«spending» на шведском

EN

«spending» перевод на шведский

volume_up
spending {имя существительное}
volume_up
spending {прилаг.}
volume_up
to spend {глаг.}

EN spending
volume_up
{имя существительное}

1. общее

spending (также: charge, expenditure, expense, outlay)
volume_up
utgift {comm. gen.}
That is, these appropriations should be spending objectives and not ceilings for spending.
Det vill säga, dess karaktär av utgiftsmål och inte som ett tak för utgifterna.
I want to improve the quality of the spending, not just achieve the spending.
Jag vill förbättra utgifternas kvalitet, inte bara uppnå utgifterna.
You can burrow down by a particular type of spending, or you can go through all the different regions and compare them.
Du kan gräva djupare i en särskild typ av utgift eller så kan du gå genom alla regioner och jämföra dom.

2. экономика

spending
volume_up
utgifter {мн.ч.}
The United Kingdom Government is asking for better spending, not more spending.
Storbritanniens regering efterlyser bättre utgifter, inte mer utgifter.
Moreover, for years, some people have maintained that spending on arms is spending on development.
Dessutom har man i åratal hävdat att utgifter för vapen är utgifter för utveckling.
France had undertaken to reduce its public spending and to make tax cuts.
Frankrike hade börjat minska sina offentliga utgifter och genomföra skattelättnader.
spending
volume_up
kostnader {мн.ч.}
As a result, spending on pensions and healthcare is certain to rise.
Detta kommer att leda till ökade kostnader för pensioner och sjuk- och hälsovård.
I wonder how we can make any progress, with the prospect of reduced research spending.
Jag undrar hur det är möjligt att göra framsteg med ett perspektiv om minskade kostnader för forskningen.
The Member States have to be concerned with reducing their public spending by means of major structural reforms.
Medlemsstaterna måste gå in för att minska sina offentliga kostnader genom omfattande strukturella reformer.

Синонимы (английский) для "spending":

spending

английские примеры использования для "spending"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishIn 2007 we are spending significantly more than estimated, up to EUR 400 million.
Under 2007 har vi spenderat betydligt mer än beräknat, upp till 400 miljoner euro.
EnglishSaving our seas is such a serious issue that it merits our spending more money.
Att rädda våra hav är en så viktig åtgärd att den förtjänar större satsningar.
EnglishHowever, a direct deduction of any spending items from the deficit is excluded.
Emellertid är ett direkt avdrag för någon utgiftspost från underskottet uteslutet.
EnglishI think this alternative way of spending development funding is an excellent idea.
Denna alternativa användning av utvecklingsbistånd anser jag vara en utmärkt idé.
EnglishThe second set of reasons is more specific to research and development spending.
Det andra skälet gäller mer specifikt anslagen till forskning och utveckling.
EnglishIt does not, however, simply mean that spending more adds up to better performance.
Det innebär emellertid inte uteslutande att de som anslår mer presterar bättre.
EnglishIt is necessary that we maintain agricultural spending at a satisfactory level.
Det är nödvändigt att vi låter jordbruksutgifterna ligga kvar på en bra nivå.
EnglishLocal fisheries must also be involved in the spending to a much greater extent.
Dessutom måste användningen i större omfattning komma det lokala fisket till nytta.
EnglishSpending was already below 1 % of GDP in the initial draft by the Commission.
Utgifterna låg redan under 1 procent av BNP i kommissionens ursprungliga förslag.
EnglishSpending was already below 1% of GDP in the initial draft by the Commission.
Utgifterna låg redan under 1 procent av BNP i kommissionens ursprungliga förslag.
EnglishThe Commission, in estimating spending, should look at funding in its totality.
Vid beräkningen av utgifterna bör kommissionen titta på finansieringen i sin helhet.
EnglishIt is, in any case, not our own but taxpayers' money that we are spending.
Det är trots allt inte våra egna utan skattebetalarnas pengar som vi gör av med.
EnglishWell in order to accommodate that, you would have to cut education spending in half.
För att tillgodose detta så skulle du behöva halvera undervisningskostnaderna.
EnglishI am not, however, a supporter of spending EU money on research into new reactors.
Jag stöder dock inte det faktum att EU:s pengar läggs på forskning om nya reaktorer.
EnglishSwedish defence spending per capita has been higher than in many other countries.
De svenska försvarsutgifterna per capita har varit högre än i flertalet andra länder.
EnglishSince the crisis, none of the Member States can pay for this spending any more.
Sedan krisens början kan ingen av medlemsstaterna längre betala för detta spenderande.
EnglishIn conclusion, we are only spending 1 % of the 1.2 % of GDP currently available.
Slutligen använder vi bara 1 procent av de 1,2 procent av BNI som står till förfogande.
EnglishParagraphs 3 and 5 detail what we feel to be unnecessary extra spending commitments.
Punkterna 3 och 5 förordar vad vi anser vara onödiga tillkommande utgiftsåtaganden.
EnglishI am not, however, a supporter of spending EU money on research into new reactors.
Jag stöder dock inte det faktum att EU: s pengar läggs på forskning om nya reaktorer.
EnglishSo the vast majority of spending has been done in accordance with the rules.
Så de allra flesta utgifterna har betalats ut i enlighet med bestämmelserna.