EN

deposit {имя существительное}

volume_up
1. общее
deposit (также: gage, pawn)
volume_up
pant {comm. gen.}
In spite of deposit fees, much of this trash leading out to the sea will be plastic beverage bottles.
Trots pant är mycket av skräpet ute till havs plastflaskor.
At the moment, deposits are payable on disposable cans throughout Sweden, the whole of Denmark and all of Germany.
För närvarande tas det ut pant på burkar i hela Sverige, Danmark och Tyskland.
deposit (также: escrow)
In order to place temporary pilots and aircraft engineers with an airline in Italy, a EUR 400 000 deposit and the establishment of four offices are required.
För att ge tillfällig anställning åt piloter och flygplansingenjörer inom italienska flygbolag krävs en deposition på 400 000 euro och inrättandet av fyra kontor.
One of the most important findings was that, according to rating procedures, banks required up to 400 % more deposit for venture financing and start-ups.
Ett av de viktigaste rönen var att bankerna enligt kreditvärderingsförfarandena krävde upp till 400 procent mer i deposition för finansieringen av riskföretag och nystartade företag.
One of the most important findings was that, according to rating procedures, banks required up to 400% more deposit for venture financing and start-ups.
Ett av de viktigaste rönen var att bankerna enligt kreditvärderingsförfarandena krävde upp till 400 procent mer i deposition för finansieringen av riskföretag och nystartade företag.
deposit (также: bed, hoard, layer, repository)
deposit (также: ante, effort, input, inset)
Why should a business have to set up four offices and pay a EUR 500 000 deposit?
Varför ska ett företag vara tvunget att inrätta fyra kontor och betala en insats på 500 000 euro?
Companies which make profits from the processing of bituminous sands must allocate some of these profits to environmental protection, for example in the form of a deposit.
Företag som tjänar pengar på att bearbeta bituminös sand måste använda en del av dessa vinster till miljöskydd exempelvis i form av en insats.
deposit (также: amortization, amortisation)
deposit (также: advance, advancement)
But you left, negating the contract, forfeiting the deposit.
Men ni åkte, struntade i kontraktet, förverkade förskottet.
deposit (также: bounty, earnest)
We also need a quick decision on rules governing the safety of deposits, with the aim of providing greater protection for consumers.
Vi behöver också ett snabbt beslut om bestämmelser med vilka säkerheten i fråga om handpenning styrs, i syfte att ge konsumenterna ett bättre skydd.
Furthermore, I am pleased to see that we have proposed that the handing over of credit card details be subject to the same cooling-off period as a deposit by any other means.
Vidare gläder det mig att se att vi har föreslagit att samma betänketid skall gälla när kreditkortsuppgifter överlämnas som när en handpenning betalas på annat sätt.
deposit
If depositors know that their deposit will be covered and if they feel confident that the insured deposits will be reimbursed rapidly, there is no need for them to join any queue outside a bank.
Om insättare vet att deras insättning kommer att täckas och litar på att deras försäkrade insättningar kommer att ersättas snabbt behöver de inte ställa sig och köa utanför en bank.
deposit (также: deposition, release)
The effects of these acid deposits are dependent in particular on the characteristics and the sensitivity of receivers and, of course, on the quantity of the deposits.
Effekterna av de sura fällningarna är framför allt beroende av mottagarnas egenskaper och känslighet, och självklart på fällningarnas omfattning.
Sulphur dioxide (S02 ) is one of the pollutants that contribute towards acidification as a result of depositing excessive quantities of acidifying substances in soil or water.
Svaveldioxid (SO2) är ett av de förorenande ämnen som bidrar till försurning, som beror på en fällning av sura substanser i alltför stora mängder för berörda marker och vatten.
deposit
deposit (также: resource)
In view of the limited deposits of fossil fuel, the importance of this development cannot be underestimated.
Med tanke på de begränsade fyndigheterna med fossila bränslen, kan vikten av denna utveckling inte underskattas.
deposit (также: deposition, stratification, alluvium)
deposit (также: dregs, feces, grounds)
2. экономика
deposit (также: borrowing)
Secondly, does the increase in interest rates for top refinancing facilities and deposit facilities applied on 9.2.2000 not run counter to economic growth?
För det andra: Strider inte höjningen av räntesatserna för återfinansiering över marginalen och inlåning, vilken gäller från och med 9 februari 2000, mot konjunkturutvecklingen?

