«hand» на шведском


Вы имели в виду hända
EN

«hand» перевод на шведский

volume_up
hand {имя существительное}
volume_up
to hand {глаг.}
SV

«hand» перевод на английский

volume_up
hand {comm. gen.}
volume_up
hand- {прилаг.}
EN

EN hand
volume_up
{имя существительное}

1. общее

hand (также: agency, touch, mitt)
volume_up
hand {comm. gen.}
Institutional reform goes hand-in-hand with the enlargement of the European Union.
Institutionella reformer går hand i hand med utvidgningen av Europeiska unionen.
However, those diplomatic efforts must go hand in hand with action on the ground.
Dessa diplomatiska ansträngningar måste dock gå hand i hand med insatser i området.
To my mind, competition and the internal market are married; they go hand in hand.
Konkurrens och den inre marknaden är enligt min mening förenade; de går hand i hand.
hand (также: background, experience, observation, use)
volume_up
erfarenhet {comm. gen.}
The system was inconceivably cruel, something I saw at first hand.
Systemet var ofattbart grymt, vilket jag har egen erfarenhet av.
As an Austrian, I am well aware of the problems facing our farmers from first-hand experience.
Som österrikare och av egen erfarenhet är jag väl medveten om de problem som våra jordbrukare står inför.
Det har jag erfarenhet av.
hand (также: area, quarter, square, block)
volume_up
kvarter {ср.р.}
This is a hand-lettered sign that appeared in a mom and pop bakery in my old neighborhood in Brooklyn a few years ago.
Det här är en handskriven skylt som dök upp i ett traditionellt bageri i mitt gamla kvarter i Brooklyn för några år sedan.
hand (также: clap)
volume_up
applåd {comm. gen.}
Ladies and gentlemen, a big hand please for the Prime Minister of the Czech Republic.
En stor applåd för Tjeckiens premiärminister.
Seriously -- give that one a hand, it's pretty great.
Seriöst -- ge den en applåd, den är ganska lysande.
Ge en stor applåd för president Ashley Roach Clip!
hand (также: blue, sailor, seaman)
volume_up
sjöman {comm. gen.}
hand (также: handwriting, writing, penmanship, fist)
volume_up
handstil {comm. gen.}

2. "in card game"

hand
volume_up
parti {ср.р.} (i kortspel)
We, on the other hand, love Hungary, think highly of the Hungarian Government and, what is more, are shamelessly cheering your party on.
Vi å andra sidan älskar Ungern, har höga tankar om Ungerns regering och stöder oblygt ditt parti.
The electronic media are also in the hands of Prime Minister Hun Sen's party.
De elektroniska medierna är också i händerna på premiärminister Hun Sens parti.
On the one hand, any of us could pick up on a whole cluster of inflammatory remarks by the leader of the Freedom Party.
Å ena sidan kan vem som helst av oss samla ihop ett antal upproriska meningar från det österrikiska liberala partiet.

3. "clock"

hand (также: finger)
volume_up
visare {comm. gen.} (klocka)

4. переносный

hand (также: aid, assistance, backing, backup)
volume_up
hjälp {comm. gen.}
The Koukiadis report will be a great help in the work in hand.
Koukiadis-betänkandet kommer att vara till stor hjälp vid det återstående arbetet.
This collection of websites can give you a hand in achieving your educational goals.
Med hjälp av de här webbplatserna kan du komma ett steg på vägen mot dina utbildningsmål.
On the other hand, there are the employees, who are in need of help.
Å andra sidan har vi arbetstagarna, som behöver hjälp.
hand (также: laborer, man, operative, worker)
volume_up
arbetare {comm. gen.}
The UN, on the other hand, has referred to the fact that in a few years ' time there will be a shortfall of 40 million workers as a result of demographic change.
FN å sin sida har påpekat att det om ett par år kommer att råda en brist på fyrtio miljoner arbetare i Europa på grund av den demografiska utvecklingen.
On the one hand, if we establish quotas for women, why do we also not create quotas according to age or ethnic group, quotas of Catholics, of workers, of those who wear glasses.
Å ena sidan, om vi upprättar kvoter för kvinnor, varför skulle vi då inte också upprätta kvoter utifrån ålder eller etniskt ursprung, kvoter för katoliker, arbetare, glasögonbärare.
The German newspaper printed on its front page a photo of a Polish worker standing in front of a wall with his hands up against the wall, being inspected by customs and finance officers.
Den tyska tidningen hade på sin förstasida ett foto av en polsk arbetare som stod framför en mur med händerna uppsträckta mot muren och kontrollerades av tulltjänstemän och finansinspektörer.
hand (также: crew member, crew man)
volume_up
besättningsman {comm. gen.}

