«értelmes» на английском

HU

«értelmes» перевод на английский

volume_up
értelmes {прилаг.}

HU értelmes
volume_up
{прилагательное}

értelmes (также: jelentőségteljes)
volume_up
meaningful {прилаг.}
Két olyan ötletet szeretnék megvilágítani, amelyek értelmes eszközökhöz vezethetnek.
I would like to highlight two such ideas that could result in meaningful instruments.
A Parlament értelmes bevonása a rendeletbe lehetetlen volt.
Meaningful Parliament involvement in the regulation was impossible.
Cserélgethetnéd az ágytálakat, hogy valami értelmes, de nem feltűnő munkát végezzél.
You could change bedpans, something meaningful, something inconspicuous.
értelmes (также: alkalmas, megfelelő, találó, gyors felfogású)
volume_up
apt {прилаг.}
Lefrançois asszony értelmes jelentést készített ebben a tárgyban, amelyért neki is szeretnék hálás köszönetet mondani.
Mrs Lefrançois has produced an apt report on this, for which I should like to express my warm thanks to her, too.
értelmes (также: ravasz, szándékos, tudatos, bölcs)
volume_up
knowing {прилаг.}
értelmes (также: nagy tudású, jól informált)
volume_up
knowledgeable {прилаг.}
Amikor egy műszaki természetű téma kapcsán szeretnénk értelmes hozzászólást készíteni, általában azokhoz fordulunk, akik e kérdések legjobb ismerői.
If you want to be able to make valid comments on a subject of a technical nature, you normally seek information from those people who are most knowledgeable about these issues.
értelmes (также: tiszta, világos, érthető)
volume_up
lucid {прилаг.}
Miközben tudata lassan alámerült a sötétségbe, még egy utolsó, értelmes gondolat villant át rajta.
As his mind sank into blackness, it flashed a final lucid thought.
A férfi az arcát figyelte, éber, értelmes, hinni akaró tekintettel.
The mans eyes were on his face now, alert, lucid, wanting to believe.
Könyvtárában volt Livius Róma történetének első húsz kötete, amelyet mint az értelmes és kellemes stílus mintáját olvastatott velem.
He had copies of the first twenty volumes of Livy's history of Rome, which he gave me to read as an example of lucid and agreeable writing.
értelmes (также: józan, ésszerű, racionális)
volume_up
rational {прилаг.}
Értelmes embertől hogy várhatnak magyarázatot erre a tényre?
How could a rational nan be expected to explain such a thing?
- Ha valaki királyokkal, vagy értelmes emberekkel beszélget, türelmesnek kell lennie.
One must be very patient, Joan said to Carbon, when dealing with kings and rational men.
Ugyanakkor tény, hogy több jel is arra utal, hogy meg kell találnunk az egyensúlyt az értelmes gazdaságpolitika és szociálpolitika között.
Nonetheless, the fact of the matter is that there are a number of indications that we need to strike a balance between rational economic policy and social policy.
értelmes (также: elfogadható, méltányos, ésszerű, mérsékelt)
volume_up
reasonable {прилаг.}
Gyűlölt hazudni Caerid Locknak, de nem kínálkozott más értelmes lehetőség.
He hated lying to Caerid Lock, but there was no reasonable alternative open to him.
Ez értelmes cél, mert bölcs dolog szenvedni valami nagy jó kedvéért.
And that is a reasonable object, for it is wise to suffer now for a future gain.
Szerintem azt az európai választások elé időzíteni értelmes cél.
I think that setting it before the European elections is a reasonable target.
volume_up
reasoned {прилаг.}
Leggett rimánkodott neki, értelmes megokolással igyekezett meggyőzni, megpróbálta parancsoló hanggal is, de semmi nem használt.
Leggett pleaded with her, reasoned with her, scolded her, and commanded her, but none of it was any good.
értelmes (также: józan, érzékeny, praktikus, ésszerű)
volume_up
sensible {прилаг.}
A pénzről, amelyet elég értelmes célokra fordítunk - néha meg nem annyira értelmes célokra.
Money that is used for quite sensible - and sometimes not so sensible - purposes.
A sporttal foglalkozó jelentés számos érdekes és értelmes kérdéssel foglalkozik.
The report on sport contained a lot of interesting and sensible things.
Hogy energiapolitikai vagy technológiai szempontból értelmes-e, az más kérdés.
Whether it is sensible in terms of energy policy or technology is another question.
értelmes (также: ügyes, , élénk, agyafúrt)
volume_up
smart {прилаг.}
Egy jóképű, értelmes ábrázatú fiatalember lépett be.
The official, a smart, keen-faced young fellow, stepped into the room.
Nagyon fitt és értelmes ember benyomását keltette, és kétségkívül jó megfigyelő volt.
He looked physically fit and very smart, clearly a keen observer.
Egy ilyen okos, értelmes ember, és hagyja, hogy a munkája szép lassan feleméssze.
Smart guy as he was, he was letting the job eat him up.
értelmes (также: talpraesett, okos)

