«in effecten» на английском

NL

«in effecten» перевод на английский

Проверьте примеры употребления вашего запроса "in effecten" в контексте.

варианты переводов в нидерландскo-английском словаре

in прилагательное
English
in предлог
in- предлог
English
in-
English
innen глагол
effecten имя существительное
English
effect имя существительное

нидерландскиe примеры использования для "in effecten"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

DutchIk dank de rapporteur voor het aangeven van deze effecten in de amendementen 1 en 2.
I am grateful to the rapporteur for spelling out these effects in Amendments Nos 1 and 2.
DutchIk geloof echter niet in de gunstige effecten van een volledige belastingharmonisatie.
I do not believe, however, in any beneficial effects of complete harmonisation of taxation.
DutchHet verbod zal ook uiteenlopende effecten in verschillende landen hebben.
The ban will also have different effects in different countries.
DutchLaten wij hopen dat de effecten in de toekomst nog veel groter zullen zijn.
DutchEvenmin zijn de externe effecten verwerkt in de prijzen.
External effects are equally inadequately incorporated into the prices.
DutchBij zeven miljoen mensen zouden de effecten zich in de komende vijftig tot zeventig jaar kunnen manifesteren.
The repercussions could become apparent in seven million people over the next 50 to 70 years.
DutchBemiddelingsprocedure op het gebied van beleggingen in effecten
DutchOmzetting van kredieten in effecten en speculatie op de optiebeurs kunnen een bankcrisis tot gevolg hebben.
The securitisation of credits and speculation in the derivatives market could generate a bank crisis.
DutchDeze betreffen slechts de houders van effecten in het eerste geval en de toezichthoudende autoriteit in het tweede.
These only concern holders of securities in the first case and the supervisory authority in the second.
DutchMen heeft het over de derde richtlijn zonder dat men duidelijk inzicht heeft in de effecten van de tweede.
We are debating the third directive without a clear insight into what have been the effects of the second directive.
DutchMijnheer de Voorzitter, veel gepensioneerden kopen effecten in de hoop dat zij het beter zullen hebben als ze op hoge leeftijd zijn.
Mr President, many pensioners purchase securities in an attempt to be better off in their later life.
DutchSimpelweg is metabolisme gedefinieerd als dat simpelweg alles wat ons van dag tot dag in leven houdt, bij-effecten heeft.
So basically, metabolism, which is defined as basically everything that keeps us alive from one day to the next, has side effects.
DutchWij kunnen ook van buitenaf zorgen dat destabiliserende effecten zoals in die onderhandelingen in feite aan de orde zijn, worden weggenomen.
We can also ensure from outside that destabilising effects which were in fact at issue in those negotiations, are removed.
DutchIk neem kennis van de krachtige boodschap van het Europees Parlement over het vereenvoudigd prospectus voor instellingen voor collectieve beleggingen in effecten.
I take note of the strong message from the European Parliament on the simplified prospectus for UCITS.
DutchHet is toch tamelijk onrustbarend dat de Raadsvoorzitter niet in staat is ons een duidelijk inzicht te geven in de mogelijke effecten hiervan.
It is rather alarming that the President-inOffice is not in a position to give us a clear view of the effects that this might have.
DutchHoewel er over enige tijd ook misschien indirecte effecten in derde landen merkbaar zullen zijn, heeft de verordening geen wereldwijd effect.
Although it may have some spillover effect in the not too far distant future to third countries, we are not having a world-wide effect.
DutchDaarom is het juist de taak van het Europees Parlement om vertrouwen te scheppen in de positieve effecten en de duurzaamheid van dit proces.
So it is the task of the European Parliament, in particular, to instil confidence in the positive and sustainable nature of the WTO process.
DutchOf het geld nu als directe investering of via een instelling voor collectieve belegging in effecten op de aandelenmarkt komt, is in dit verband niet relevant.
Whether or not the money will come onto the equity market in the form of direct investment or via UCITS is not relevant here.
DutchDe effecten zullen in tal van bedrijfstakken merkbaar zijn - niet alleen in de agrarische sector, maar ook in het wegvervoer, de bouw en vele andere sectoren.
The effects will reach into a wide-range of industries - not only agriculture, but road haulage, construction and many other areas.
DutchKernwapens, chemische wapens en landmijnen zijn onmiskenbaar wapensystemen die ook in vredestijd schadelijke effecten op het milieu hebben.
Nuclear and chemical weapons and landmines are some of the most obvious types of armament that cause extensive damage to the environment, even in peacetime.
Другие слова
Dutch
  • in effecten

Ищите больше слов в русско-немецком словаре.