HU

halad {глагол}

volume_up
1. общее
How does Georgiana get on, Darcy?
You won't get stuck if you just keep moving.
to get on with one's work
halad (также: működik, elmegy, illik vmihez, licitál)
A mai határozat pontosan ebbe az irányba halad végre.
Today's resolution appears to go in that direction at long last.
Körülbelül száz lépésnyit egyenesen halad, aztán balra kanyarodik.
'Let's go up to that corner,' Sparhawk decided.
A nagy, kerek koponyájában lépésről lépésre halad, de hát nem ö a vezér.
He could go step by step inside that fat head of his, only Piggy was no chief.
halad (также: igyekszik, vezet, megy, élén áll vminek)
Nagyon sok jelentést kapok arról, hogy minden rossz irányba halad.
I am receiving a lot of reports that everything is heading in a negative direction.
A multikulturális Európa vagy egy pániszlám állam irányába halad?
Is it heading towards a multicultural Europe or towards a pan-Islamic state?
A világgazdaság mind nagyobb bizonytalanság felé halad.
The world economy is heading into ever-increasing uncertainty.
halad (также: mozgat, javaslatot tesz, elmozdul, rábír)
I heard the elevator lurch into motion and move in the shaft.
China is moving and they move fast.
Mindazonáltal a rendszer liberálisabb irányba halad, egy demokratikusabb irányba.
But nevertheless, the system has moved in a more liberal direction, moved in a more democratic direction.
halad (также: elfogad, bevezet, megelőz, meghal)
Évente mintegy kétmillió áruszállító jármű halad át a városközponton.
Each year some two million goods vehicles pass through the centre of the town.
He stood and watched it pass over him at his zenith.
Az irodaépület tetejéről figyelték, hogyan halad el az Uránusz.
From the roof of the office building they watched Uranus pass.
halad (также: javul, fejlődik, előrehalad, múlik)
It is making slow progress, but it is making progress.
Jó és rossz is van a Tanácsban, de folyamatosan, tehát a jó úton halad.
There is both good and bad in the Council, but it is making progress and is, therefore, on the right path.
Természetesen nagyon nyugtalankodom amiatt, hogy a Bizottság munkája lassan halad.
I am very uneasy, of course, about the very slow progress of the Commission.
Az uniós csatlakozási folyamat halad: június közepén két újabb fejezetet nyitottunk meg.
The EU accession process is advancing: two more chapters were opened in mid-June.
A Nabucco megfelelően halad, amint azt a Tanácsban jelentették.
Nabucco is advancing well, as has been reported in the Council.
Valójában azonban úgy érzem, hogy a folyamat túlságosan lassan halad előre.
In actual fact, however, I feel that the process is advancing too slowly.
Úgy hangzott, mint mikor tehervonat halad át az alagúton.
It sounded like a freight train going through a tunnel.
Klaus elnök úr azt mondja, hogy a vonat már olyan gyorsan halad, hogy lehetetlen megállítani, tehát akkor ezzel a vonattal kell továbbmennünk.
He is saying that the train has travelled so fast that it is impossible to stop it, so you have to continue with the train.
- Kérem, jöjjön el holnap este hétkor, és számoljon be róla, hogy halad.
And you can come up to-morrow evening, at seven, and let me know how you are getting on.
halad (также: felhalmozódik, lebeg, úszik, vándorol)
It's drifting on the other side of the asteroid.'
halad (также: boldogul, utazik, eszik, sikerül)
'How fares Expiring Light? the avatar asked.
Ezek a védelem területén a közös európai piac irányába tett határozott lépések, de hogy halad a transzatlanti piac ezen a területen?
These are decisive steps towards a common European market in the area of defence, but how does the transatlantic market fare in this area?
halad (также: megy)
- Akkor olyan... mint a lépcső... amelyik csak oldalra halad... se le, se föl...
'It's like ... the stairs ... that go only sideways ... neither up nor down ...'
A jelek szerint a jóváhagyott jelentés alapvető felfogása a helyes irányba halad.
The basic tenet of the approved report seems to go in the right direction.
A mai határozat pontosan ebbe az irányba halad végre.
Today's resolution appears to go in that direction at long last.
halad (также: előre jut)
halad (также: ellenáll)
halad (также: állít, megért, boldogul, értelmez)
A lövedék kétszáz yardnyit halad majd a levegőben, ez azt jelenti, két hüvelykkel tart majd balra.
He could barely make out her head, but it was a woman, and it was someone positively identified as a target.
A távolban még látni lehetett a parányi figurát, amint határozott léptekkel halad a dűnék között.
He could just make out the single exiled Raider dwindling in the distance, moving with slow determination as ripples of heat blurred his tiny figure.
halad (также: terjed, megy, előrejut)
I heard the elevator lurch into motion and move in the shaft.
China is moving and they move fast.
Feszülten néztem, amint Petey árnyéka szobáról szobára halad lefelé, és közben leoltotta a villanyokat.
I tensed, watching Petey's shadow move from room to room downstairs, turning off the lights.
halad (также: fog, működik, indít, irányít)
Note: negative values make time run backwards.
'Light feet may run swiftly here,' said Aragorn.
Where does the pig-run go to?
halad (также: siettet, száguld, boldogul, siet)
- Nagyon gyorsan halad a vonat - szólt a bankár pártfogó nevetéssel.
'Great is the speed of the te-rain,' said the banker, with a patronizing grin.
Az halad, egyforma tempóban, rajtad kívül, mindennap és minden percben.
It goes along outside you at the same speed every second of every day.
Erre csak akkor gondolhatok, ha közepes sebességgel halad a szárazföldön...
My only chance must be when she crossed the land, and did so at some moderate speed.
halad (также: ellát, gondoz, vár, tart)
2. "folyamat"
Nehéz megváltoztatni a nemzetközi szerződéseket, és megváltoztatásuk túlságosan lassan halad.
Changing international treaties is difficult and proceeds far too slowly.
Valaki megkérdezte, hogy halad e munka nemzetközi szinten.
Someone asked how this work is proceeding at international level.
A nyomozás nagyon gyorsan halad, és egy napon majd megismerheted az egész történetet.
This investi- gation is proceeding very rapidly, and someday you will hear the whole tale.

