«will ban» на чешском

EN

«will ban» перевод на чешский

volume_up
will ban {глаг.}
volume_up
to ban {глаг.}

EN will ban
volume_up
{глагол}

1. "future tense"

will ban (также: will forbid)
volume_up
zakáže {глаг.}
In a few years, the European Union will ban the production of eggs from caged systems.
Za několik let Evropská unie úředně zakáže produkci vajec z klecového systému.
The enactment of a law to place an outright ban on FGM is critical to the elimination of this.
Zavedení právního předpisu, který výslovně zakáže mrzačení ženských pohlavních orgánů, má rozhodující význam pro jeho odstranění.
Even if a few countries ban the use of cyanide in gold mining, this is useless if we do not solve the problem at EU level.
I když několik států užívání kyanidu při těžbě zlata zakáže, je to zbytečné, pokud tento problém nevyřešíme na úrovni EU.

варианты переводов в англо-чешском словаре

will имя существительное
will глагол
ban имя существительное
to ban глагол

английские примеры использования для "will ban"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishHowever, in our capacity as legislators, we need to ban certain harmful products.
Je však nezbytné, abychom, jakožto zákonodárci, určité škodlivé produkty zakázali.
EnglishThe second issue is the EU's ban on seal products and it is highly important.
Druhou záležitostí je zákaz EU dovozu produktů z tuleně, což je velmi důležité.
EnglishIt is time to apply further restrictive measures - including a ban on new investment.
Je na čase uplatnit další restriktivní opatření - včetně zákazu nových investic.
EnglishIn it we refer to human dignity and the ban on degrading and cruel punishment.
V této Chartě odkazujeme na lidskou důstojnost a zákaz ponižování a krutých trestů.
EnglishFirst of all, I think we need an absolute ban on enlargement, except for Croatia.
Především si myslím, že potřebujeme absolutní zákaz rozšíření s výjimkou Chorvatska.
EnglishMoreover, the Toy Safety Directive still does not ban carcinogenic products.
Směrnice o bezpečnosti hraček kromě toho dosud nezakazuje karcinogenní výrobky.
EnglishThese opposition rallies are due to last for three days, despite a government ban.
Tyto opoziční mítinky mají navzdory vládnímu zákazu trvat minimálně tři dny.
EnglishI also call for a global ban on such technology in order to protect all EU citizens.
Požaduji také celkový zákaz této technologie, aby byli chráněni všichni občané EU.
EnglishMeanwhile we reiterate our call to ban DU on the basis of the precautionary principle.
Zatím opakujeme naši výzvu k zákazu ochuzeného uranu na základě zásady prevence.
EnglishIt leads us to ban active substances which do not pose any problem at all in practice.
Vede nás k zakazování aktivních látek, které v praxi vůbec nepředstavují problém.
EnglishI am of course against the ban on spreading plant protection products by helicopter.
Jsem samozřejmě proti zákazu rozprašování přípravků na ochranu rostlin z vrtulníků.
EnglishIn an ideal world we would move straight to a complete and instant ban on discards.
V dokonalém světě bychom přikročili k naprostému a okamžitému zákazu výmětů.
EnglishThe Council agrees on a Community action for a total ban on anti-personnel landmines.
Rada se shoduje na akci Společenství zaměřenou na úplný zákaz protipěchotních min.
EnglishSlapping a ban on overpopulated seals is madness and a complete failure of our values.
Chránit přemnožené tuleně zákonem je bláznovství a naprosté selhání našich hodnot.
EnglishWe introduced a ban in our biggest stadium, which can hold 82 500 people.
Zavedli jsme zákaz na našem největším stadionu, který dokáže pojmout 82 500 lidí.
EnglishIn October, we decided to suspend the entry ban for President Lukashenko.
V říjnu jsme se rozhodli dočasně zrušit zákaz vstupu pro prezidenta Lukašenka.
EnglishThat must be embarked upon, Mr Giegold, well before we talk about a ban.
Musí tak činit, pane Giegolde, ostatně mnohem dříve než bude samotný zákaz nutný.
EnglishFor example, we can abolish the EU's incomprehensible ban on Swedish snuff.
Můžeme například zrušit nepochopitelný zákaz EU švédského šňupavého tabáku.
EnglishIndeed, I was a Member of the Irish Parliament at the time and I fully supported the ban.
V té době jsem byl poslancem irského parlamentu a plně jsem tento zákaz podpořil.
EnglishMeanwhile, we should introduce sanctions such as freezing assets and a travel ban.
Současně bychom měli zavést sankce jako zmrazení účtů a zákaz cestování.