Синонимы (английский) для "hand":

hand

Синонимы (шведский) для "hand":

hand
Swedish

английские примеры использования для "hand"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishOn the other hand, there is a corporate and protectionist continental tradition.
På den andra sidan står en korporativ och protektionistisk kontinental tradition.
EnglishAnd then we hand the people an entire Treaty and say: what do you think of that?
Sedan lägger vi fram hela fördraget för folket och säger: vad anser ni om det?
EnglishOn the other hand, though, we also want discussion of these topics to continue.
Men å andra sidan vill vi också att dessa frågor skall få en fortsatt behandling.
EnglishIt must do so resolutely, even if it means taking the Quartet firmly by the hand.
Detta måste göras resolut, även om det innebär att ta kvartetten stadigt i handen.
EnglishOn the other hand non-British hauliers pay nothing when travelling in Britain.
Å andra sidan betalar icke-brittiska åkare ingenting när de kör i Storbritannien.
EnglishOn the other hand, we can cheat a little bit, and still feel good about ourselves.
Å andra sidan, kan vi fuska lite och fortfarande kännas oss nöjda med oss själva.
EnglishOn the other hand we have very good experience of cooperation between authorities.
Vi har å andra sidan riktigt goda erfarenheter av samarbetet med myndigheterna.
EnglishLast year I experienced its operation directly, having broken my hand in Brussels.
Förra året upplevde jag systemet i verkligheten, när jag bröt handen i Bryssel.
EnglishMy thanks to the Czech Presidency, on the other hand, are somewhat more ambivalent.
Mitt tack till det tjeckiska ordförandeskapet är å andra sidan något mer blandat.
EnglishOn the other hand, the effects on the employees have clearly been problematic.
Å andra sidan har konsekvenserna för arbetstagarna helt klart varit problematiska.
EnglishOn the other hand, it may weaken the Regulation's content, making it useless.
Det skulle däremot kunna försvaga förordningens innehåll och göra den meningslös.
EnglishOn the one hand we cannot afford to waste any time in taking a stance on this issue.
Vi har å ena sidan inte råd att slösa tid i väntan på att ta ställning i frågan.
EnglishPerhaps the right hand does not know what the left hand is doing, or vice versa.
Kanske vet inte den högra handen vad den vänstra sysslar med, eller tvärtom.
EnglishSo far, it is only the Slovak Government that has offered the hand of friendship.
Hittills är det bara den slovakiska regeringen som har sträckt ut handen i vänskap.
EnglishOn the other hand, very strict use will again be made of seamen as scapegoats.
Å andra sidan kommer sjömännen att i hög grad börja användas som syndabockar igen.
EnglishOn the other hand, the report has become too broad in scope and too detailed.
Dock har betänkandet blivit för detaljerat och tillämpningsområdet alltför brett.
EnglishOn the other hand, it often made a point of showing its muscle to Parliament.
Å andra sidan agerade den ofta som om den vore den starka gentemot parlamentet.
EnglishOn the other hand, this harmonisation is about fair, transparent competition.
Å andra sidan handlar denna harmonisering om rättvis, genomblickbar konkurrens.
EnglishThat detracts from the Union's credibility and plays right into China's hand.
Det har att göra med unionens trovärdighet att göra och spelar Kina i händerna.
EnglishOn the other hand the tension between justice and reality should make us cautious.
Spänningen mellan rätt och verklighet måste å andra sidan göra oss försiktiga.