«toelaten» на английском

NL

«toelaten» перевод на английский

volume_up
toelaten {глаг.}
volume_up
toelaten {перех.гл.}

NL toelaten
volume_up
[liet toe|toegelaten] {глагол}

toelaten (также: toegeven, toestaan, gedogen, veroorloven)
Wij kunnen geen landen toelaten waarin eigenlijk nog geen rechtsstaat bestaat.
We cannot admit countries that have no rule of law to speak of.
Als wij nieuwe lidstaten toelaten kan het niet zo zijn dat wij ons eigen Huis nog niet op orde hebben.
If we admit new Member States then we need to put our own House in order first.
En iedereen heeft erop gewezen dat wij nu nog niet enig land kunnen toelaten omdat geen enkel land voldoet.
And everyone has pointed out that at the moment there is no single country we can admit, as no single country is ready.
toelaten (также: toestaan, gedogen, veroorloven, vergunnen)
Wij mogen niet toelaten dat een bewind zijn doen en laten in een dikke deken van mist hult.
That all this should be, as it were, obscured and befogged by one regime, is something we cannot permit.
De regering werkt wel aan veranderingen, maar kan niet veel verder gaan dan de omstandigheden toelaten.
Although the government is working on changes, it cannot do much more than what circumstances permit.
Daarom is een gestructureerde dialoog - zodra de omstandigheden het toelaten - zeer wenselijk.
A structured dialogue - as soon as circumstances permit - is thus very much to be desired.
toelaten (также: toestaan, laten, loslaten, verhuren)
volume_up
to let [let|let] {глаг.}
De grote energiebedrijven willen dergelijke dingen ook niet op hun netwerk toelaten.
The big energy companies do not want to let such things onto the grid too.
Dat zijn voor mij twee zaken die wij niet zonder meer zouden mogen toelaten.
In my view those are two things we should not just let pass.
We mogen niet toelaten - dat wens ik heel duidelijk te zeggen - dat ook de heer Poetin zo blijft optreden.
Let there be no mistake, we should not let Mr Putin get away with that.
toelaten (также: lijden, velen, verdragen, tolereren)
Moeten wij alles dan maar door de vingers zien en toelaten dat er nooit iets wordt gedaan of gezegd?
Can we tolerate all these things happening without anything ever being said or done?
We kunnen niet toelaten dat deze nalatige vlagstaten onze zeeën bevaren.
We cannot tolerate a situation where these rogue flag states continue to allow their ships to sail the seven seas.
Is such a state of affairs to be tolerated in Europe in 1997?
toelaten (также: dragen, wonen, wachten, plakken)
Zij biedt hulp aan kwetsbare bevolkingsgroepen op basis van hun behoefte en indien de toegang en veiligheidsomstandigheden het toelaten.
It is delivered to vulnerable groups and populations according to need and where access and security conditions permit.
Het Internationaal Olympisch Comité zou geen enkele reclame meer mogen toelaten voor artikelen die niet volgens ethische normen zijn vervaardigd.
The International Olympic Committee should not permit advertising of goods that are not made according to ethical standards.
Het vloog op nauwelijks 150 meter hoogte daar waar de toegelaten maximumhoogte of de maximumlaagte 300 meter bedraagt, volgens de Italiaanse normen zelfs 600 meter.
It was flying at barely 150 meters where the permitted minimum flying height is 300 meters, or according to Italian standards, as much as 600 meters.
toelaten (также: dragen, ondergaan, lijden, velen)
toelaten (также: dragen, ondergaan, lijden, velen)
toelaten (также: bevrijden, laten, vieren, loslaten)
Zuid-Afrika heeft onlangs enkele leeuwenbotten toegelaten op de markt.
South Africa just released some lion bones onto the market.
Wat de drempelwaarde betreft voor vrijstelling van etikettering in geval van toevallige introductie van in Europa toegelaten GGO's, steunen wij de drempelwaarde van 5%.
In relation to the labelling exemption threshold for adventitious release of GMOs authorised in Europe, we support the 0.5 % threshold.
Het is cruciaal dat de Congolese autoriteiten zo snel mogelijk politieke activiteiten toelaten en meteen een aanvang nemen met het vrijlaten van politieke gevangenen.
It is crucial that the Congolese authorities permit political activities to take place, as soon as possible, and make an immediate start on releasing political prisoners.

