«to designate» на чешском

EN

«to designate» перевод на чешский

volume_up
design {имя существительное}
EN

to designate [designated|designated] {глагол}

volume_up
to designate (также: to appoint, to assign, to determine, to estimate)
Now it must designate an EU representative who will make both sides listen.
Nyní musí určit zástupce EU, který přiměje obě strany naslouchat.
Member States must designate permanent contact points through which other Member States can request assistance or information.
Členské státy musí určit stálé kontaktní body, pomocí kterých mohou členské státy žádat o pomoc či informace.
Lastly, each Member State must designate a new body or, better still, an existing body, responsible for enforcing this regulation.
A nakonec, každý členský stát musí určit nový, nebo lépe již existující orgán zodpovědný za vymáhání tohoto nařízení.
to designate (также: to appoint, to call, to constitute, to establish)
That is the task of the Member States, which have already been performing it up to now and which, furthermore, now have to designate a liaison body for it.
To je úkol členských států, které jej již dosud plnily a které kromě toho nyní musí pro databázi jmenovat styčnou instituci.
After the November elections, the political parties should be able to change the gender ratio and they should designate at least 18 women in the European Parliament.
Po listopadových volbách by měly politické strany změnit poměr mužů a žen a jmenovat alespoň 18 žen do Evropského parlamentu.
to designate (также: to brand, to denote, to indicate, to label)
Můžete ale označit některý počítač jako důvěryhodné zařízení.
However, the Commission considers that 10 other water bodies should have been designated as sensitive areas.
Komise se však domnívá, že by se dalších 10 vodních útvarů mělo označit za citlivé oblasti.
Tap or click the email, and the Junk menu gives you the option to designate it as plain junk or a potential phishing email.
Po klepnutí nebo kliknutí na e-mail vám nabídka Nevyžádaná pošta umožní označit e-mail jako obyčejnou nevyžádanou poštu nebo jako potenciální phishingový podvod.
to designate (также: to appoint, to arrange, to assess, to assign)
(LT) I welcome the Commission's proposal to designate 2010 the European Year for Combating Poverty and Social Exclusion.
(LT) Vítám návrh Komise stanovit rok 2010 Evropským rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení.
Your decision to designate 2008 as the European Year of Intercultural Dialogue and develop various related initiatives is indeed timely and very important.
Vaše rozhodnutí stanovit rok 2008 Evropským rokem mezikulturního dialogu a rozvíjet různé související činnosti je vskutku aktuální a velmi důležité.
to designate (также: to appoint, to assign, to constitute, to determine)
to designate (также: to assign, to circumscribe, to define, to delimit)
to designate (также: to lay down, to mark out, to mark, to mark up)

Синонимы (английский) для "design":

design

английские примеры использования для "to designate"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishAt present, ladies and gentlemen, we have one President-designate, and one only.
V současnosti, dámy a pánové, máme jediného kandidáta na předsedu, pouze jednoho.
EnglishThis means that it should remain possible to use the term wine to designate fruit wines.
To znamená, že by mělo zůstat možné používat termín víno k označení ovocných vín.
EnglishVice-President designate of the Commission. - Let me start with Afghanistan.
jmenovaná místopředsedkyně Komise. - Dovolte, abych začala Afghánistánem.
EnglishVice-President designate of the Commission. - Mr President, I will be brief.
jmenovaná místopředsedkyně Komise . - Pane předsedající, budu stručná.
English(PL) Mr President, Commissioners-designate are proposed by the governments of EU Member States.
(PL) Pane předsedající, kandidáty na komisaře navrhují vlády členských států EU.
EnglishThe European Conservatives and Reformists will vote for President-designate Barroso.
Evropští konzervativci a reformisté budou pro kandidáta na předsedu, pana Barrosa, hlasovat.
EnglishHearings of the members-designate of the new Commission by the European Parliament.
Evropský parlament provádí slyšení navrhovaných členů nové Komise.
EnglishThe Council and Parliament designate 2007 as 'European Year of Equal Opportunities for All'.
Rada a Parlament vyhlašují rok 2007 za Evropský rok rovných příležitostí pro všechny.
EnglishIt is Parliament's debate with the President-designate of the Commission.
Jedná se o rozpravu Parlamentu s kandidátem na předsedu Komise.
EnglishIn the course of the hearings, the Commissioners-designate scarcely said anything concrete.
Během slyšení kandidáti na komisaře stěží řekli cokoli konkrétního.
EnglishAmendment of the Rules of Procedure concerning the hearings of Commissioners-designate (
Změna jednacího řádu týkající se slyšení kandidátů na komisaře (
EnglishThe next item is the statement by the President-designate of the Commission.
Dalším bodem je prohlášení kandidáta na předsedu Komise.
EnglishYou can choose to designate a service area by distance or by location.
Potom vyberte oblast, ve které vaše firma poskytuje služby.
EnglishThe majority of the Commissioners-designate - I do not say all - had no determination, vision or ambition.
Většina kandidátů na komisaře - neříkám všichni - nemá žádné odhodlání, vizi ani ambice.
EnglishThank you very much once again, Mr President-designate.
Ještě jednou vám mnohokrát děkuji, pane kandidáte na předsedu.
EnglishStatement by the President-designate of the Commission (debate)
EnglishWe have a President, Prime Minister of the presiding country, President of the Commission, and Commissioner-designate.
Máme tady prezidenta, premiéra předsedající země, předsedu Komise a jmenovanou komisařku.
EnglishMr President, President-designate, ladies and gentlemen, I confess that I think I am hallucinating.
Pane předsedo, pane kandidáte na předsedu, dámy a pánové, přiznám se, že mám pocit, že se mi to snad jen zdá.
EnglishFor instance, this Parliament did not afford one of the Commissioners-designate a fair opportunity to be heard.
Tento Parlament například nedopřál jednomu z kandidátů na komisaře spravedlivou příležitost být slyšen.
EnglishI must emphasise that it was not the individual decision of the Presidency to designate this file as the top priority.
Musím zdůraznit, že jako svoji nejvyšší prioritu si předsednictví tento dokument nezvolilo samo.
Другие слова