Синонимы (английский) для "deposit":

deposit

английские примеры использования для "deposit"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishI argue in favour of full European harmonisation of deposit guarantee schemes.
Jag förordar full europeisk harmonisering av systemen för garanti av insättningar.
EnglishImported cans are unsuitable, as the original deposit was not paid in Sweden, etc.
Importburkar passar inte p.g.a. att ursprungspant inte betalats i Sverige osv.
EnglishThe German deposit system – as most Germans agree – is not an attractive solution.
Det är nu dags att agera i Berlin, och således också att kommissionen gör det.
EnglishWe will have to work further on the improvement of deposit guarantee schemes.
Vi måste arbeta ytterligare med förbättringen av systemen för insättningsgarantier.
EnglishThe German deposit system – as most Germans agree – is not an attractive solution.
Det tyska pantsystemet är inte en bra lösning, vilket de flesta tyskar håller med om.
EnglishThe deposit system also exists in parts, and I repeat in parts, of Spain and Portugal.
Pantsystemet finns också delvis, och jag upprepar delvis, i Spanien och Portugal.
EnglishThe cash value is the deposit of cash or the current cash value of an allowance in kind.
Nuvärdet utgörs av ett insatt belopp eller en naturaförmån av motsvarande värde.
EnglishWe have deposit guarantees for small-scale savers and even quite large-scale savers.
Vi har insättningsgarantier för småspararna och även ganska stora sparare.
EnglishEveryone can level well-founded criticism at the German deposit system.
Det föreslogs att pantsystem endast skulle tillåtas om miljövinsten var påvisbar.
EnglishThe cash value is the deposit of cash or the current cash value of an allowance in kind.
Nuvärdet utgörs av ett investerat belopp eller en naturaförmån av motsvarande värde.
EnglishThe Solomon islands deposit the instruments of accession to the Lomé Convention.
Salomonöarna deponerar anslutningsinstrumenten för Lomékonventionen.
EnglishThese companies should continue to fall within the scope of the deposit guarantee scheme.
Dessa företag borde även fortsättningsvis omfattas av systemet med insättningsgaranti.
EnglishDeposit-guarantee schemes as regards the coverage level and the payout delay (
System för garanti av insättningar vad beträffar garantins omfattning och utbetalningsfristen (
EnglishIt is right to raise deposit guarantee protection to a EUR 50 000 minimum across the Union.
Det är rätt att höja insättningsgarantin till minst 50 000 euro i hela EU.
EnglishAs a deposit value a positive value must be entered; the deposit must not be 0 or <0.
Du måste ange ett positivt belopp som investering; det får inte vara 0.
EnglishGermany will eventually make it easier to get the deposit money refunded in different places.
Tyskland kommer kanske att göra det lättare att få panten tillbaka på olika platser.
EnglishWhat happened this summer raises questions about deposit-guarantee schemes.
Det som hände i somras väcker frågor om insättningsgarantisystemen.
EnglishAs yet no common figure for the deposit guarantee has been set.
Hittills har det inte fastställts något gemensamt belopp för insättningsgarantin.
EnglishGermany too offers much inspiration with regard to its deposit system.
Tyskland kan också tjäna som inspirationskälla när det gäller systemet för bortskaffande.
EnglishThe future value determines the desired (future) value of the deposit.
Det anger alltså vilket värde investeringen förväntas få i framtiden.