«instance» на чешском

EN

«instance» перевод на чешский

volume_up
instance {имя существительное}
volume_up
stance {имя существительное}
CS

«instance» перевод на английский

volume_up
instance {ж.р., мн.ч.}

EN instance
volume_up
{имя существительное}

instance (также: example, exemplar, paragon)
volume_up
příklad {м.р.}
Actually, this is an instance where private companies can provide that.
V podstatě, tohle je příklad, na kterém to mohou soukromé společnosti dokázat.
Take for instance this year, which was an extremely wet year in many parts of Europe.
Vezměme si jako příklad tento rok, který byl ve mnohých částech Evropy extrémně deštivý.
If you look, for instance, at how lasers work, that would be a case of atomic synchrony.
To je příklad synchronie atomů.
instance (также: event, occurrence)
volume_up
případ {м.р.}
There must be, for instance, a Commission reaction to the Laval case.
Například je třeba, aby Komise zareagovala na případ Laval.
So I'll just show you an instance -- so when people enter the room, it activates this object.
Ukážu vám případ --- když lidi vejdou do místnosti, předmět se aktivuje.
I believe we should react very forcefully indeed to any instance of aggression towards Taiwan.
Domnívám se, že bychom měli velmi rozhodně zareagovat na jakýkoli případ agrese namířené proti Tchaj-wanu.
instance (также: aspect, circumstance, posture, setting)
volume_up
situace {ж.р.}
In this instance this situation did not exist at all, because an erroneous number of votes were cast.
Tato situace v tomto případě vůbec nenastala, protože byl odevzdán chybný počet hlasů.
The situation of Sudanese refugees, for instance, will be dependent on the efficiency of municipal registry offices.
Situace súdánských uprchlíků bude na příklad záviset na výkonnosti obecních matričních úřadů.
For instance, in the Maghreb countries - as you probably know - the reality is that trade among themselves is almost insignificant.
Například v zemích Maghrebu - jak asi víte - je situace taková, že jejich vzájemný obchod je téměř zanedbatelný.
instance (также: application, bidding, claim, demand)
volume_up
žádost {ж.р.}
I believe that asylum-seekers, for instance, should be allowed to work while they are waiting for their asylum application to be processed.
Věřím například, že by žadatelům o azyl mělo být dovoleno pracovat, zatímco čekají, než bude jejich žádost o azyl zpracována.
This instance involved responding to a request for assistance by Germany as a result of redundancies in the car industry, within the Karmann Group.
K těmto požadavkům patří i opatření provedená v reakci na žádost Německa o pomoc v důsledku propouštění zaměstnanců z koncernu Karmann působícího v automobilovém průmyslu.
This instance involved responding to a request for assistance by Lithuania as a result of the redundancies that have occurred at 128 firms active in the civil construction sector.
K těmto požadavkům patří i opatření provedená v reakci na žádost Litvy o pomoc v důsledku propouštění zaměstnanců ze 128 firem působících v sektoru stavebnictví.
instance
volume_up
instance {ж.р.}
The EU must first develop instances to resolve disputes, not create more EU legislation.
EU musí nejprve vytvořit instance k řešení sporů, a nikoli vytvářet další předpisy EU.
Fourthly, what does the Commission intend to do about the Court of First Instance's judgment in the Danish TV2 case?
Za čtvrté, co hodlá Komise učinit ohledně rozsudku soudu první instance v případu dánské stanice TV2?
For example, if you are keeping track of time in two time zones, you can add two instances of the Clock and set each accordingly.
Pokud například sledujete čas ve dvou časových pásmech, můžete přidat dvě instance miniaplikace Hodiny a pak v každé nastavit příslušný čas.
instance (также: appeal, demand, desire, entreaty)
volume_up
prosba {ж.р.}
instance (также: appeal, call, call-up, challenge)
volume_up
výzva {ж.р.}

Синонимы (английский) для "instance":

instance
stance

английские примеры использования для "instance"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishHospitals, for instance, have medicines but no spare parts for their equipment.
Nemocnice mají sice léky, ale nemají náhradní součásti k přístrojům a zařízení.
EnglishEven quantum mechanics can give you an excuse for bad housework, for instance.
Kvantová mechanika vás dokonce může omluvit například za špatnou údržbu domácnosti.
EnglishSecondly, we should retain market intervention instruments, for instance storing ...
Zadruhé bychom měli ponechat nástroje tržních intervencí, například skladování ...
EnglishIn Hungary, for instance, this form of heating supplies some 2 million people.
V Maďarsku jsou například na této formě vytápění závislé asi 2 miliony lidí.
EnglishFor instance, certain medicines in some countries can only be sold in pharmacies.
Například v některých zemích mohou být určité medikamenty prodávány pouze v lékárnách.
EnglishThe right to live in dignity is just as important as religious freedom for instance.
Právo na důstojný život je stejně důležité jako například náboženská svoboda.
EnglishThis includes contacts, for instance, regarding the trans-Caspian gas pipeline, Nabucco.
Sem spadají například kontakty, pokud jde o plynovod Nabucco přes Kaspické moře.
EnglishEurope should, for instance, support Habiba Sarabi, the governor of Bamiyan Province.
Evropa by měla například podporovat Habíbu Sarábíovou, guvernérku provincie Bamján.
EnglishSo, for instance, we respect national traditions when it comes to condemning revisionism.
Například tedy respektujeme národní tradice, pokud jde o odsouzení revizionismu.
EnglishFor instance, you might be able to set the preferred language for digital TV channels.
Může být například možné nastavit preferovaný jazyk pro digitální televizní kanály.
EnglishFor instance, in France between 2006 and 2007, aid to Africa actually declined.
Například pomoc, kterou poskytla Francie Africe v roce 2007, byla nižší než v roce 2006.
EnglishIt is, in my view, not up to us in the first instance to blame one country or the other.
Dle mého názoru naším prvořadým úkolem není zkoumat vinu jedné či druhé strany.
EnglishWe are capable of doing it but we seem not to have done it in this particular instance.
Jsem toho jinak schopni, ale zdá se, že v tomto konkrétním případě k tomu nedošlo.
EnglishThere is an assumption that some countries have companies based in China, for instance.
Vychází z předpokladu, že některé země mají své společnosti například v Číně.
EnglishFirst judgement delivered by a single judge at European Court of first instance.
První rozsudek vynesený samosoudcem u Evropského soudu prvního stupně.
EnglishIn this instance too, it is precisely the economies of scale that make us effective.
Také v tomto případě jsou to úspory z rozsahu, díky kterým jsme efektivní.
EnglishLike for instance, biologists and physics tend to be almost as famous as actors.
Jako například biologové a fyzici tíhnou k slávě srovnatelné s herci.
EnglishHowever, in this instance, language is not an emotive issue, but a practical one.
V tomto případě však nejde v souvislosti s jazykem o záležitost citovou, nýbrž praktickou.
EnglishThere may be high bridges, for instance, that are inaccessible to rescue forces.
Některé vysoké mosty například mohou být pro záchranáře nepřístupné.
EnglishFor instance, here's the trajectory of Marc Chagall, an artist born in 1887.
Například tady vidíme trajektorii Marc Chagalla, malíře narozeného 1887.