«will» на чешском

EN

«will» перевод на чешский

volume_up
will {имя существительное}
volume_up
will {глаг.}
EN

will {имя существительное}

volume_up
1. общее
will (также: ambition, desire, wish, wishing)
I wanted to bring it before Parliament to show that your wishes will be put into effect.
Chtěl bych je předložit Parlamentu, abych ukázal, že se vaše přání splní.
A functioning executive that will translate will into action, because we don't have it.
Funkční exekutivu, která převede přání v akci.
We do not know who the new president will be, although I do have a personal preference.
Nevíme, kdo bude novým prezidentem, ačkoli máme svá osobní přání.
The future design of the cohesion policy depends on the decision we will take together.
Budoucí podoba politiky soudržnosti závisí na našem společném rozhodnutí.
All of this is brought about by policy choices, and this directive will not change that.
To vše přinesla politická rozhodnutí a tato směrnice to nezmění.
The decision of the Constitutional Court in Karlsruhe will be pivotal.
Rozhodnutí ústavního soudu v Karlsruhe bude klíčové.
will (также: volition, willpower)
It is a question of political will and I think that the will exists.
Jedná se o otázku politické vůle a domnívám se, že tato vůle existuje.
But the political will has to be mobilized, in order to mobilize the resources.
Ale politická vůle musí být zmobilizována, abychom mohli mobilizovat zdroje.
Political will is the only deciding factor between the two possibilities.
Politická vůle je jediným rozhodovacím faktorem mezi těmito dvěma možnostmi.
Clearly, we could debate the will of a number of Member States.
Ochota mnohých členských států je zjevně diskutabilní.
Today that willingness is not evident, and so we will vote against granting this exemption.
Dnes není tato ochota patrná, a proto budeme hlasovat proti udělení této výjimky.
And so the will to do the right thing is just as important as the moral skill of improvisation and exception-finding.
Takže ochota dělat správné věci je stejně tak důležitá, jako morální dovednost improvizace a hledání výjimek.
will (также: animus, intent, intention, objective)
Otherwise, the interpretation made by the House's services will defeat the whole object of the reform.
Jinak výklad služeb Parlamentu zmaří celý záměr reformy.
When will the Commission be in a position to endorse this welcome scheme?
Kdy bude Komise schopná tento žádoucí záměr podpořit?
The Presidency is driven by the same will as Parliament.
Předsednictví má stejný záměr jako Parlament.
will (также: testament)
We don't know where it is, so we ask Granny, "Where is the will, Granny?"
Takže se babičky zeptáme: "Kde je ta závěť, babi?"
They listen to the spirits like this -- I'm going to ask you to call up the ghost of my grandmother because, when she died, she had the family will, and she secreted it someplace.
Chci po vás, abyste vyvolali ducha mé babičky, protože když zemřela, měla u sebe závěť a někam ji schovala. ~~~ Nevíme, kde je.
will (также: intent, intention, meaning)
They will say that fraud requires criminal intent, and we have to prove this, and then we need to call the police.
Řeknou, že podvod vyžaduje úmysl spáchat trestný čin, a to bychom museli dokázat a potom i zavolat policii.
Moreover, though we may wish through this directive to help workers recover their strength and enjoy a better family life, I doubt whether employers will share the same intention.
Navíc, třebaže jsme chtěli touto směrnicí zlepšit regeneraci sil pracujících a zlepšit život v rodinách, pochybuji, že tento úmysl bude mít také zaměstnavatel.
2. "accusative"
will
volume_up
ochotu {ж.р.} (4.p.)
Everyone involved showed a wonderful mixture of political will, professionalism and a willingness to compromise.
Všichni zúčastnění ukázali jak politickou vůli, tak profesionalitu a ochotu ke kompromisu.
It is creating enormous problems and drawing on the goodwill and efforts that will be there.
Vznikají tak veliké problémy, jejichž řešení vyžaduje velkou ochotu a úsilí.
On the contrary, investment subsidies under the second pillar will promote a keenness and a willingness for innovation.
Investičními dotacemi v rámci druhého pilíře naopak podpoříme zájem o inovace a ochotu realizovat je.

Синонимы (английский) для "will":

will

английские примеры использования для "will"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishI would see Africans in the same way that I, as a child, had seen Fide's family.
Viděla bych afričany stejným způsobem, jako jsem jako dítě viděla Fideho rodinu.
Englishin writing. - (DE) I am voting for a standard driving licence for train drivers.
písemně. - (DE) Hlasuji pro vydávání standardizovaných osvědčení pro strojvůdce.
EnglishMember of the Commission. - Actually, I had some problems pronouncing it myself.
člen Komise. - Ve skutečnosti jsem měl určité problémy s vyslovením této otázky.
EnglishSubject: Total proceeds from fines imposed on businesses under competition rules
Věc: Celkový výnos z pokut uložených podnikům podle pravidel hospodářské soutěže
EnglishToday we are trying to help the developing countries enter the globalised world.
Dnes se snažíme pomoci rozvojovým zemím, aby vstoupily do globalizovaného světa.
EnglishThe European textile sector must become more competitive at international level.
Evropské textilní odvětví musí být na mezinárodní úrovni více konkurenceschopné.
EnglishIt is a sector that has huge potential for growth and offers huge opportunities.
Je to odvětví, které má obrovský potenciál růstu a nabízí rozsáhlé příležitosti.
EnglishCentral Asia is the region where the European Union, China, India and Iran meet.
Střední Asie je regionem, v němž se setkávají Evropská unie, Čína, Indie a Írán.
EnglishYou do not arrive at innovation through more structures, more bricks and mortar.
Nepodaří se vám dosáhnout inovací prostřednictvím mnoha struktur, cihel a malty.
EnglishEven if we abolished all speed limits throughout Europe, it would not be enough.
Dokonce i kdybychom zrušili všechna omezení rychlosti v Evropě, nestačilo by to.
EnglishFirst of all, I ask myself to what extent this is just a noncommittal agreement.
V první řadě se ptám sám sebe, zda se nejedná pouze o jakousi nezávaznou dohodu.
EnglishNavigation Path: Home > The euro > Euro School > Where‘s the coin from?
Navigation Path: Home > Euro > Euroškola > Ze které země je tato mince?
EnglishThe EU has been successfully regulating cross border TV broadcasting since 1989.
Evropská unie již od roku 1989 úspěšně reguluje přeshraniční televizní vysílání.
EnglishIts adaptable two-way design looks and works great, both as a tablet and laptop.
Díky své přizpůsobivé konstrukci vypadá a funguje skvěle jako tablet i notebook.
EnglishSelect the modem you want to change the settings for, and then click Properties.
Vyberte modem, jehož nastavení chcete změnit, a klepněte na tlačítko Vlastnosti.
EnglishIt usually detects all my hardware and downloads any drivers those devices need.
It usually detects all my hardware and downloads any drivers those devices need.
EnglishSoftware included with your hardware will usually install drivers automatically.
Software included with your hardware will usually install drivers automatically.
EnglishYou or the server might be experiencing temporary network connectivity problems.
V počítači nebo na serveru může docházet k dočasným potížím s připojením k síti.
EnglishYou can select specific locations on your computer for Windows Defender to scan.
K prohlížení programem Windows Defender je možné vybrat určitá místa v počítači.
EnglishTo fix this problem, you need to install the correct driver for your video card.
Tento problém lze vyřešit instalací správného ovladače pro vaši grafickou kartu.