«terminology» на шведском

EN

«terminology» перевод на шведский

volume_up
terminology {имя существительное}

EN terminology
volume_up
{имя существительное}

terminology (также: nomenclature)
volume_up
terminologi {comm. gen.}
Would different terminology not make application slightly complicated?
Skulle en annorlunda terminologi inte göra tillämpningen något komplicerad?
I believe that this is the terminology that we should use in our internal work.
Jag anser att det är denna terminologi vi bör använda i vårt interna arbete.
As a tribute to our President, I would like to deal with this using Gramsci terminology.
För att ge vår ordförande en viss tribut, använder jag mig av Gramscis terminologi.

Синонимы (английский) для "terminology":

terminology

английские примеры использования для "terminology"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishMr President, I would warn against jumping into the terminology of genocide.
Jag vill avråda från att förhasta sig i användningen av begreppet folkmord.
EnglishI am well aware that this terminology is not yet in use within in the United Nations.
Jag vet att det ännu inte ingår i den vokabulär som används inom Förenta nationerna.
EnglishBecause of the terminology, I think that it is more appropriate to use English.
Låt mig fortsätta på engelska; jag tror att det är mer lämpligt på grund av terminologin.
EnglishFor this reason we need an appropriate code of terminology for operational communications.
Av detta skäl behöver vi en lämplig terminologikod för driftskommunikationerna.
EnglishWell done too for succeeding in incorporating the question of terminology in your report.
Bravo också för att ni har lyckats föra in denna terminologifråga i ert betänkande.
EnglishThat latter amendment proposes a change in terminology to be used in this measure.
Det senare ändringsförslaget föreslår att en ändring av terminologin används i denna åtgärd.
EnglishIt would be a poor show if the legal texts did not contain the correct and necessary terminology.
Det vore illa om de erforderliga korrekta uttrycken skulle saknas i lagtexterna.
EnglishWe could describe it using modern computer terminology as a kind of read-write culture.
Vi kan beskriva den i moderna datortermer - som en läsa-skriva-kultur.
EnglishIncidentally, we do not recognise such terminology as 'EU fishing vessels.'
I förbigående vill jag också nämna att vi inte accepterar en sådan term som ”EU-fiskefartyg”.
EnglishI would specifically like to draw the Council's and the Commission's attention to the terminology.
Jag vill särskilt rikta rådets och kommissionens uppmärksamhet på terminologin.
EnglishIf only as a matter of terminology, the air traffic control language used should be English.
När det gäller terminologin borde det ju stå klart att engelska skall vara arbetsspråket.
EnglishMr President, I would like to begin with a question of terminology that has me rather worried.
Herr ordförande! Jag vill börja med en oroande terminologisk fråga.
EnglishIt's also in terms of race, which turns out to be vastly more complicated than our terminology has allowed.
Det handlar också om ras, som är mycket mer komplicerat än vad vårt språk medger.
EnglishUntil this is clarified by the Commission, I cannot support this ambiguous terminology.
Även i rika västländer berövar den dominerande klassen en stor del av befolkningen dessa rättigheter!
EnglishI would ask for this to be re-examined, for the terminology in each country is quite distinct.
Jag vill be om att man än en gång granskar detta, ty uttrycken är mycket speciella i varje land.
EnglishThere are of course various things that could be said about terminology.
EnglishAlready the terminology seems to be tricky: does 'intercultural' also include 'interreligious' dialogue?
Redan terminologin tycks vara knepig: omfattar ”interkulturell” även ”interreligiös” dialog?
EnglishFirstly, I would like to say that, to my mind, there is an injudicious use of terminology.
För det första skulle jag vilja säga att ni enligt min uppfattning väljer era ord på ett oförsiktigt sätt.
EnglishTaking that step and using certain terminology at this stage can be, in my opinion, problematic.
Att välja att använda vissa begrepp på det här stadiet, kan enligt min uppfattning vara problematiskt.
EnglishLastly, a certain confusion in the terminology relating to the definition of motorways of the sea does not help.
Att utveckla närsjöfarten kan inte ses som ett strategiskt regionalt planeringsalternativ.