«allerbelangrijkst» на английском

NL

«allerbelangrijkst» перевод на английский

volume_up
allerbelangrijkst {прилаг.}
volume_up
allerbelangrijkst {нареч.}

NL allerbelangrijkst
volume_up
{прилагательное}

allerbelangrijkst (также: allesbepalend)
volume_up
all-important {прилаг.}

нидерландскиe примеры использования для "allerbelangrijkst"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

DutchHet allerbelangrijkst is volgens mij echter dat wij concrete stappen blijven ondernemen.
But what I regard as most important of all is that we jointly take concrete steps forward.
DutchHet is het allerbelangrijkst dat deze onderhandelingen met een open geest worden voorbereid.
It is absolutely vital that this is undertaken in a spirit of openness.
DutchHet aller, allerbelangrijkst, het enige doel dat ik in het leven heb, is een goede vader zijn.
Above all, above all, the only goal I have in life is to be a good dad.
DutchAls u het mij vraagt dan is een versterking van wetenschap en onderzoek het allerbelangrijkst.
In my opinion, the most important is to boost science and research.
DutchDat is het allerbelangrijkst en ik wil de heer Bodrato bedanken dat hij daar op heeft gewezen.
This is a crucial point and I thank Mr Bodrato for having made it.
DutchToen is duidelijk geworden dat veiligheid het allerbelangrijkst is.
DutchIk geloof dat een verantwoorde en bewuste opstelling van de consumenten het allerbelangrijkst is.
I believe that responsible and aware behaviour on the part of consumers is the most important thing of all.
DutchHet welzijn van kinderen is tenslotte het allerbelangrijkst.
DutchIk zeg tegen u, mijnheer Blair: wees sterk, wees standvastig, wees eerlijk, maar het allerbelangrijkst, wees niet bang.
I say to you, Mr Blair: Be strong, be firm, be true, but most importantly of all, be not afraid.
DutchMijnheer de Voorzitter, het herstel van het vertrouwen van de consument in rundvlees is in dit verband het allerbelangrijkst.
Mr President, the restoration of consumer confidence in beef is central to this particular issue.
DutchHet is de snelste, meest flexibele en, wat het allerbelangrijkst is, de goedkoopste vorm van vervoer voor de eindgebruiker.
It is the fastest, the most flexible, and, most important of all, the cheapest form of transport for the end user.
DutchWat de dienstensector betreft is het wegnemen van de handelsbelemmeringen bij grensoverschrijdende diensten het allerbelangrijkst.
Removing the cross-border barriers to trade in services in the service industry is the most crucial of these.
DutchWetgeving dient immers adequaat en werkbaar te zijn, maar het allerbelangrijkst is dat de beoogde doelstellingen ermee gehaald worden.
Legislation should be adequate and workable, but most importantly it should achieve its stated objectives.
DutchHet allerbelangrijkst is echter dat we antwoorden gaan formuleren op die kwesties die de burgers nu bezig houden.
Most importantly, though, there needs to be a response to what actually concerns the citizens, especially economically speaking.
DutchAllerbelangrijkst is dat alles wat is aangekondigd en in Turkije is besproken, nu ook werkelijk in praktijk wordt gebracht.
What is important is that everything which being announced and discussed in Turkey is actually being put into practice.
DutchTen slotte zal de maatregel - dat is wellicht het allerbelangrijkst - een mentaliteitsverandering bij de ferrymaatschappijen teweegbrengen.
Finally, and possibly most important, it will lead to a change in attitude on the part of ferry companies.
DutchVoor de voortzetting van de Europese integratie is de politieke strijd voor een burgerrechtelijk fundament aldus het allerbelangrijkst.
Today the political fight to establish civil rights as its foundation is the key to the survival of European integration.
DutchAllerbelangrijkst is dat de Unie haar belofte van uitbreiding eerbiedigt, zeker en ook ten aanzien van de Westelijke Balkan.
What matters most is that the EU should deliver on its promise of enlargement, certainly also with regard to the countries of the Western Balkans.
DutchVoor ons, de instellingen, is het het allerbelangrijkst dat wij de handen ineengeslagen houden, tot aan het allerlaatste moment van de onderhandelingen toe.
It will be crucial for us, the institutions, to maintain our alliance on the project until negotiations are concluded.
DutchEn deze revolutie in wie we zijn, geeft ons een andere manier van kijken naar, denk ik, politiek, een andere manier, het allerbelangrijkst, van kijken naar menselijk kapitaal.
And this revolution in who we are gives us a different way of seeing, I think, politics, a different way, most importantly, of seeing human capital.