«alig» на английском

HU

«alig» перевод на английский

volume_up
alig {нареч.}
HU

alig {наречие}

volume_up
Ekkor már Corbellnek úgy tűnt, mintha a hálóterem megtelne alig hallható hangokkal.
By then it seemed to Corbell that the dorm was alive with barely audible voices.
Olyan feszültség van közöttük, hogy szinte alig tudnak egymásra nézni.
The friction between these two is so profound they can barely look at each other.
A zakója zsebében cigaretta után kotorászott, alig leplezve bosszúságát.
He fumbled in his jacket pocket for a cigarette, barely masking his chagrin.
alig
volume_up
hardly {нареч.}
Az ilyen feltételezések alig nevezhetők objektívnek, és néha egyszerűen sértők.
Such assumptions are hardly objective and sometimes simply insulting.
Ön alig beszél az ezen emberek számára ígért megfelelő életkörülményekről.
You are hardly describing the promised livable conditions for these people.
Ami a támogatások kötöttségének feloldását illeti, alig jutottunk valamire.
As regards the uncoupling of aid, we are hardly getting anywhere.
alig (также: pontosan, egészen, majdnem, éppen)
volume_up
just {нареч.}
A híd legvégén csak alig-alig láttam a bal oldali navigációs lámpa vörös fényét.
I could just discern the faint red glow cast by the port navigation light.
Alig néhány hete Brüsszelben konferenciát tartottunk a civil társadalommal.
There was a conference just a few weeks ago in Brussels with civil society.
Megrebbenti a szárnyát, és ezzel alig érzékelhető légörvényeket kavar.
If things break just right, the sparrow could trigger a tornado up at the poles.
alig (также: majdnem, szigorúan, behatóan, gondosan)
Az utolsó varázsló hátraugrott, s alig tudott kitérni a halálos fegyver útjából.
The last sorceror staggered back, narrowly avoiding the huge weapons deadly path.
De az emlékek elhalványultak, csupán a homályos tudás maradt, hogy alig menekültek meg a haláltól.
But then the memories were gone, all but the dim knowledge that the three had narrowly escaped dying.
alig (также: hiányosan, szűkösen, gyéren)
alig (также: hiányosan, szűkösen, szűken, gyéren)
alig (также: bajosan)
Alig húzott a Jaguár előre, a teherautó máris visszalendült jobbra.
Scarcely had the Jaguar pulled forward when the truck swerved back to the right.
A szolidaritásról alig egy sort ír a Japánt ért első nukleáris katasztrófa után.
Scarcely a single line of solidarity after Japan's only nuclear catastrophe.
A most folyó választások során az orvostudomány alig került szóba.
This time, medicine is scarcely being mentioned as the elections take place.
alig (также: kevéssé, kissé)
Lycheas bizonytalanul a primátusra nézett, de az alig láthatóan megrázta a fejét.
Lycheas looked uncertainly at the primate, but Annias shook his head slightly.
A Bika, alig észrevehető bicegéssel, közönyösen odasétált a fekete sapkás férfihez.
Limping ever so slightly, Stump walked casually to the man with the black cap.
Miss Birdie vagyona alig haladja meg a negyvenkétezer dollárt.
Miss Birdie's fortune is slightly in excess of forty-two thousand dollars.
alig

венгерские примеры использования для "alig"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

HungarianAmióta az ebédidőben befutott az a telefonhívás, alig bírt uralkodni az idegein.
Since the telephone call during the lunch-hour he had been in a state of nerves.
HungarianS ő most itt állt szemtől szemben ádáz ellenfelével, aki alig volt kisebb, mint ő.
And now he was face to face with a furious enemy, little less than his own size.
HungarianAz alig kapott levegőt a hidegben, de hát sokat ezen már Clark sem segíthetett.
She was gasping from the cold, but there wasn't much Clark could do about that.
HungarianA bárt csaknem megtöltötte az éjszakai törzsközönség; szabad ülőhely alig akadt.
Most of the chairs and stools were occupied by the night's habitual clientele.
HungarianFelfedezésemmel eltelve Poirot-ra néztem, aki erre alig észrevehetően bólintott.
I looked at Poirot, full of my discovery, and he gave me an imperceptible nod.
HungarianHirtelen hisztérikus nevetés tört ki benne, valahol mélyen, alig bírta megfékezni.
She felt high-pitched laughter building in her, and she struggled to control it.
HungarianKörbeszimatolta, ellenőrizte őket, és elmormolt egy alig érthető bocsánatkérést.
A wirehound came sniffing, checking them out, muttering an unintelligible apology.
HungarianMára alig maradtak nyomai a dolognak, de a hatása annak idején óriási lehetett.
It's quiescent now, but the effects must be powerful when the thing is roused.
HungarianAz első egy külföldi autó lehet, gondoltam, Datsun vagy Subaru, alig egy mérföldre.
The first was a foreign car, Datsun or Subaru, I thought, less than a mile away.
HungarianDianne szinte egy szót sem szólt, és az egész beszélgetés alig tartott két percig.
Dianne said almost nothing, and the entire conversation lasted under two minutes.
HungarianÚgy tűnik nekem, hogy a múltban alig vették figyelembe a halászok felhívásait.
It seems to me that scant notice was taken of appeals by fishermen in the past.
HungarianNyolc óra volt ekkor, s még viszonylag hűvös volt odakinn: alig huszonöt fok.
It was eight o'clock now, and outside it was still relatively cool - 77 degrees.
HungarianAlig olvasott néhány oldalt, amikor két kisegítő érkezett egy kerekes hordággyal.
She had read only a few pages when two orderlies arrived with a wheeled stretcher.
HungarianAlig tettek meg tíz lépést, az árnyékok fenyegetően kavarogni kezdtek előttük.
Before they'd taken ten strides, the shadows before them swirled threateningly.
HungarianDe talán próbát tehetnénk, mégpedig egy egészen apró, alig észrevehető hazugsággal.
But one might perhaps make a test - a test of one little not very noticeable lie.
Hungarian- Alig merem megkérdezni, mit gondolt rólam, amikor Pemberleyben találkoztunk?
I am almost afraid of asking what you thought of me, when we met at Pemberley.
HungarianA drón alig néhány méterre lehetett, amikor az rruha a magasba lendítette a karját.
As the drone approached the suit it raised one arm towards the fleeing machine.
Hungarian- Hát igen- mormogta Hari, aki alig várta, hogy végre megszabadulhasson a fickótól.
They seem so eager, the guide concluded with what seemed to Hari a kind of pride.
HungarianJack agyát elborította a vér, és alig emlékezett arra, ami ezek után következett.
Jack had seen red, and remembered very little of the encounter that followed.
HungarianAlig 50 millió euróval nem jelenthetjük ki, hogy a világ vezető döntéshozói vagyunk.
One cannot claim to be the world's leading policymaker with only EUR 50 million.