«grundig» на английском

DA

«grundig» перевод на английский

volume_up
grundig {прилаг.}

DA grundig
volume_up
{прилагательное}

grundig (также: omhyggelig)
volume_up
thorough {прилаг.}
Virkningen af det industrielle fiskeri trænger også til en grundig undersøgelse.
The impact of industrial fisheries also requires a thorough investigation.
Ligeledes takker jeg kommissæren for en meget grundig fremstilling.
Similarly I would like to thank the Commissioner for a very thorough presentation.
Det er nødvendigt med en grundig evaluering af lånenes reelle virkning.
A thorough evaluation needs to be made of the actual impact of the loans.

датские примеры использования для "grundig"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

DanishDet er derfor af stor betydning, at EU udarbejder en grundig analyse og strategi.
This is why it is also important that the EU produce a basic analysis and strategy.
DanishVi ved, at der skal være en grundig gennemgang af hele lovgivningen næste år.
We know that there is to be a major review of all of the legislation next year.
DanishFor det sjette bør der jævnligt foretages en grundig evaluering af programmerne.
Six, to carry out proper evaluation of the programmes on a regular basis.
DanishJeg savner desuden en grundig udarbejdelse af det, som man egentlig vil gøre.
I have also failed to find a clear list of what we actually want to achieve.
DanishDer vil således være et tidsrum på to og en halv måned til en grundig debat.
This means we shall have two-and-a-half months in which to conduct an in-depth debate.
DanishMen en sådan reform kan kun forsvares på grundlag af en grundig analyse.
Such a reform can, however, only be justified on the basis of a detailed analysis.
DanishDet vil være starten på en grundig diskussion, som vil fortsætte i løbet af 1997.
This will mark the beginning of a wide-ranging debate that will continue throughout 1997.
DanishMed PES som basisprodukt foretages der en grundig ekstraktion og raffinering.
Taking PES as the base product, there is a careful process of extraction and refinement.
DanishKommissionens meddelelse vil være baseret på en grundig vurdering af denne indvirkning.
The Commission's communication will be based on an in-depth assessment of this impact.
DanishFru Fraga Estévez, jeg lover, at denne gennemgang, bliver så grundig som mulig.
Mrs Fraga Estévez, I will undertake to ensure that this is checked as carefully as possible.
DanishImidlertid forudsætter anvendelsen af harmoniserede straffeprocedurer en grundig undersøgelse.
However, the use of uniform penalty procedures will require careful examination.
DanishDet er højst usandsynligt, medmindre vi får tid til en grundig gennemgang.
That is highly unlikely to happen unless we are given the time to examine them effectively.
DanishI min gruppe har vi haft en grundig drøftelse af de forslag, De har stillet.
My group has discussed in detail the questions that you have posed.
DanishDer bør iværksættes en grundig undersøgelse og træffes foranstaltninger vedrørende dette forhold.
This state of affairs should be properly reviewed and appropriate measures taken.
DanishAlt er underkastet grundig parlamentarisk kontrol i Underhuset.
Everything is subject to close parliamentary scrutiny in the House of Commons.
DanishHr. formand, først vil jeg gerne takke Dem alle for en meget nyttig og grundig debat.
Mr President, firstly I should like to thank you all for a very useful and comprehensive debate.
DanishDisse to henstillinger er et udtryk for en ubestridelig logik og fortjener en grundig overvejelse.
These two recommendations are undeniably logical and deserve serious thought.
DanishGrundig forberedelse er af afgørende betydning, hvis man skal forhindre eller begrænse katastrofer.
Good preparation is of vital importance in preventing or containing disasters.
DanishDet foreliggende program burde derfor ubetinget gøres til genstand for grundig bilateral overvågning.
It is therefore essential for both parties to monitor this programme carefully.
DanishEn tydelig lovgivning og en grundig kontrol af denne lovgivning er yderligere redskaber.
Clear legislation and careful control of this are yet other tools.