венгерские примеры использования для "értelmes"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

Hungarian- Mindenesetre ez az értelmes magyarázat - mondta Patrick Redfern mosolyogva.
Patrick Redfern said with a smile: That's certainly the commonsense explanation!
HungarianWeston ezredessel szemben ült le, és feléje fordította komoly és értelmes arcát.
She sat down opposite Colonel Weston and turned a grave and intelligent face to him.
HungarianLab ha valami értelmes dologba fektetnél ennyi energiát, gazdag ember lehetnél.
. . if you put this kind of effort into anything else, you could be a wealthy being.
HungarianBarnára sült, szögletes arcú, napszítta hajú, értelmes tekintetű ember volt.
His face was square and tanned, his eyes intelligent, his hair bleached by the sun.
HungarianSzerette viharvert arcát, értelmes tekintetét, lassú, megfontolt viselkedését.
He liked his rugged face, his shrewd eyes, and his slow unhurried manner.
HungarianHa mást nem, legalább valamennyire értelmes benyomást sikerült keltenem.
I had made some incidental impression of intelligence on them if nothing else.
HungarianHa ennyi fölös energia van magában, Bob, miért nem használja értelmes célokra?
Bob, you throw a hell of a conniption fit, but why not use them for something important?
HungarianA szobalány olyan harminc év körüli lehetett, eleven, szolgálatkész és értelmes nő.
The chambermaid was a woman of thirty, brisk, efficient and intelligent.
HungarianTucatnyi értelmes fajta művészeinek alkotásai álltak légmentesen zárt üvegtárlókban.
Works by artists of a dozen sentient races lay sealed behind glass cases.
HungarianA betűk java, része ismerős volt a számára, de valahogy nem álltak össze értelmes szavakká.
Most of the letters were familiar, but they were not ordered into words he knew.
HungarianSzükségünk lesz az összes értelmes faj legjobb koponyáira, és a leggazdagabb befektetőkre.
We will require the best minds of each sentient species and the richest investors.
HungarianA gyász és lelkiismeret-furdalás káoszában ez az egy értelmes szó töltötte be elméjét.
In the chaos of grief and remorse that filled his mind it was the one articulate word.
HungarianNem Shea volt az, hanem egy elf, határozott, értelmes arcú, harmincöt év körüli férfi.
The prisoner was Elven, a man of about thirty-five, with strong, intelligent features.
HungarianAz Európai Tanácsban is értelmes vita alakult ki, amely helytálló eredményekkel járt.
We had a good debate in the European Council too, with sound conclusions.
HungarianHogy bűnöző vagy védelmező, ez vélemény kérdése, de értelmesnek értelmes vagyok.
Criminal or patriot, that's a matter of opinion, but I am sentient.
HungarianJó érv lenne, ha nem lenne közismert a tény, hogy a legtöbb értelmes faj mindenevő.
You'd make a good case if it were not for the fact that most sentient races are omnivores.
HungarianA tanduknak figyelemre méltóan kicsi az empátiájuk más értelmes fajokkal szemben.
The Tandu have remarkably low empathy for other sapient life forms.
HungarianSírva ült a karosszékében, és alig sikerült egy-egy értelmes mondatot kiszednem belőle.
He actually sat crying in an arm-chair, and I could hardly get him to speak coherently.
HungarianÁm csak egy maradt közülük összefüggő, értelmes: Thad két emberből áll MINDIG IS KETTÕ VOLT.
Only one was completely coherent: He is two men - he has ALWAYS been two men.
Hungarian- Hogy képes egy nyilvánvalóan értelmes fiatal nő összehordani ennyi sületlenséget?
How could an obviously intelligent young woman have come up with such a bizarre set of ideas?