«to extend» на шведском

EN

«to extend» перевод на шведский

EN

to extend [extended|extended] {глагол}

volume_up
The proposal to extend the present financial provision is unacceptable.
Förslaget om att förlänga det nuvarande ekonomiska stödet är oacceptabelt.
Rubber granulate is insulating, which can extend the season for the shooting range.
Gummigranulaten är isolerande vilket kan förlänga säsongen för skjutbanan.
The agreement also threatens to extend the life of the nuclear society.
Avtalet riskerar dessvärre att förlänga tiden för kärnkraftssamhället.
In conclusion, I would like to extend my congratulations to the absent Mr Gahrton.
Sammanfattningsvis vill jag framföra mina gratulationer till den frånvarande Gahrton.
However, it is for the Presidency to extend the invitation.
Det är emellertid ordförandeskapets uppgift att framföra inbjudan.
I should like to extend a warm welcome to both countries, but to Romania in particular.
Jag vill framföra ett varmt välkomnande till båda länderna, men särskilt till Rumänien.
to extend (также: to accord, to administer, to afford, to bestow)
If we extend the parameters to include those aged 30, this figure will clearly be even higher.
Den information vi måste hantera och ge dem måste vara tydlig och specifik.
I myself would also like to extend warm thanks to Commissioner Schreyer for her cooperation.
Jag kommer att ge tre exempel på detta, och dessa exempel har med säkerhet och miljö att göra.
However, the EU's priority should be to extend our clear moral and political support to these forces.
EU bör emellertid prioritera att ge tydligt moraliskt och politiskt stöd till dessa krafter.
At this stage, I can only extend to you the offer of this close and trusting cooperation.
Det enda jag kan göra här är att erbjuda er ett sådant nära och förtroendefullt samarbete.
It has problems but we need to extend a helping hand and offer them help to fix those problems.
Det medför problem, men vi måste sträcka ut en hjälpande hand och erbjuda oss att lösa dessa problem.
The EU must offer solutions within Europe, but as a global player, it must also extend the scope of its action to outside its borders.
EU måste erbjuda lösningar inom Europa, men som en global aktör måste vi också utöka räckvidden för åtgärderna utanför våra gränser.
to extend (также: to cover, to crane, to lean, to range)
Progress will not extend to freedom of association, freedom of speech and democracy.
Utvecklingen kommer inte att sträcka sig till föreningsfrihet, yttrandefrihet och demokrati.
We are hoping that the cooperation will extend to external policy.
Vi hoppas också att samarbetet skall sträcka sig till att även omfatta utrikespolitiken.
Ingen vet hur långt den utvidgade unionen bör sträcka sig.
We must nevertheless extend a hand to the United States, since we face common threats.
Vi måste icke desto mindre räcka ut en hand till Förenta staterna, eftersom det är samma slags hot vi står inför.
It is characterised by a chain of invoices, with or without goods, extending across one or more borders.
Typiskt är en räcka fakturor över en eller flera gränser med eller utan varor.
But we do not support the proposed changes in the legal base, nor the idea of extending the response to emergencies outside the EU, nor the increase in budget.
Om beredskapen skulle tillämpas över hela världen skulle ingen tänkbar EU-budget räcka för att stödja den.
to extend (также: to expand, to hold out, to reach)
Eurocrats see them as opportunities to extend their tentacles of power.
Eurokraterna ser dem som möjligheter att sträcka ut sina makttentakler.
Only in that way can you actually extend the hand of friendship to others.
Bara på det sättet kan man faktiskt sträcka ut en vänskaplig hand till andra.
We need to extend a helping hand to them against the regime.
Vi måste sträcka ut en hjälpande hand till dem och stå på deras sida mot regimen.
to extend (также: to expand, to reach, to spread, to unfold)
As these countries become more developed, more western diseases will become endemic, and a case will be made to extend the categories even further.
att breda ut sig, och man kommer att plädera för att utöka kategorierna ytterligare.
As these countries become more developed, more western diseases will become endemic, and a case will be made to extend the categories even further.
att breda ut sig, och man kommer att plädera för att utöka kategorierna ytterligare.
This must serve to prevent the isolationist policies of countries such as Venezuela and Bolivia from extending further across the continent.
Detta måste bidra till att hejda den isolationistiska politik som länder som Venezuela och Bolivia bedriver från att breda ut sig ännu mer över kontinenten.
to extend (также: to expand)
One consequence could be to extend the future accession negotiations.
En konsekvens skulle kunna vara att utöka de framtida anslutningsförhandlingarna.
We must have a longer transitional period and extend the time before enlargement.
Vi behöver en längre övergångsperiod och måste utöka tiden innan utvidgningen.
It is intended to extend the scope of this directive to the burning of chalk.
Det syftar till att utöka direktivets tillämpningsområde till brännande av krita.

