«serenity» на шведском

EN

«serenity» перевод на шведский

volume_up
serenity {имя существительное}

EN serenity
volume_up
{имя существительное}

serenity (также: repose)
volume_up
lugn {comm. gen.}
Mr President, you have called for serenity in these debates, but bombs do not create a feeling of serenity.
Ni talar om att debatterna skall äga rum i lugn och ro, men bomber framkallar inga känslor av lugn.
It is also a city of contrasts - containing both the pulse of the city and the serenity of nature.
Det är också en stad med kontraster - här finns både stadens puls och naturens lugn.
Now it is important that this debate on ionization of foodstuffs takes place with transparency and with serenity.
Men nu är det viktigt att den här debatten om bestrålade livsmedel förs med tydlighet och i lugn och ro.
serenity (также: peace, calm, quietude)
volume_up
ro {comm. gen.}
Mr President, you have called for serenity in these debates, but bombs do not create a feeling of serenity.
Ni talar om att debatterna skall äga rum i lugn och ro, men bomber framkallar inga känslor av lugn.
Now it is important that this debate on ionization of foodstuffs takes place with transparency and with serenity.
Men nu är det viktigt att den här debatten om bestrålade livsmedel förs med tydlighet och i lugn och ro.
It is very clear that a Member is entitled to make a contribution in a debate and to have it responded to with some serenity.
Det är alldeles uppenbart att en ledamot har rätt att göra ett inlägg i en debatt och att få ett svar på detta inlägg i lugn och ro.
serenity (также: peace)
volume_up
frid {comm. gen.}
Frid, hälsa, stillhet, lycka, nirvana. ~~~ Och priset?
I believe that if we want to guarantee our citizens peace, tranquillity and serenity in the future, we need to draw up a very different proposal and follow very different lines of thinking.
Jag anser att om vi i framtiden vill kunna ge våra medborgare fred, lugn och frid måste vi utarbeta ett helt annorlunda förslag och följa helt andra tankegångar.
serenity
volume_up
ljung {comm. gen.}
serenity (также: tranquility, tranquillity, calm, quietude)
volume_up
stillhet {comm. gen.}
Frid, hälsa, stillhet, lycka, nirvana. ~~~ Och priset?
It is a deep sense of serenity and fulfillment, a state that actually pervades and underlies all emotional states, and all the joys and sorrows that can come one's way.
Det är en djup känsla av stillhet och uppfyllelse, ett tillstånd som faktiskt genomsyrar och utgör grundvalen för alla känslomässiga tillstånd och all glädje och sorg som kommer i ens väg.
serenity
volume_up
serenitet {comm. gen.}

Синонимы (английский) для "serenity":

serenity

английские примеры использования для "serenity"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishMr Amado said: 'I did not talk about it so as not to disrupt the serenity of the European institutions'.
Luís Amado sa följande: ”Jag talade inte om det för att inte störa lugnet i de europeiska institutionerna.”
EnglishNow it is important that this debate on ionization of foodstuffs takes place with transparency and with serenity.
Men nu är det viktigt att den här debatten om bestrålade livsmedel förs med tydlighet och i lugn och ro.
EnglishMr President, you have called for serenity in these debates, but bombs do not create a feeling of serenity.
Herr talman! Ni talar om att debatterna skall äga rum i lugn och ro, men bomber framkallar inga känslor av lugn.
EnglishMr Liikanen made the point about 'serenity' .
EnglishMr Liikanen made the point about'serenity '.
EnglishMr Liikanen has used the word 'serenity' but, as an Americanist, I would always say that 'eternal vigilance' is the key.
Liikanen använde ordet " fridfullhet" , men som amerikanist skulle jag alltid hävda att " ständig vaksamhet" är nyckelordet.
EnglishMr Liikanen has used the word'serenity ' but, as an Americanist, I would always say that 'eternal vigilance ' is the key.
Liikanen använde ordet " fridfullhet ", men som amerikanist skulle jag alltid hävda att " ständig vaksamhet " är nyckelordet.
EnglishMr President, the 1999 budget exercise is getting under way in an atmosphere of serenity and interinstitutional cooperation.
Herr ordförande! Budgetövningen för 1999 har kommit i gång i en atmosfär av fridfullhet och samarbete mellan institutionerna.
EnglishIt is very clear that a Member is entitled to make a contribution in a debate and to have it responded to with some serenity.
Det är alldeles uppenbart att en ledamot har rätt att göra ett inlägg i en debatt och att få ett svar på detta inlägg i lugn och ro.
EnglishThey are marching, together or separately, facing tanks, cannons, and machine guns aimed at them, with a profound, happy serenity.
De marscherar, tillsammans eller var för sig, mot stridsvagnar, kanoner och kulsprutor som är riktade mot dem, med ett djupt, lyckligt lugn.
EnglishI therefore give this resolution my full support, because anyone who intends to bring peace to conflict zones must first find serenity at a personal level.
Jag ger därför resolutionen mitt fulla stöd, eftersom alla som vill skapa fred i konfliktområden först måste hitta lugnet på det personliga planet.
EnglishMadam President, notwithstanding the serenity mentioned by Commissioner Liikanen, we are aware that the current budgetary process is particularly important and complex.
Fru ordförande! Trots den fridfullhet som kommissionär Liikanen talar om, anser vi att den nuvarande budgetprocessen är särskilt viktig och komplex.
EnglishSo now, at the opposite, we know a lot of people who, in very difficult circumstances, manage to keep serenity, inner strength, inner freedom, confidence.
Så, från ett annat perspektiv, vet vi att många människor som befinner sig under mycket svåra omständigheter klarar av att behålla lugn, inre styrka, inre frihet, tillförsikt.
EnglishBut you have been fair and gentlemanly in your chairmanship of this House: you have treated its Members with courtesy and its business with patience and serenity.
Men ni har varit rättvis och gentlemannalik i ert ordförandeskap i denna kammare. Ni har behandlat parlamentets ledamöter med hövlighet och parlamentets göranden med tålamod och jämnmod.
EnglishI believe that if we want to guarantee our citizens peace, tranquillity and serenity in the future, we need to draw up a very different proposal and follow very different lines of thinking.
Jag anser att om vi i framtiden vill kunna ge våra medborgare fred, lugn och frid måste vi utarbeta ett helt annorlunda förslag och följa helt andra tankegångar.
EnglishI believe that if we want to guarantee our citizens peace, tranquillity and serenity in the future, we need to draw up a very different proposal and follow very different lines of thinking.
Jag anser att detta kan genomföras och vädjar i detta ärende till kommissionär Chris Patten och det irländska ordförandeskapet att uppmana till ett slut på konflikterna.
EnglishIn terms of our preparation of these debates, perhaps it commends an appropriate degree of serenity, as well as the determined passion and commitment that we bring to these issues.
När det gäller våra förberedelser inför dessa debatter vore det kanske lämpligt med en viss grad av lugn vid sidan av den drivande passion och det engagemang som vi tillför dessa frågor.

Другие слова

English

Кроме того, bab.la предоставляет немецко-русский словарь для дополнительного перевода.