«terms» на шведском

EN

«terms» перевод на шведский

volume_up
terms {мн.ч.}
volume_up
to term {глаг.}
volume_up
term {имя существительное}

EN terms
volume_up
{множественное число}

1. общее

terms
volume_up
termer {мн.ч.}
We have been supporting this idea, not only in terms of ideas but in terms of funding.
Vi har stött denna idé, inte bara i termer av idéer utan också i termer av finansiering.
This talk is intellectually invalid because the terms used are not even defined.
Intellektuell inkompetens: de termer som används är inte ens definierade.
Competitiveness is not measured exclusively in terms of production costs and prices.
Konkurrenskraft mäts inte uteslutande i termer av produktionskostnader och priser.
terms
volume_up
ordalag {т. мн.ч.}
The press are referring to the so-called extra costs in exaggerated terms.
Media hänvisar till de så kallade extrakostnaderna i överdrivna ordalag.
In general terms, nothing will be made patentable that was not patentable already.
I allmänna ordalag kommer ingenting att bli patenterbart som inte redan var patenterbart.
The European Parliament denounces this criminal act in the strongest possible terms.
Europaparlamentet fördömer starkt denna kriminella handling i starkast möjliga ordalag.

2. "conditions"

terms
volume_up
förhållande {мн.ч.} [пр.]
Do you believe that this is justified in terms of competition law?
Anser ni att detta är motiverat i förhållande till konkurrenslagen?
Also, the Customs Union must be cost-neutral in terms of the EU's general budget.
Tullunionen skall också vara utgiftsneutral i förhållande till EU: s allmänna budget.
För i förhållande till mänskliga rättigheter är det en tillbakagång.

Синонимы (английский) для "terms":

terms
term

английские примеры использования для "terms"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishBy that comparison, democracy looks very, very good in terms of economic growth.
I det ljuset framstår demokrati som väldigt, väldigt bra för ekonomisk tillväxt.
EnglishThe Treaty of Nice, in political terms, was designed for a Europe of 27 members.
I politiskt hänseende utformades Nicefördraget för ett EU med 27 medlemsstater.
EnglishEven so, these achievements are still inadequate in terms of the issues at stake.
Dessa framsteg är trots allt otillräckliga med hänsyn till vad som står på spel.
EnglishIn economic terms, this decision is a crisis for the entire European wine sector.
Ekonomiskt sett är detta beslut katastrofalt för hela den europeiska vinsektorn.
EnglishIs he happy that we are moving in the right direction in terms of implementation?
Gläder han sig över att vi rör oss i rätt riktning när det gäller genomförandet?
EnglishWe cannot and must not compete in terms of either low wages or long working days.
Vi kan och får inte konkurrera vare sig med låga löner eller långa arbetsdagar.
EnglishWe must also ensure that we guarantee some kind of clarity in terms of financing.
Vi måste även se till att vi får någon form av klarhet i fråga om finansiering.
EnglishSending automated queries of any sort to Google is against our Terms of Service.
Att skicka automatiska sökfrågor till Google strider mot våra användarvillkor.
EnglishMembers of the Court of Auditors, you know that I am on good terms with the Court.
Ärade ledamöter av revisionsrätten! Ni vet att jag är en vän av revisionsrätten.
EnglishThat is what Mr Pittella has elucidated in precise terms in his very fine report.
Det är detta som Pittella så noggrant har beskrivit i sitt utmärkta betänkande.
EnglishIt was under those terms that I was asking to express my opinions in my speech.
Det var mot denna bakgrund jag bad att få uttrycka mina åsikter i mitt anförande.
EnglishThis has proved invaluable in terms of the process whereby agreement was reached.
Detta har visat sig vara ovärderligt under processen för att nå överenskommelsen.
EnglishIf the message is to get through, it must be expressed in clear and simple terms.
Om budskapet skall gå fram ordentligt måste det vara tydligt och enkelt uttryckt.
EnglishThat is to say, it is possible to do more for the consumer in terms of prevention.
Det betyder att man i förebyggande syfte också här kan göra mer för konsumenten.
EnglishAlso, in legal terms, we are faced with a reality in which legal documents differ.
Också rättsligt sett har vi en situation där rättsliga dokument skiljer sig åt.
EnglishIn terms of energy relations, Ukraine identifies with international standards.
När det gäller energiförbindelser uppfyller Ukraina internationella standarder.
EnglishThis is a very timely report, both politically and also in terms of substance.
Detta betänkande kommer mycket lägligt, både politiskt och innehållsmässigt sett.
EnglishIt is strict in terms of our public accounts, and we will put it into practice.
Den är strikt i fråga om våra offentliga finanser och vi kommer att följa den.
EnglishIt will also offer benefits in terms of environmental protection and reduce costs.
Det kommer också att medföra fördelar i fråga om miljöskydd och minska kostnader.
EnglishEurope, too, must do more, however, above all, in terms of better coordination.
Men även EU måste göra mer, framför allt när det gäller förbättrad samordning.