«free exchange» на шведском

EN

«free exchange» перевод на шведский

Проверьте примеры употребления вашего запроса "free exchange" в контексте.

варианты переводов в англо-шведском словаре

to exchange глагол
free прилагательное
exchange имя существительное
stock exchange имя существительное
commodities exchange имя существительное
Swedish
labour exchange имя существительное
telephone exchange имя существительное

английские примеры использования для "free exchange"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishIt provides a framework of debate, open dialogue and free exchange of views.
Den tillhandahåller ett ramverk för debatt, öppen dialog och fritt meningsutbyte.
EnglishIt must be effectively promoted and a genuine free exchange and free trade area set up.
Den måste främjas effektivt, och ett fullödigt frihandelsområde måste upprättas.
EnglishThere can be no true area of free exchange without this pre-condition.
Det kan inte finnas ett verkligt frihandelsområde utan detta förbehåll.
EnglishAlongside this, the free exchange of services also impacts on the developing countries.
Dessutom fortsätter frihandeln med tjänster i utvecklingsländerna.
EnglishThese are the things that lead to violence, but the free exchange of democratic ideas does not.
Det är sådant som leder till våld, men det fria utbytet av demokratiska idéer gör det inte.
EnglishIndeed, mutual aid and the free exchange of ideas are part of the Internet's splendid philosophy.
En del av Internets utmärkta filosofi är att man fritt kan utbyta idéer och hjälpa varandra.
EnglishIt is a positive development that the legal obstacles to the free exchange of designs are now being removed.
Det är positivt att man nu avlägsnar de rättsliga hindren för fri utväxling av mönster.
EnglishIt must be effectively promoted and a genuine free exchange and free trade area set up.
Vi uppnår detta genom att inrätta ett verkligt frihandelsområde för Europeiska unionen och Medelhavsområdet.
EnglishOn the other hand, there are still many bureaucratic obstacles to the free exchange of services in the EU.
Å andra sidan finns det fortfarande många byråkratiska hinder för det fria utbytet av tjänster inom EU.
EnglishThere is a danger that the National Assembly will no longer be able to function as a forum for the free exchange of views.
Det finns en fara att nationalförsamlingen inte längre kan fungera som ett forum för yttrandefrihet.
EnglishI say that because my aim is free access to and exchange of information and knowledge and its further development.
Mitt mål är nämligen fri tillgång till och utbyte av information och kunskap och en vidareutveckling av detta.
EnglishAn acceptable balance has been found between consideration for the environment and respect for the free exchange of goods.
Man har lyckats finna en godtagbar balans mellan hänsynen till miljön och respekten för den fria varuhandeln.
EnglishThere are other goals to be met also, such as the free exchange area that should be in place by 2010, with a new social dimension.
Det kommer säkert att finnas brister, men vi bygger på allt som har uppnåtts under de senaste tio åren.
EnglishFundamental to farmers' practice of constant innovation is free access and exchange of seeds and genetic material.
Fri tillgång till och fritt utbyte av säd och genetiskt material är grundläggande för jordbrukarnas ständiga nyskapande.
EnglishFundamental to farmers ' practice of constant innovation is free access and exchange of seeds and genetic material.
Fri tillgång till och fritt utbyte av säd och genetiskt material är grundläggande för jordbrukarnas ständiga nyskapande.
EnglishThe internet is a medium which is founded on free exchange of information and views on every subject, and that on a world scale.
Internet är ett medium som bygger på fritt utbyte av information och åsikter i alla frågor, över hela världen.
EnglishYes, we do have to draft a European constitution to avoid ending up with a simple free exchange area after enlargement.
Man bör förvisso utarbeta en europeisk institution för att undvika att utvidgningen bara leder till ett frihandelsområde.
EnglishThe banks should offer a free currency exchange service for at least six months, even though dual circulation might have ceased.
Bankerna bör erbjuda avgiftsfri valutaväxling i minst ett halvt år, även om det parallella användandet av valutorna slopas.
EnglishThere are other goals to be met also, such as the free exchange area that should be in place by 2010, with a new social dimension.
Det finns också andra mål att nå, till exempel frihandelsområdet som bör ha blivit verklighet 2010, med en ny social dimension.
EnglishAn acceptable balance has been found between consideration for the environment and respect for the free exchange of goods.
Förslaget innebär att miljöpoängssystemet kan fortsätta under hela 2004 och att det finns möjlighet till förlängning både 2005 och 2006.