английские примеры использования для "to extend"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishWe then hope to extend this to other environmental threats and related diseases.
Vi hoppas att vi sedan kan utvidga det till andra miljöhot och länkade sjukdomar.
EnglishProhibition creates huge profits for criminals, who seek to extend their market.
Förbud skapar stora vinster för brottslingar som försöker utvidga sin marknad.
EnglishI would say that the divisions now also extend to the various political groups.
Man kan säga att splittringen just nu även omfattar de olika politiska grupperna.
EnglishIt is also important to extend these measures to the controls and export bans.
Det är också viktigt att utvidga dessa åtgärder till kontroller och exportförbud.
EnglishThe answer to your question is that the Commission's powers do not extend that far.
Svaret på er fråga är att kommissionens befogenheter inte sträcker sig så långt.
EnglishWe extend a warm welcome to the Commissioners from the ten new Member States.
   .– Vi vill hälsa ledamöterna från de tio nya medlemsstaterna varmt välkomna.
EnglishI take this opportunity to extend to all a welcome to Cork, now and for 2005.
Jag griper detta tillfälle att hälsa er alla välkomna till Cork, nu och år 2005.
EnglishWe extend our profound sympathy to all those who have lost family or friends.
Vi framför vår djupaste medkänsla med alla som har förlorat familj eller vänner.
EnglishWe want to make the ABM/ABB management tool better, not extend it over two years.
Vi vill förbättra förvaltningsinstrumentet ABB/ABM, inte utsträcka det över två år.
EnglishThe Commission will continue to defend, extend and modernise the single market.
Kommissionen kommer att försvara, utvidga och modernisera den inre marknaden.
EnglishFirst of all, I would like to extend warm thanks to the rapporteur for her report.
Jag vill i första hand tacka föredraganden så hjärtligt för hennes betänkande.
EnglishIts responsibility does not extend to the scrutiny or review of Council activities.
Dess ansvar sträcker sig inte till att granska eller se över rådets verksamhet.
EnglishI therefore believe that we urgently need to extend the scope of our research.
Därför är det enligt min uppfattning nödvändigt att forskningsinsatserna utvidgas.
EnglishThe first is a proposal to extend the scope to include intermodal transport.
För det första: Utvidgningen av tillämpningsområdet till intermodala transporter.
EnglishRecognition, too, for this continuity in the work to extend Parliament's competence.
Även ett tack för kontinuiteten i arbetet med att utvidga parlamentets befogenhet.
EnglishPressure is increasing to extend debt relief to the other developing countries.
Trycket ökar på att utsträcka skuldlättnaden till övriga utvecklingsländer.
EnglishYes, extend the hand of friendship, but not at the cost of our own producers.
Sträck gärna ut en vänskaplig hand, men inte på bekostnad av våra egna producenter.
EnglishThe EU, in its continuous efforts to extend its own reach, is often complicit in this.
EU, som ständigt strävar efter att öka sin räckvidd, är ofta medskyldigt i detta.
EnglishThat is good news, and we would like to extend a warm welcome to Malta and Cyprus.
Det är goda nyheter, och vi vill säga varmt välkomna till Malta och Cypern.
EnglishI extend my thanks to the committee and its chairman, Mr Sifunakis, for their support.
Jag vill också tacka utskottet och ordföranden Nikolaos Sifunakis för deras stöd.