«often use» на шведском

EN

«often use» перевод на шведский

Проверьте примеры употребления вашего запроса "often use" в контексте.

варианты переводов в англо-шведском словаре

often наречие
to use глагол
use имя существительное

английские примеры использования для "often use"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishDocuments that you use often can be saved as templates, for example, an invoice form.
Dokument som du ofta använder kan du spara som mall, t.ex. för ett fakturaformulär.
EnglishI am one of those who most often use the one-minute interventions, with good reason.
Jag är en av dem som oftast utnyttjar anförandena på en minut, av goda skäl.
EnglishWhen talking about people-trafficking we often use the terms 'push factor' and 'pull factor'.
När vi talar om människosmuggling använder vi ofta begrepp som ”push and pull”-faktorer.
EnglishThe obligation of re-use is often to the advantage of local producers of beer or mineral water.
Att göra återanvändning obligatorisk gynnar ofta lokala öl- och mineralvattenproducenter.
EnglishThey are often hampered by the use of too many different bottle types.
Att alltför många olika typer av flaskor används är något som ofta står i vägen för dessa system.
EnglishStructures set up for the purpose of helping the cause of the Roma often use this cause as a pretext.
Det är därför nödvändigt från en ren politisk ståndpunkt att stärka den romska befolkningen.
EnglishStructures set up for the purpose of helping the cause of the Roma often use this cause as a pretext.
Strukturer som upprättas i syfte att hjälpa romernas sak använder ofta denna sak som en förevändning.
EnglishIn the debate about coordination of social policy in the EU, we often use the expression social convergence.
I debatten om samordning av socialpolitiken i EU använder vi ofta uttrycket social konvergens.
EnglishVery often, the Member States use incompatible equipment.
EnglishConcerns are often raised that the use of these market-based methods could have a skewed social impact.
Man uttrycker ofta oro för att användning av sådana marknadsbaserade metoder kan få en skev social effekt.
EnglishI shall focus on the meaning of flexicurity, which you often use to combine flexibility and security.
Jag ska fokusera på betydelsen av flexicurity, som ni ofta använder för att kombinera flexibilitet och trygghet.
EnglishVery often you need to use a number of instruments.
EnglishI feel that all too often the Member States use it as an excuse not to have to pay when there is a dispute.
Jag tror att det alltför ofta är en utväg för medlemsstaterna för att inte behöva betala om det uppstår en tvist.
EnglishIn the spirit of subsidiarity, regions often use cross-border cooperation to carry out their normal business.
I subsidiaritetens anda använder regioner ofta gränsöverskridande samarbete för att bedriva sin normala verksamhet.
EnglishMr President, we often use the word 'tragedy' as if we were talking about a natural disaster, such as an earthquake.
Herr talman! Det talas ofta om tragedier som om det handlade om en naturkatastrof, till exempel en jordbävning.
EnglishIf you use Translate often, you can choose to translate pages automatically.
Om du översätter en sida skickar Google Verktygsfält texten till Googles översättningstjänst och visar den översatta texten utan att läsa in sidan igen.
EnglishThe countries take advantage of this fact and often use price dumping in trade relations, which is harmful to other countries.
Länderna utnyttjar detta och använder ofta prisdumpning i handelsrelationerna, vilket är skadligt för andra länder.
EnglishThe countries take advantage of this fact and often use price dumping in trade relations, which is harmful to other countries.
Länderna utnyttjar detta och använder ofta prisdumpning i handelsförbindelserna, vilket är skadligt för andra länder.
EnglishThis also means that we often use different names for the same thing, which is only natural as we all use different languages.
Detta innebär också att vi ofta har olika benämningar för samma sak, vilket är naturligt, eftersom vi använder olika språk.
EnglishIf the spell-checker keeps underlining a word that you often use, right-click the word and select Add to dictionary.
Om ett ord som du använder ofta ständigt stryks under vid stavningskontrollen högerklickar du på ordet och väljer Lägg till i ordlistan.
Другие слова