«capital accumulation» на шведском

EN

«capital accumulation» перевод на шведский

volume_up
capital accumulation {имя существительное}

EN capital accumulation
volume_up
{имя существительное}

capital accumulation

варианты переводов в англо-шведском словаре

capital имя существительное
capital прилагательное
accumulation имя существительное

английские примеры использования для "capital accumulation"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishCapital accumulation and innovation could be greatly increased by this measure.
Bildande av eget kapital och innovation skulle väsentligt kunna ökas genom denna åtgärd.
EnglishIt provides an outlet for the over-accumulation of capital through the commercialisation of environmental protection.
Det öppnar upp för överkapitalisering genom en kommersialisering av miljöskyddet.
EnglishIt perpetuates the EU's well-known anti-popular policy of providing a 'green' excuse for the over-accumulation of capital.
EU:s välkända folkfientliga politik vidmakthålls, som går ut på att ge en ”grön” ursäkt till överackumuleringen av kapital.
English. - (EL) Mr President, today's economic crisis is a crisis of over-production and over-accumulation of capital.
för GUE/NGL-gruppen. - (EL) Herr talman! Dagens ekonomiska kris beror på överproduktion och överkapitalisering.
EnglishPension funds that are based on the accumulation of capital, however, will experience exactly the same demographic problems once they reach maturity.
Men de pensionsfonder som grundar sig på kapitalisering, när de väl har uppnått mognad, kommer att stöta på exakt samma demografiska problem.
EnglishWe are not supporting this proposal because we wish to oppose the financing of supplementary pensions through accumulation of capital on principle.
Detta betyder inte att vi principiellt motsätter oss en finansiering av tjänstepensioner genom kapitalisering.
EnglishNeither choice can thwart the cyclical course of the capitalist economy towards the crisis, which has its basis in the over-accumulation of capital in production.
Inget av dessa alternativ kan hindra den kapitalistiska ekonomins cykliska väg mot krisen som har orsakats av en överdriven ackumulering av kapital inom produktionen.
EnglishFinally, in return, we will enjoy greater openness and competitiveness and the LDCs will benefit from greater capital accumulation and technological progress.
Slutligen kommer vi, å vår sida, att få en större öppenhet och konkurrens, och de minst utvecklade länderna kommer att tjäna på större offentliga finanser och tekniska framsteg.
EnglishIt is a crisis caused by the over-accumulation of capital, a crisis of the capitalist system which illustrates that it is an out-dated system that has been overtaken by events.
Orsaken till krisen är en alltför stor koncentration av kapital. Det kapitalistiska systemet har hamnat i en kris som visar att systemet är föråldrat och inte håller i realiteten.
EnglishIn fact, pensions paid in any given year always involve transferring funds from working people to retired people, whether by redistribution or the accumulation of capital.
De pensioner som betalas ut under ett visst år kommer nämligen alltid att vara en överföring mellan yrkesaktiva och pensionärer, oavsett om detta sker genom omfördelning eller kapitalisering.