«wish» на чешском

EN

«wish» перевод на чешский

volume_up
wish {имя существительное}
volume_up
to wish {глаг.}

EN wish
volume_up
{имя существительное}

wish (также: ambition, desire, will, wishing)
volume_up
přání {ср.р.}
This was the founding fathers' genuine wish for the creation of the European Union.
Tato snaha byla základním kamenem přání vytvořit Evropskou unii.
Through nationwide demonstrations, the Egyptian people are expressing their wish to see change.
Prostřednictvím celonárodních demonstrací egyptský lid vyjadřuje své přání na změnu.
I agree with the comment that this is not a Christmas tree or wish list.
Souhlasím s poznámkou, že se nejedná o vánoční stromek nebo seznam přání.
wish (также: appeal, demand, desire, entreaty)
volume_up
prosba {ж.р.}
wish (также: ambition, aspiration, craving, desire)
volume_up
touha {ж.р.}
This is a human desire and wish that we must fully respect.
Je to lidská touha a přání, které musíme plně respektovat.
The common theme, of course, is the desire to see change in Libya that puts the wishes of the people at the forefront of the energy of the European Union and the international community.
Samozřejmě společným tématem je touha vidět v Libyi změny, které postaví přání lidí do čela energie Evropské unii a mezinárodního společenství.
wish (также: lust, wishing)
volume_up
tužba {ж.р.}

Синонимы (английский) для "wish":

wish

английские примеры использования для "wish"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

English- (FI) Mr President, I wish to highlight two issues in our resolution on Mexico.
- (FI) Pane předsedající, z našeho usnesení o Mexiku se chci zaměřit na dvě věci.
English- (NL) Mr President, I wish to make a number of remarks on behalf of my group.
(NL) Vážený pane předsedo, jménem své skupiny bych chtěl uvést několik poznámek.
EnglishIt is the wish of our group that your Presidency will be based on these values.
Přáním naší skupiny je, aby vaše předsednictví bylo na těchto hodnotách založeno.
EnglishOther governments, if they so wish, should have their say on the Lisbon Treaty.
Další vlády, pokud si tak přejí, by rovněž měly k Lisabonské smlouvě něco říci.
EnglishI wish to draw your attention to this project which has nothing to do with safety.
Rád bych vás upozornil na tento projekt, jenž nemá s bezpečností nic společného.
English(NL) Mr President, I wish to thank the Commissioner for his clear intervention.
(NL) Pane předsedající, chci poděkovat panu komisaři za jeho jasné vystoupení.
EnglishI do not wish to close them, but I do hope that we are able to do so at some point.
Nepřeji si, aby byly ukončeny, ale doufám, že jednou takovou možnost mít budeme.
English(FR) Madam President, I wish to reply to Mrs Pleštinská and then to Mr Sonik.
(FR) Paní předsedající, rád bych odpověděl paní Pleštinské a poté panu Sonikovi.
EnglishAnd many more Member States wish to retain the option of using it in the future.
A mnohem více členských států si chce zachovat možnost jejího uplatnění v budoucnu.
EnglishMr President, I wish to congratulate the rapporteur on his truly excellent report.
Pane předsedající, rád bych poblahopřál zpravodaji k této skutečně výborné zprávě.
EnglishAnd that sadness really framed in one thought, which is, I only wish for one thing.
Všechen ten smutek se zformoval v jednu myšlenku, která je, přeju si jenom jedno.
EnglishYet we wish to guarantee consumption conditions and the health of our consumers.
Přesto chceme zajistit dobré spotřební podmínky a zdraví svých spotřebitelů.
EnglishHowever, we wish to make clear our position on the points relating to minimum wages.
Chtěli bychom však zdůraznit své stanovisko k bodům týkajícím se minimální mzdy.
EnglishBrian Crowley said to President Klaus that the Irish wish for the Lisbon Treaty.
Brian Crowley řekl prezidentu Klausovi, že Irové chtějí Lisabonskou smlouvu.
EnglishHowever, there are two issues I wish to raise this evening: Icesave and mackerel.
Existují však dvě věci, o kterých chci dnes večer hovořit. Icesave a makrely.
EnglishI do not want Schengen to apply in my country, nor would I wish it on others.
Nechci, aby v mé zemi platila Schengenská dohoda, ani to nepřeji nikomu jinému.
EnglishI wish to express my satisfaction with this first text on the future of the CAP.
Chci vyjádřit svoji spokojenost s tímto prvním dokumentem o budoucnosti SZP.
EnglishI would also like to take the opportunity to wish the soldiers there all the best.
Chtěl bych rovněž využít příležitosti, abych tamějším vojákům popřál všechno dobré.
EnglishI wish all those who will voluntarily not be returning all the best for the future.
Všem, kteří se z vlastní vůle nechtějí vrátit, přeji vše nejlepší do budoucna.
EnglishShe will play a critical role in Europe's recovery and I wish her well with this.
V procesu obnovy Evropy bude hrát rozhodující úlohu a přeji jí v tomto směru úspěch.