венгерские примеры использования для "halad"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

HungarianWil Gearing a helyszínen van, és azt mondja, minden a terv szerint halad, John.
Wil Gearing is in place, and he says everything's going according to plan, John.
HungarianA pénzügyi válság idején Európa élen halad a globális megoldás felé vezető úton.
In the financial crisis, Europe is leading the way towards a global solution.
HungarianEgyértelmű, hogy a demokrácia Ukrajnában tovább halad a megszilárdulás útján.
It is clear that Ukraine's democracy is continuing its process of consolidation.
HungarianCarrie-nek nagyon súlyos a sebe, és állati eltökéltséggel halad most előre, egyedül.
Carrie was hurt very badly, was going on brute determination alone at this point.
HungarianFelfigyelt rá, hogy a Dallas szép komótosan halad, kilenc csomóval keleti irányban.
He note that Dallas was taking her own sweet time, heading east al nine knots.
HungarianSzkopje reformokat valósított meg és az Európai Unióhoz való csatlakozás felé halad.
Skopje has carried out reforms and is on the way to joining the European Union.
HungarianMankóval közlekedik, nehézkesen halad az autósorok között, az épület felé tartva.
She's on crutches, hobbling between rows of cars, headed into the building.
HungarianHa ezen a vonalon halad tovább, a gyerek válaszai csak még szürreálisabbak lesznek.
If she pursued it, the child's answers would only seem increasingly surreal.
HungarianA fekete hold gyorsan halad az égen, és nekünk időben kell Asphrodiske-be érkeznünk.
The black moon rolls around the sky, and we must arrive at Asphrodiske in good time.
HungarianEz a gleccser jelenleg olvad, és óránként két métert halad - óránként két métert!
This glacier is now melting and it is moving at two metres an hour - two metres an hour!
HungarianHölgyeim és uraim, tudják miért nem halad előre az áttelepítési csomag ügye?
Ladies and gentlemen, do you know why the resettlement package is not moving forward?
HungarianAz uniós csatlakozási folyamat halad: június közepén két újabb fejezetet nyitottunk meg.
The EU accession process is advancing: two more chapters were opened in mid-June.
HungarianAz idő lassan halad délutánonként, és még jobban lelassul, amikor az öthöz közeledik.
Time moves slowly in the afternoons, ever more slowly as the hour of five approaches.
HungarianCsak annyit tud, hogy a hajó szépen halad, hogy jól végzik a munkájukat.
All he knows is that the ship keeps running smoothly, that the job's getting done.
HungarianUgyanabban a hajóban evezünk mindannyian, és a hajó a helyes irányba halad.
We are all in the same boat and the boat is heading in the right direction.
HungarianTel például elég jól halad, de félő, hogy a grófnőből sosem faragok igazi nemeshölgyet.
Tel's coming along rather well, but I despair of ever making a lady of the countess.
HungarianÉs a gyártásához szükséges folyamat szépen halad a piaci bevezetés felé.
And the process needed to make it is actually coming toward the market quite nicely.
HungarianValójában azonban úgy érzem, hogy a folyamat túlságosan lassan halad előre.
In actual fact, however, I feel that the process is advancing too slowly.
HungarianA belső barátunk arról informált,... hogy minden a terv szerint halad.
I've been informed by our friend inside that events are unfolding as scripted.
HungarianEstrela asszony jelentése mellett szavaztam, mivel a jelentés ebbe az irányba halad.
I voted in favour of Mrs Estrela's report as it heads in this direction.