«here» на шведском

EN

«here» перевод на шведский

volume_up
here {нареч.}

EN here
volume_up
{наречие}

here (также: round)
volume_up
här {нареч.}
But not here. There is a prestigious building here but no high-speed rail service.
Inte här, här finns en prestigefylld byggnad, men det finns ingen snabb järnväg.
It is Mayflower down here. ~~~ It is Washington here, building, building countries.
Det är Mayflower här nere och det är Washington här, bygger, bygger länder.
There was a misunderstanding here, I feel, because what we are talking about here...
Jag tror det förelåg ett missförstånd här, eftersom vad vi här talar om är...
here (также: by now, now)
volume_up
nu {нареч.}
Now it is here, and that is a fact I think we should celebrate here in Parliament.
Nu är målet nått och det tycker jag att vi skall fira här i Europaparlamentet.
However, there is no point in replying to it now since he is not here himself now.
Nu finns det dock ingen anledning att bemöta det, eftersom han inte själv är här just nu.
Here is the result of the ballot for the election of the President.
Jag kommer nu att meddela resultatet av omröstningen gällande valet av talman.
here (также: back then, by then, then, by the time)
volume_up
{нареч.}
Now and then we receive complaints because it still seems to happen here and there.
och får vi klagomål eftersom det visar sig att det ändå sker på sina håll.
It does not mean merely passing a few comments here and there about social policy.
Det innebär inte att vi bara slänger ur oss några ord och om socialpolitiken.
None of us here is talking about software patentability here, oh no!
Ingen av oss här talar här om patenterbarhet för programvara, nej då!
here (также: round)
volume_up
hit {нареч.}
Boy: Oh, because the light goes only to here, not here.
Pojke: Okej, för att ljuset når bara hit, inte hit.
Secondly, if the Minister does come here, he will be coming without an invitation.
För det andra, om ministern verkligen kommer hit kommer han utan någon inbjudan.
The request that's sent here includes a number of parameters -- or values.
Begäran som skickas hit omfattar ett antal parametrar, eller värden.
here (также: in this case)
Here the underspend was essentially due to initial overestimation of expenditure.
I det här fallet beror minskningen huvudsakligen på den ursprungliga överskattningen av utgifter.
What is being applied here, and applied fairly, is the polluter-pays principle.
I det här fallet tillämpas principen att "förorenaren betalar", och det på ett rättvist sätt.
Our citizens have a right to expect genuine transparency here, too.
Våra medborgare har rätt att förvänta sig verklig insyn även i det här fallet.
here
volume_up
härvidlag {нареч.}
Härvidlag måste det första budet vara att de är genomförbara.
Unionen måste härvidlag vara beredd att hjälpa till.
Of particular importance here are the measures for early warning of disasters and preparation for crisis response.
Särskilt viktiga är härvidlag förvarningssystem för katastrofer och förberedelser för krishantering.
here
volume_up
häri {нареч.}
As one Member has said, there is a paradox here, and that is that sometimes the worst type of disinformation results from an overload of information.
Som en av ledamöterna tidigare nämnde ligger det en paradox häri som består i att desinformation ibland beror på för mycket information.
I include here amendments such as those tabled on measures which must be agreed by means of an interinstitutional agreement: Amendments Nos 34, 45, and 48.
Häri innefattas ändringsförslag som de som presenterats om åtgärder som man bör komma överens om genom interinstitutionella avtal: nr 34, 45 och 48.
here
volume_up
här närvarande {нареч.}
Any resemblance to persons here present is, of course, entirely accidental.
Varje jämförelse med här närvarande personer är naturligtvis tagen ur luften.
All of us present here today are aware of why this regulation has gone to consultation.
Alla här närvarande är på det klara med varför denna förordning behandlas i dag.
Jag är säker på att både ni och många här närvarande delar den uppfattningen.

Синонимы (английский) для "here":

here
English

английские примеры использования для "here"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishWhere will the real hard core of the European Union come from, if not from here?
Varifrån skall Europeiska unionens verkligt hårda kärna komma, om inte härifrån?
EnglishEurope - and I am finishing here - must not lower its guard on this front either.
Avslutningsvis vill jag säga att EU inte får sänka garden på den fronten heller.
EnglishWe have here a real health issue, which we must regulate as quickly as possible.
Detta är ett verkligt hälsoproblem, som vi måste reglera så snabbt som möjligt.
EnglishThere was the odd bit of discord here and there, but where does that not happen?
Där fanns några enstaka fall av meningsskiljaktigheter, men var finns inte det?
EnglishFor banks simply to refer to the standardisation of systems is not enough here.
Enbart bankernas hänvisning till standardiseringen av systemen räcker inte till.
EnglishWhen dialing, here are a few things to keep in mind to make your fax successful:
När du slår numret finns det några saker du bör tänka på för att faxa utan fel:
EnglishHere we are at the heart of what we have called the process of reducing rights.
Vi befinner oss mitt i det som vi kallat processen med att minska rättigheterna.
EnglishMr President, Mr Lund, what we have here is an extremely complicated procedure.
Herr talman! Herr Lund, det rör sig om ett mycket mycket komplicerat förfarande.
EnglishMr President, people outside this House must really wonder what is going on here.
Herr talman! Folk utanför husets väggar måste verkligen undra vad som försiggår.
EnglishMrs Lynne should have listened to us here, but unfortunately she did not do so.
Lynne borde ha lyssnat på oss i fråga om detta, men tyvärr gjorde hon inte det.
EnglishThese two women over here, these two representatives, deserve at least as much.
De två kvinnorna där borta, dessa två ledamöter, förtjänar åtminstone detsamma.
EnglishHere and there we are even hearing calls for the Millennium Goals to be shelved.
På vissa håll har vi också hört uppmaningar om att lägga millenniemålen på hyllan.
EnglishAnd here I wonder whether the European Investment Bank could play a bigger part.
Där undrar jag om inte Europeiska investeringsbanken kan spela en större roll.
EnglishI mean here a positive decision about the presidency of the European central bank.
Jag avser ett klart beslut angående ordförandeskapet i Europeiska centralbanken.
EnglishI enjoyed working with him and it is a pity that he is not here to hear me say so.
Det var angenämt att samarbeta med honom, och det är synd att det inte blir han.
EnglishMr President, I personally am delighted to see the Renault workers here with us.
Herr ordförande, personligen gläds jag åt Renaultarbetarnas närvaro bland oss.
EnglishOur concern here is now focused on the safety of aircraft from third countries.
Speciellt säkerheten för flygplan från tredje land har varit angeläget för oss.
EnglishI am of course pleased that it has finally been possible to find a solution here.
Jag är naturligtvis glad över att man äntligen kunnat komma fram till en lösning.
EnglishThe European Union can make its influence felt, and it has a role to play here.
Europeiska unionen har ett inflytande att använda sig av och en roll att spela.
EnglishI already made a contribution, but I would like to make just a further point here.
Jag har redan gjort ett inlägg, men jag skulle vilja ta upp ytterligare en sak.