«source» на шведском

EN

«source» перевод на шведский

volume_up
source {имя существительное}
volume_up
to source {глаг.}

EN source
volume_up
{имя существительное}

source (также: authority, fountain, head, headwaters)
volume_up
källa {comm. gen.}
The thing that was a source of shame was actually a source of enlightenment.
Det som var en källa till skam var faktiskt en källa till upplysning.
Entrepreneurs have discovered company pension funds as a source of venture capital.
Företagare har upptäckt företagspensionsfonderna som källa till riskkapital.
The cultural diversity of Europe will be a source of creativity and prosperity.
Europas kulturella mångfald kommer att bli en källa till kreativitet och välstånd.
source (также: begetter, root, germ)
volume_up
upphov {ср.р.}
The issue is a source of general concern in this House and indeed in the Council.
Denna fråga ger upphov till allmänna farhågor i denna kammare och förvisso i rådet.
This is a source of satisfaction, although we have to acknowledge that differences of opinion still remain.
Detta ger upphov till belåtenhet, fastän vi måste erkänna att det fortfarande finns meningsskiljaktigheter.
The opposite can also be the case, and it can prove a source of disquiet and conflict.
I så fall kan det ge upphov till oro och konflikter.
source (также: cradle, derivation, fountain, mother)
volume_up
ursprung {ср.р.}
Displays information about the source of the database and any existing operators.
Här visas information om databasens ursprung och om eventuella operatorer.
Investigations were also launched to locate the source of the contamination.
Utredningar tillsattes också för att lokalisera föroreningens ursprung.
Corruption is widespread in government circles and indeed originates from this source.
Korruptionen är allmän i regeringskretsar och har i själva verket sitt ursprung där.
source (также: catchment)
volume_up
täkt {т. мн.ч.}

Синонимы (английский) для "source":

source

английские примеры использования для "source"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishYou tell us that the European Social Fund cannot be the only source of funding.
Ni påstår att Europeiska socialfonden inte får vara den enda finansieringskällan.
EnglishWhen ODBC or the address book driver is accessed the Data Source dialog opens.
Vid åtkomst till ODBC eller adressboksdrivrutinen öppnas dialogrutan Datakälla.
EnglishIt is, moreover, a clean source of energy that does not produce any CO2 emissions.
Den är dessutom en ren energikälla som inte producerar några koldioxidutsläpp.
EnglishMembers of Parliament are a very important source of information for many citizens.
Parlamentsledamöter är en mycket viktig informationskälla för många medborgare.
EnglishThere are two options for reporting inappropriate photos based on the image source.
Det finns två alternativ för att rapportera olämpliga foton utifrån bildkällan.
EnglishIf we no longer want this reservoir, we will need to tackle the problem at source.
Om vi inte längre vill ha denna reserv, måste vi gå till botten med problemet.
EnglishIf we attack their media with this, we will eliminate the phantoms at their source.
Om vi attackerar deras meteor med den eliminerar vi skuggvarelserna vid källan.
EnglishThat is when you think you know the source of that article and that information.
Det är när ni anser er känna till källan bakom artikeln eller informationen.
EnglishMr President, the most important renewable energy source is hydroelectric power.
Herr talman! Av de förnybara energikällorna är vattenkraften den viktigaste.
EnglishA professional club's greatest source of revenue is the sale of television rights.
Försäljningen av tv-rättigheter är den viktigaste inkomstkällan för en proffsklubb.
EnglishThe EU is the main source of financial, economic and technical aid for Africa.
EU är den största givaren av finansiellt, ekonomiskt och tekniskt stöd till Afrika.
EnglishAnother positive aspect is agriculture, which used to be a real source of concern.
En annan positiv detalj är jordbruket, som tidigare varit ett stort bekymmer.
EnglishOil is a costly, non-renewable energy source, which should not be used wastefully.
Olja är en kostsam och icke-förnybar energikälla, som inte bör användas slösaktigt.
EnglishThis command establishes the connection to the data source and closes the dialog.
Det här kommandot skapar anslutningen av datakällan och stänger dialogrutan.
EnglishWe need UN troops between Serbia and Kosovo, because that is the source of the evil.
Vi måste ha FN-trupper mellan Serbien och Kosovo, för därifrån kommer det onda.
EnglishDoctors must continue to be the main source of information on medicinal products.
Läkarna måste fortsätta att vara den viktigaste källan till information om läkemedel.
EnglishYou tell us that the European Social Fund cannot be the only source of funding.
Ni säger att Europeiska socialfonden inte kan vara den enda källan till finansiering.
EnglishTobacco growing is the sole source of income for some 130 000 European farmers.
Tobaksodling utgör den enda inkomstkällan för ungefär 130 000 europeiska jordbrukare.
EnglishIt is a source of inspiration for millions and huge sums of money are involved in it.
Den entusiasmerar enorma människoskaror och där rör sig svindlande penningsummor.
EnglishIn the case of a newsletter source, examples of medium include "email" and "print".
Om det gäller källan nyhetsbrev inkluderar exempel på media "e-post" och "utskrift"