«in een volgende» на английском

NL

«in een volgende» перевод на английский

Проверьте примеры употребления вашего запроса "in een volgende" в контексте.

варианты переводов в нидерландскo-английском словаре

in прилагательное
English
in предлог
in- предлог
English
in-
English
innen глагол
een прилагательное
English
een артикль
English
een местоимение
een числительное
English
volgende имя существительное
English
volgend прилагательное
volgend наречие
English
volgend глагол
één имя существительное
English

нидерландскиe примеры использования для "in een volgende"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

DutchMaar wij willen daar in een volgende vergadering met een mondelinge vraag op terugkomen.
But we intend to raise these points again in an oral question at a later sitting.
DutchZij weten hoe de maatschappij eruit gaat zien in een volgende generatie.
They're the ones who know what society is going to be like in another generation.
DutchWaarna ze weer bij elkaar kwamen in een volgende generatie sterren en planeten.
They then re-collapsed into another generation of stars and planets.
DutchDit is ongetwijfeld de eerste stap in een volgende serie rechtzaken in het Europese Hof van Justitie.
No doubt this is the first move in the next set of proceedings in the ECJ.
DutchIk juich het ook toe dat hij in een volgende vergadering een pakket financiële maatregelen zal voorleggen.
I also welcome the fact that he is going to present a financial package at a future meeting.
DutchIn een volgende programmeringsperiode zal men ervoor moeten zorgen dat men zowel naar boven als naar beneden toe kan variëren.
In future, in a new programming period, it will be necessary to ensure that variations downward and upward are possible.
DutchIn een volgende fase zouden de grondbeginselen van de gedragscode ook door landen als Rusland, China en de Verenigde Staten moeten worden overgenomen.
The next step will be to extend the principles of the code to countries like Russia, China and the United States.
DutchAangezien ter zake geen kosteneffectiviteitsanalyse is gemaakt, wenst de Raad dat dit in een volgende audit van de Rekenkamer wel het geval zal zijn.
Given that there has been no costbenefit analysis of this, the Council would like to see this done in a subsequent audit by the Court of Auditors.
DutchOnze benadering is er in de eerste plaats op gericht een substantieel kader in te voeren; eventuele gemeenschappelijke procedures en sancties komen pas in een volgende fase aan bod.
Our approach is to introduce a substantial framework first, leaving the possible introduction of common procedures and sanctions to a later stage.
DutchAan de andere kant zijn de schepen verplicht al hun afval in de haven af te geven, tenzij zij over voldoende opslagcapaciteit beschikken en hun afval ook in een volgende haven kunnen afleveren.
Furthermore, it obliges ships to deliver all ship-generated waste to the port, except where the ship has a sufficient storage capacity to enable it to arrive at the next stage, the next port.
DutchZeer belangrijk zal ook de toetreding van Bulgarije en Roemenië zijn, evenals - - in een volgende fase, zodra aan de voorwaarden is voldaan - - het toetredingsperspectief voor de Westelijke Balkan.
The accession of Bulgaria and Romania will be especially important, as will the prospects of the completion of Union in the Western Balkans at the next stage, once the conditions have been met.
Другие слова
Dutch
  • in een volgende

Ищите больше слов в англо-русском словаре.