«in evenwicht brengen» на английском

NL

«in evenwicht brengen» перевод на английский

NL in evenwicht brengen
volume_up
{глагол}

in evenwicht brengen (также: opwegen tegen, in evenwicht houden)
volume_up
to equipoise {глаг.}

варианты переводов в нидерландскo-английском словаре

in прилагательное
English
in предлог
in- предлог
English
in-
English
innen глагол
evenwicht имя существительное
brengen глагол

нидерландскиe примеры использования для "in evenwicht brengen"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

DutchDat mag, maar als rapporteur wil ik toch de zaak wat in evenwicht brengen.
This is fine, but as rapporteur, I would like to add another dimension.
DutchOm een dergelijk probleem op te lossen, is het weer in evenwicht brengen van de verhoudingen niet voldoende.
Adjusting the balance of its relationships is not enough to solve a problem of this nature.
DutchDe stemmen van de ouderen uit de verste uithoeken van de wereld moeten de wereld terug in evenwicht brengen.
It will take elders' voices from the far corners of the world to call the world into balance.
DutchEr is haast bij het in evenwicht brengen van de productie, omdat het anders gebeurt door middel van een grote faillissementsgolf.
Balancing production is urgently required, as otherwise it will take place through a broad sweep of competition.
DutchIk vroeg mij af hoe men een rechts en een links beleid kon verenigen, of met elkaar in evenwicht brengen, zoals mevrouw Lindh zei.
I wondered how it was possible to unite - or balance, as Mrs Lindh said - right-wing and left-wing policy at the same time.
DutchIk denk tenslotte dat ook de opmerkingen van de heer Baldarelli over het op wetenschappelijke wijze in evenwicht brengen van vraag en aanbod steun zouden vinden.
Finally, with regard to Mr Baldarelli's points on balancing supply and demand scientifically, that would have support.
DutchMijnheer de Voorzitter, de Vervoerscommissie wil de zorg voor luchtkwaliteit met het vrij verkeer van goederen in evenwicht brengen.
The Committee on Transport wants to achieve a balance between attention to air quality on the one hand, and the free movement of goods on the other.
DutchHet is in het in evenwicht brengen van deze twee vereisten dat Europa meerwaarde kan leveren, zelfs op het gevoelige terrein van het migratiebeleid.
It is from balancing these two requirements that the added value of Europe can result, even in the sensitive area of migration policies.
DutchHet interimverslag is niet volmaakt, maar wanneer de amendementen van de PPE-DE-Fractie worden aangenomen, zal dat de tekst, die onze steun waard is, meer in evenwicht brengen.
The interim report is not a perfect one, but the acceptance of PPE-DE amendments will add balance to a text worth supporting.
DutchDoor zijn invoer van proteïnen te verminderen kan Europa de productie opnieuw min of meer in evenwicht brengen, zodat de grondwaterlagen beter beschermd worden.
By reducing imports of proteins, Europe would encourage the rebalancing of production, which in turn would be more likely to protect groundwater.
DutchAls we deze essentiële aspecten - die betrekking hebben op de vraag hoe we de visserij kunnen managen - niet enigermate met elkaar in evenwicht brengen, dan zal het nooit wat worden.
If we do not achieve a certain balance of these essential, key elements of managing fishery at all, then we will never get anywhere.
DutchHet ontwikkelen en het weer in evenwicht brengen van onze betrekkingen met dat deel van de wereld vormt inderdaad een uitdaging en een doelstelling die alle lidstaten van de Unie gemeen hebben.
The development and readjustment of our relations with this part of the world is indeed a challenge and an objective common to all the Member States of the Union.
DutchHet in evenwicht brengen van de begroting wordt bevorderd door het verlagen van de uitgaven aan gebouwen met 17 miljoen euro wanneer de bouwprojecten in Straatsburg en Brussel worden beëindigd.
Balancing the budget is eased by the reduction of fixed costs by 17 million euros, as a conclusion is reached regarding Strasbourg's and Brussels'structural programmes.