«érvényes» на английском

HU

«érvényes» перевод на английский

volume_up
érvényes {прилаг.}
volume_up
érvényes {глаг.}

HU érvényes
volume_up
{прилагательное}

érvényes (также: időszerű, általános, folyó-, elterjedt)
volume_up
current {прилаг.}
Hadd szóljak pár szót a Mauritániában jelenleg érvényes halászati megállapodásról.
Let me tell you a little about the current fisheries agreement with Mauritania.
A jelenleg érvényes rendeletet felül kellett vizsgálni.
A revision of the current regulation was necessary.
Ez a gomb visszatér az előző lépéshez az éppen érvényes beállítások törlése nélkül.
Returns to the previous step without deleting your current settings.
volume_up
available {прилаг.}
Hasonlóképpen a hosszabb ideig érvényes információ is több nyelven áll rendelkezésre, mint az ideig-óráig tartó tartalom.
Likewise, the information expected to be valid for longer is available in more languages than ephemeral content.
Egészen addig hozzá lehet férni azokhoz a növényvédő szerekhez, amelyek a jelenleg hatályos jogszabálynak megfelelően forgalomban vannak, amíg az érvényes engedélyezésük le nem jár.
Pesticides which are already on the market under current legislation would remain available until their existing authorisation expires.
Az irányelv értelmében a visszafizetés általánosságban nem lehet három hónapnál hosszabb, ez az időtartam azonban még az 1994-ben érvényes technológiát tükrözi.
According to the directive, reimbursements should normally not exceed three months, but this reflects the technology available back in 1994.
érvényes (также: alkalmas, , megfelelő, kedves)
volume_up
good {прилаг.}
Your ticket is still good, Mr. Graynor, Ms. Machti said.
That also holds good for Parliament.
-Is the paper good for the kid, too?
érvényes (также: hatékony, tényleges, valóságos, találó)
volume_up
effective {прилаг.}
Nyilvánvaló, hogy az Unió egész területén érvényes, erősebb, egységes fogyasztóvédelmi rendszer valamennyi polgár érdekét szolgálja.
It is obvious that a stronger, unique consumer protection system effective all over the Union is in the interest of all citizens.
Az éves névleges kamatlábat számítja ki az érvényes kamatláb és az évenkénti kamatfizetések száma alapján.
Calculates the annual nominal rate of interest on the basis of the effective rate and the number of interest payments per annum.
érvényes (также: hathatós, eredményes, hatásos)
volume_up
effectual {прилаг.}
érvényes (также: fontos, döntő, hatásos, alkalmazott)
volume_up
operative {прилаг.}
Bár szigorú értelemben véve a ténylegesen alkalmazott jogszabályoknak ugyanaz az alkalmazási köre, az érvényes irányelvekben alapvető eltérések vannak:
Although operative legislation stricto senso has the same scope, existing directives show fundamental differences:
Kiváló ügynököket bocsátottak el a szervezetből, csupán mert megbízható jelentéseik valamelyest eltértek az akkor éppen érvényes politikai koncepciótól.
Skilled operatives dismissed when they send in accurate reports that aren't in line with current political thinking.
érvényes (также: uralkodó, túlnyomó)
volume_up
prevalent {прилаг.}
érvényes (также: alapos, megalapozott, indokolt)
volume_up
valid {прилаг.}
Az okmány határozatlan ideig érvényes, azaz érvényességét nem kell meghosszabbítani.
The document should be valid indefinitely and does not have to be renewed.
Nem rendelkezik érvényes tanúsítványokkal a következő címzettekhez:
You do not have valid certificates for the following recipients:
A fenti célkitűzés azonban még érvényes, bár nem megfelelően végrehajtott.
That objective is still valid, but insufficiently attained.

венгерские примеры использования для "érvényes"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

HungarianLodovik szerint nemsokára meg fogják változtatni a Palotában érvényes kódokat.
Lodovik believes there will soon be attempts made to change all the palace codes.
HungarianEz az akkumulátorokra is érvényes, melyek még mindig a legdrágább alkatrészek.
This applies to batteries in particular, which are still the most expensive part.
HungarianMár van egy érvényes árszabályozásunk az I. barangolási rendelet eredményeként.
We already have price regulation in place as a result of the Roaming I Regulation.
HungarianEz a javaslat továbbmegy a bármely más joghatóság területén érvényes szabályokon.
This proposal goes further than the rules existing in any other jurisdiction.
HungarianA betegeknek joguk van a tájékoztatáshoz, és ez különösen érvényes a gyógyszerekre.
Patients have a right to information and this applies in particular to medicines.
HungarianKivonultam tehát a laborból, hogy megnézzem, érvényes-e mindez a hétköznapokban.
So I've gone out of the lab to see if this really holds in our daily lives.
HungarianDe érvényes valamennyi lepkefajra, amelyekből vagy tízezret tartanak nyilván.
It would be understandable if this were the habit of only one species of moth.
Hungarianc) minden egyéb biztosíték: a biztosíték érvénybe lépésének napján érvényes árfolyam.
(c) all other securities the rate in force on the day the security takes effect.
HungarianUgyanez érvényes a lenvászon kosztümökre, amelyeket kétszer viselt Hawaiin.
Same with the linen suits she'd worn a couple of times in the Hawaiian Islands.
HungarianJelenleg e jelölés érvényes minden, valamely európai irányelv által érintett termékre.
At present, this applies to any product that is covered by a European directive.
HungarianA szavaktól a tettek mezejére kell lépnünk, és ez a sport területére is érvényes.
We have to move on from words to deeds, and that also holds true for sport.
HungarianUgyanez érvényes számos egyéb pontra is, melyekről most nem kívánok szólni.
The same goes for a series of other points which I do not intend to mention here.
HungarianAz első az általános rendelkezés, amely minden kedvezményezett országra érvényes.
Firstly, the general arrangement that applies to all beneficiary countries.
HungarianEz érvényes az angolra, a spanyolra, a portugálra és kisebb mértékben a franciára.
This is the case with English, Spanish and Portuguese and, to a lesser extent, French.
HungarianTörökország alkalmazkodik az EU-hoz, és ez a privatizáció területére is érvényes.
Turkey is adapting to the EU and this includes the area of privatisation.
HungarianAz arányosság elve a magánjogra és a nemzetközi jogra egyaránt érvényes.
The principle of proportionality applies to private as well as international law.
HungarianEz persze az ügynökségeket nem menti fel az alól, hogy betartsák az érvényes szabályokat.
However, that does not exempt them from having to comply with the rules in force.
HungarianEz a jótállás nem lép a minimálisan két évig érvényes szavatosság helyébe.
This does not replace the minimum two-year guarantee, which you still have.
HungarianVagy mi talán nem vagyunk faj, ránk nem érvényes az önfenntartás vágya?
Or are we not a species, and do we not share the desire of any species to live on?
HungarianDe azzá válna, ha rá lenne bízva, hogy meddig legyen érvényes egy pénzügyi támogatás.
Such it would become if it should decide on how long financial assistance should last.