«termination at will» на шведском

EN

«termination at will» перевод на шведский

volume_up
termination at will {имя существительное}

EN termination at will
volume_up
{имя существительное}

1. бизнес

termination at will
termination at will

варианты переводов в англо-шведском словаре

termination имя существительное
at предлог
will имя существительное
will глагол
to will глагол

английские примеры использования для "termination at will"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishIn particular, we cannot agree to a termination of discussion on this subject.
Framför allt kan vi inte gå med på att avsluta diskussionerna i detta ämne.
EnglishThis concerns matters which are connected with the possibility of termination.
Detta är frågor som hänger samman med möjligheterna till uppsägning.
EnglishUnfortunately there was no option to vote for a termination of the agreement.
Tyvärr fanns det ingen möjlighet att rösta för att säga upp avtalen.
EnglishFirstly, unilateral termination of a contract will be authorised only at the end of a season.
För det första kan ett kontrakt inte sägas upp ensidigt förrän vid säsongens slut.
EnglishIf promises are broken, I will advocate the termination of the agreement, once it is up for review.
Om löften bryts kommer jag att förespråka att avtalet upphävs vid översynen.
EnglishSimilarly, business partners were not informed of the possible termination of the programme.
Samtidigt var partnerländerna inte informerade om att programmet eventuellt skulle avslutas.
EnglishThe same company applies different standards concerning breaks, lunch time and notices of termination.
Samma företag tillämpar olika regler i fråga om raster, lunchtider och uppsägningar.
EnglishInstead of a stake there might be an even more deadly termination, in the form of a silver bullet.
I stället för en påle kunde ett ännu mer dödligt slut vara möjligt, i form av en silverkula.
EnglishIn the event of termination by any of the senior executives, no termination benefits shall be payable.
Vid uppsägning från en ledande befattningshavares sida skall inget avgångsvederlag utgå.
EnglishIn fact, invalid clicks can result in deductions from your earnings and even account termination.
Ogiltiga klick kan leda till avdrag från dina intäkter och till och med att vi säger upp ditt konto.
EnglishTermination of service of Commission officials
Tjänstemäns definitiva avgång från tjänster vid Europeiska gemenskapernas kommission
EnglishSo, just what is the position today, when the termination of the transition period is just a few months away?
Hur är alltså läget i dag när det återstår bara några månader av den här övergångsperioden?
EnglishThis includes termination of pregnancy and therefore abortion!
EnglishIn-fighting within the European institutions brought about the premature termination of the original agreement.
En maktkamp inom EU-institutionerna medförde att det ursprungliga avtalet upphörde i förtid.
EnglishIn the event of termination of employment, a six-month mutual notice period shall apply for the President.
I händelse av uppsägning av verkställande direktören skall sex månaders ömsesidig uppsägningstid gälla.
EnglishThe agreement needs to be limited in duration and liable for immediate termination should any obligation not be met.
Avtalet måste vara tidsbegränsat och kunna sägas upp omedelbart om någon skyldighet inte uppfylls.
EnglishThe requirement concerning the termination of unauthorised releases also clarifies the need for a consistent response.
Kravet på att få stopp på ej medgivna utsläpp visar också att det behövs ett konsekvent agerande.
EnglishIn many cases the Commission's actions lead to the termination of the investigation without the imposition of measures.
I många fall leder kommissionens agerande till att utredningen avslutas utan att åtgärder vidtas.
EnglishVoluntary termination of pregnancy is a matter of exclusive competence for each individual Member State.
Frivilligt avbrytande av en graviditet är en fråga som uteslutande faller under varje enskild medlemsstats behörighet.
EnglishThis commitment will in the mid-term ensure the termination of bulk data transfers to the US authorities.
Detta åtagande kommer på medellång sikt att medföra att massöverföringen av data till de amerikanska myndigheterna upphör.