«term-time» на шведском

EN

«term-time» перевод на шведский

volume_up
term-time {имя существительное}

EN term-time
volume_up
{имя существительное}

term-time (также: teaching hours)
term-time
volume_up
terminstid {comm. gen.}

варианты переводов в англо-шведском словаре

term имя существительное
to term глагол
time имя существительное
time наречие
Swedish
to time глагол

английские примеры использования для "term-time"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishSecondly, we now have a medium-term time frame and that is important.
För det andra har vi numera en medellångsiktig tidsram, vilket är av betydelse.
EnglishTeenagers tend to be short-term, part-time, untrained and uninformed workers.
Tonåringar brukar vara tillfälliga, deltidsarbetande, outbildade och ounderrättade deltidsarbetare.
EnglishRather than annual guidelines or annual recommendations, we have a medium-term time frame.
I stället för årliga riktlinjer eller årliga rekommendationer, har vi nu en medellångsiktig tidsram.
EnglishReform of VAT is a long-term and time-consuming process.
EnglishIn the short term, it is time for certain European countries to stop advocating the theory of a fair return.
På kort sikt är det på tiden att vissa europeiska länder slutar att förespråka teorin om rättvis återbäring.
English(GA) If they succeed in doing that, they will have accomplished something great by the time the term of their Presidency is over.
(GA) I fall de lyckas med det så kommer de att ha åstadkommit något stort i slutet av sitt ordförandeskap.
EnglishYoung people should have a special programme from 14.30 to 17.00 during term time, as well as during the summer holiday.
Unga människor borde ha ett särskilt program mellan kl. 14.30 och 17.00 under både terminerna och sommaruppehållet.
EnglishIn my opinion, the hypothesis that none of the fixed-term and part-time jobs is a high-quality job does not hold water.
Jag anser att antagandet att inga visstidsanställningar eller deltidsarbeten skulle vara högkvalitativa arbeten inte håller.
EnglishWorkers in 'atypical' employment - part-time, short-term, etc. face residence problems in the host country.
Arbetstagare som har "icke-typiska" anställningar, deltidsanställningar, korttidsanställningar eller andra, möter svårigheter för bosättning i värdlandet.
EnglishWorkers in 'atypical ' employment - part-time, short-term, etc. face residence problems in the host country.
Arbetstagare som har " icke-typiska " anställningar, deltidsanställningar, korttidsanställningar eller andra, möter svårigheter för bosättning i värdlandet.
EnglishSince a radical VAT reform is both a long term and a time-consuming project, the report proposes using conventional means.
Eftersom en radikal momsreform är både ett långsiktigt och tidskrävande projekt, föreslås det i betänkandet att traditionella åtgärder ska vidtas.
EnglishNevertheless, this term is used time and time again to make people believe that many immigrants return to their countries of origin further down the line.
Termen används emellertid titt som tätt för att få folk att tro att många invandrare längre fram återvänder till sina hemländer.
EnglishOf course, you can add a location term, like a city name or zip code (even in another country), to your search term at any time to get local results.
Om du vill få lokala resultat kan du naturligtvis också lägga till uppgifter om en plats i sökningen, till exempel en stad eller ett postnummer.
EnglishThat is why the procedure to go beyond that into what we might term extra time is so open - in a way humiliating for any government that attempts to take that step.
Det där därför som förfarandet att gå utöver det vi skulle kunna kalla extra tid är så öppet - på ett förödmjukande sätt för varje regering som för söker ta detta steg.
EnglishCountless statements from industrial sectors show that this long-term stability of summer time dates is urgently necessary for the harmonious functioning of the internal market.
Det framgår av flera yttranden från industrisektorerna att denna långsiktiga stabilitet när det gäller datumen för sommartid är absolut nödvändig för att hemmamarknaden skall fungera harmoniskt.