnen wij ons niet veroorloven.
We cannot permit this kind of double standard for the sake of.
Als u mijn toespraak goed bekijkt, zult u constateren dat ik mij niet veroorloofd heb besluiten te nemen.
If you examine my speech carefully, you will see that I did not permit myself to bring things to a conclusion.
Geen enkele religieuze leider of beweging mag zich de vrijheid veroorloven om in een of andere fatwa zijn of haar aanhangers aan te sporen tot moord.
No religious leader or movement should be permitted the freedom to urge supporters in some kind of fatwa to commit murder.

нидерландскиe примеры использования для "veroorloven"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

DutchMet de feiten van de klimaatverandering voor ons kunnen wij ons niet minder veroorloven.
In the face of the facts of climatic change anything less is out of the question.
DutchAnders zal dit een luxe blijven die slechts een kleine groep burgers zich kan veroorloven.
Otherwise this will remain an affordable luxury for only some of our citizens.
DutchEuropa kan zich geen haastig geformuleerd, oppervlakkig en opportunistisch beleid veroorloven.
Europe cannot in future act in such a spontaneous, opportunistic and superficial way.
DutchZe konden zich veroorloven om die dingen te kopen, maar ze deden het niet.
They could have afforded to purchase these things, but they didn't.
DutchVeel mensen kopen het grootste huis dat ze zich kunnen veroorloven, en zelfs nog een tikkeltje groter.
And then they blame the banks for being the bad guys who gave them the mortgages.
DutchIk vind dat we ons op dit terrein geen experimenten kunnen veroorloven.
In my view, we should not undertake any experiments in this area.
DutchNiet dat we het ons konden veroorloven dat ik zou rijden, maar om me het gevoel van het rijden te geven.
Not that we could have afforded I drive, but to give me the dream of driving.
DutchOok de Chinese leiding kan het zich niet veroorloven om niet naar de stem van de rede te luisteren.
The Chinese authorities must no longer resist the voice of common sense.
DutchLanden als het Verenigd Koninkrijk en Portugal denken dat zij zich een opt-out kunnen veroorloven.
Countries like the United Kingdom and Portugal think they can allowed themselves an optout.
DutchDe grootste exporteur ter wereld kan zich een egoïstisch protectionisme overigens niet veroorloven.
After all, the world’ s leading exporter cannot be allowed to operate selfish protectionism.
DutchEen arm of onderontwikkeld land kan zich geen geboortecijfer boven de twee kinderen per vrouw veroorloven.
A poor or developing country cannot sustain a birth rate above two children per woman.
DutchMaar dat kunnen we ons niet veroorloven, we moeten signalen geven.
But we cannot give in to that, we must make the right signals.
DutchWe kunnen ons daarom geen buitensporigheden op dit gebied veroorloven.
DutchIn een wereld waarin BSE en de ziekte van Creutzfeldt-Jakob heersen kunnen wij ons echter geen purisme veroorloven.
That is our custom and practice but in a world of BSE and CJD, we cannot be purists.
DutchAls je gelooft dat je een mooi mens bent, vanbinnen en vanbuiten, dan kan je je elke look veroorloven.
If you believe you're a beautiful person inside and out, there is no look that you can't pull off.
Dutch-- Mijnheer de Voorzitter, we kunnen het ons niet veroorloven de gevoeligheid van de situatie te onderschatten.
Mr President, we cannot underestimate the sensitivity of the situation.
DutchZoals gewoonlijk zullen de allerarmsten het meeste lijden onder de grillen die wij ons op wetgevend gebied veroorloven.
As usual, it is the poorest people who will suffer from our legislative whims.
DutchWij geloven dat de Europese Unie het zich niet kan veroorloven te falen.
DutchIk wil mij echter wel een paar kanttekeningen veroorloven.
DutchWe kunnen het ons niet veroorloven dit teken aan de wand te negeren.