«to entitle» на шведском

EN

«to entitle» перевод на шведский

volume_up
to entitle {глаг.}

EN to entitle
volume_up
[entitled|entitled] {глагол}

to entitle (также: to address)
to entitle (также: to justify, to legitimise, to qualify, to warrant)
volume_up
berättiga {глаг.}
This will entitle such regions to the maximum amount of European regional, agricultural, fisheries, social and cohesion funds post-1999.
Det kommer att berättiga dessa regioner en maximal mängd regional-, jordbruks-, fiskeri-, sociala och sammanhållningsfonder efter 1999.
However, I would like to stress that providing this safety, to which patients are entitled, must not be used as a justification for price increases.
Men jag vill understryka att denna säkerhet, som patienterna har rätt till, inte får användas för att berättiga prishöjningar.
to entitle (также: to classify, to label)
volume_up
rubricera {глаг.}
to entitle (также: to title)
volume_up
betitla {глаг.}
to entitle
volume_up
ge rätt till {глаг.}

английские примеры использования для "to entitle"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishThat and the other points in our letter entitle us to ask a fundamental question.
Denna och andra punkter i vår skrivelse låter oss ställa en grundläggande fråga.
EnglishThe declaration would entitle the passenger to a level of compensation that was above the normal limit.
Genom denna anmälan garanteras passageraren en högre än genomsnittlig kompensationsnivå.
EnglishThis form will entitle you to healthcare during your stay.
Intyget visar att du har rätt till sjukvård under din vistelse.
EnglishThat would entitle 5-6 ha holdings to the full compensation payment.
Därigenom kommer företag i storleksordningen 5-6 hektar att vara med i den fullständiga kompensationsbetalningen.
EnglishSovereignty does not entitle you to throttle your own people.
EnglishWhy, for example, are people prepared to do illicit work when it does not entitle them to social protection?
Varför arbetar då människor svart när de därigenom exempelvis inte har någon rätt till socialt skydd?
EnglishThe Commission's proposal removes those rules which entitle local and national authorities to local derogations.
I kommissionens förslag tas de regler bort som ger lokala, nationella myndigheter rätt till lokala undantag.
EnglishSelf-determination, and even an absolute majority, do not entitle any government to deny universal values.
Inget självbestämmande, inte ens en absolut majoritet, ger en regering rätt att förneka grundläggande värderingar.
EnglishIt is therefore not an acceptable solution to hold new elections, as that would entitle the military junta to use force.
Därför är det inte acceptabelt att hålla nyval, eftersom det ger militärjuntan rätt att använda våld.
EnglishThis Amendment would entitle producers to provide information on the label in addition to the name of the nation where the goods concerned originate.
Detta förslag ger rätt att utöka angivelserna i märkningen utöver angivandet av nation.
EnglishThis will entitle these regions to the maximum amount of European Regional, Social, Agricultural and Fisheries funds.
Detta kommer att göra dessa regioner berättigade till maximal mängd europeiska regionala, sociala, jordbruks- och fiskerimedel.
EnglishCitizenship confers rights which entitle one to various essential needs such as water, which is essential to human life.
Medborgarskap medför rättigheter som ger rätt till olika grundläggande behov som vatten, vilket är oumbärligt för mänskligt liv.
EnglishBecause her symptoms varied so much it was thought she did not meet the requirements which would entitle her to medical services.
På grund av att hennes symtom varierade så kraftigt trodde man inte att hon uppfyllde de kriterier som berättigade henne till läkarvård.
EnglishJust because the Member States want to see economic growth and less public debt, that does not entitle us to let our priorities go to waste.
Bara för att medlemsstaterna är inriktade på ekonomisk tillväxt och mindre statsskulder har vi inte rätt att kasta bort våra prioriteringar.
EnglishThe tragedy, however, does not entitle us to adopt a resolution that is the most unbalanced I have seen in my seven years in this Parliament.
Emellertid ger tragedin oss inte rätt att anta en resolution som är det mest obalanserade jag har sett under mina sju år här i parlamentet.
EnglishSuch a move would entitle them to claim their salaries and expenses before they are entitled to vote, and I believe, as a matter of principle, that that is wrong.
En sådan åtgärd skulle ge dem rätt till löner och kostnadsersättningar innan de har rätt att rösta, och det anser jag vara principiellt fel.
EnglishEvery country has the right to defend itself, but that does not entitle it to use unreasonable force on a large scale or take the sort of action witnessed in Beit Hanoun.
Varje land har rätt att försvara sig men det ger det inte rätt att använda orimlig makt i stor skala eller vidta sådana åtgärder som vi har sett i Beit Hanoun.
EnglishConsequently, some regions' levels will increase, with major risks of losing structural funds because they exceed the minimum levels that would entitle them to Community aid.
Nivån i vissa regioner kommer därför att öka, vilket innebär en stor fara för att förlora strukturfonder genom att man överskrider de minimivärden som motiverar gemenskapsstödet.
EnglishParliament now proposes that the Staff Regulations should also be amended so as to entitle unmarried couples to the same social and financial benefits as married couples.
Parlamentet föreslår nu, att man också borde ändra personalförfattningen, så att icke vigda sambor skulle vara berättigade att få samma sociala och ekonomiska förmåner som gifta par.
EnglishConsequently, some regions ' levels will increase, with major risks of losing structural funds because they exceed the minimum levels that would entitle them to Community aid.
Nivån i vissa regioner kommer därför att öka, vilket innebär en stor fara för att förlora strukturfonder genom att man överskrider de minimivärden som motiverar gemenskapsstödet.