нидерландскиe примеры использования для "toelaten"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

DutchDat gaf de regisseur opeens de mogelijkheid tot het 'toelaten van de verbeelding'.
And that was that it freed up the perimeter of the auditorium in a most unusual way.
DutchIk denk ook aan het weer toelaten tot de OVSE en tot de Verenigde Naties.
And I am thinking of Serbia being readmitted to the OSCE and the United Nations.
DutchDit vormt trouwens een noodzakelijke voorwaarde voor het toelaten van nieuwe lidstaten.
This, moreover, is a necessary precondition to taking on new members.
DutchAmendement 6 wil lidstaten toelaten striktere beperkingen verder toe te passen.
Amendment No 6 is designed to enable certain Member States to impose more stringent restrictions.
DutchCommissaris, ga toch de discussie met ons aan over het toelaten van Rusland tot de WTO.
Have we really understood what China ’ s accession to the WTO means?
DutchDit toelaten betekent de doodsteek voor de Europese zeelieden.
If we do this, then we sign the final death warrant for European Union seafarers.
DutchIeder land dat wij tot de EU toelaten, is een verrijking voor de Europese interne markt.
Every country we welcome into the EU enriches our internal market.
DutchZij moeten pro-actief kunnen werken en crisismanagement toelaten.
They must be able to work proactively and provide for crisis management.
DutchWij moeten er namelijk vooral zorg voor dragen dat we in dit verband niet te veel bureaucratie toelaten.
Above all, we must take care that we do not leave too much room for bureaucracy.
DutchIeder land moet zelf besluiten of en wie het asiel wil verlenen en welke immigratie het wil toelaten.
It is also for each country to decide on who should be allowed to immigrate.
DutchHoe kunnen we nu aparte ondernemers op het spoor toelaten als we juist die scheiding niet aanbrengen?
How can we license individual operators if we do not make that separation?
DutchWe moeten meer open staan en ook andere communautaire programma's toelaten tot het DAPHNE-programma.
We need to open up more and include other Community programmes in the Daphne programme.
DutchSommigen hebben bedenkingen geuit bij het toelaten van zo'n groot islamitisch land tot de EU.
Some people have expressed reservations about accepting such a large Muslim country into the EU.
DutchOnze voorkeur gaat evenwel uit naar het sturen van EU-waarnemers en we vinden dat Zimbabwe hen moet toelaten.
But this is the preferred option, and Zimbabwe should welcome the EU observers.
DutchDat moet, om geld te verdienen, biotechnologische geneesmiddelen toelaten.
It has the task of authorising drugs produced through biotechnology, and that is how it earns its money.
DutchIn het verslag van mevrouw Roth-Behrendt wil het Parlement alleen nog alternatieve methoden toelaten.
Mrs Roth-Behrendt's report wants to authorize alternative methods only.
DutchWe moeten de controle tot het uiterste opvoeren, we mogen niet toelaten dat ons milieu wordt vernietigd.
We must increase control and prevent our environment from being destroyed.
DutchU zult merken dat geen enkele parlementariër die zijn taak serieus neemt, dit zal toelaten.
They will soon find out that no parliamentarian who takes his job seriously will go along with that.
DutchWe mogen Roemenië niet tot de Europese Unie toelaten zolang het land dit probleem niet aanpakt.
We must ensure that Romania is not allowed into the European Union unless it addresses this issue.
DutchWe mogen niet toelaten dat men de rechten van werknemers blijft schenden op de wijze waarop dat nu gebeurt.
In any case, we certainly cannot continue to infringe workers ' rights as we are doing.