«steer» на шведском

EN

«steer» перевод на шведский

volume_up
steer {имя существительное}
volume_up
to steer {глаг.}

EN steer
volume_up
{имя существительное}

steer (также: bullock, ox)
volume_up
stut {comm. gen.}
Most housewives do not know the difference between a heifer and a steer.
De flesta husmödrar vet inte skillnaden mellan en kviga och en stut.
The original proposal called for labelling as steer, heifer or young bull, which would be sexual discrimination.
I det ursprungliga förslaget begärs märkning som stut, kviga eller ungtjur, vilket skulle vara sexuell diskriminering.
The 10-month and 22-month premium for steers and the deseasonalisation premium must be kept in place.
10 månaders- och 22 månadersbidragen för stutar och säsongsutjämningsbidragen måste behållas.
steer
volume_up
ungtjur {comm. gen.}
The original proposal called for labelling as steer, heifer or young bull, which would be sexual discrimination.
I det ursprungliga förslaget begärs märkning som stut, kviga eller ungtjur, vilket skulle vara sexuell diskriminering.

Синонимы (английский) для "steer":

steer

английские примеры использования для "steer"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishA clear decision was achieved in committee that gives the Commission a strong steer.
Ett tydligt beslut uppnåddes i utskottet, vilket ger kommissionen ett gott råd.
EnglishRegulators should steer away from intervening in decisions taken by market players.
Tillsynsmyndigheterna bör undvika att ingripa i de beslut som fattas av marknadsaktörer.
EnglishFor this reason it is becoming necessary to steer globalisation on a more controlled course.
Det är därför nödvändigt att ge den globala ekonomin en mer kontrollerad inriktning.
EnglishLast year, we proposed an in-depth review of how to steer economic policy in Europe.
Förra året utlovade vi en djupgående översyn av styrningen av den ekonomiska politiken i EU.
EnglishWe managed to steer clear of a further debate on the ethical issue.
Vi har kunnat undvika blindskäret med en ny debatt om den etiska frågan.
EnglishWe in the PPE-DE Group seek to steer clear of any form of complacency.
Vi i PPE-DE-gruppen försöker undvika alla former av självbelåtenhet.
EnglishWe therefore have a ship that is not easy to steer, charting an ambitious course.
Det rör sig med andra ord om en konvoj som det inte är helt lätt att navigera och vars mål är ambitiösa.
EnglishBy doing this we can steer a path away from a situation in which we are continually crisis-prone.
På så sätt kan vi ta oss ut ur den nuvarande situationen där vi ofta drabbas av olika kriser.
EnglishIt is therefore very important to steer clear of every tendency to make plenary's work bureaucratic.
I så måtto är det mycket viktigt att undvika byråkratiseringstendenserna i plenums arbete.
EnglishI am pleased that you wish to steer a very definite liberal economic course with your Commission.
Jag är glad över att ni önskar hålla en mycket stadig liberal ekonomisk kurs med er kommission.
EnglishPull your weight and steer the conversation back... to something in the same universe as sex.
Gör nu din insats och styr samtalet tillbaka till sfären sex.
EnglishThat is unrealistic, and we should steer well clear of it.
Detta är orealistiskt, och vi borde hålla fingrarna borta från detta.
EnglishLet us steer clear of these military metaphors and this talk of battles, crusades and waging war.
Detta är det viktiga. Låt oss undvika dessa militära metaforer, dessa strider, krig och korståg.
EnglishThe best they can do, as they well know, is to steer clear of products with fragrances in them altogether.
Det bästa för dem är, vilket de är medvetna om, att helt undvika produkter med doftämnen.
EnglishCommissioner, you were right in saying that we should steer clear of ‘Everything but Arms’.
Fru kommissionsledamot! Ni hade rätt när ni sade att vi bör hålla fingrarna borta från ”Allt utom vapen”.
EnglishWe steer our ownfinancing through our broad international network, generally on a long-term basis.
SEK styr sin egen upplåning genom vårt breda internationella nätverk och arbetar oftast med långfristiga lån.
EnglishThe management board should steer policy and make decisions.
EnglishThis is the best way to steer clear of any trade wars and economic instability imported from outside Europe.
Det är bästa sättet att undvika problem med handelskrig och utifrån importerad ekonomisk instabilitet.
EnglishLet us steer Europe in the direction of competitive ports!
EnglishA clear decision was achieved in committee that gives the Commission a strong steer.
I stället rör vi oss i riktning mot subsidiaritetsprincipen, vilket innebär att vi erkänner länders, regioners och orters behov.