«to cease» на чешском

EN

«to cease» перевод на чешский

volume_up
to cease {глаг.}
EN

to cease [ceased|ceased] {глагол}

volume_up
to cease (также: to cut out, to give up, to leave off, to pause)
All intervention by neighbouring and other countries must therefore cease.
Veškeré zásahy sousedních a ostatních zemí musí z tohoto důvodu přestat.
Any Parliament which allows its rights to be curtailed by a government of any kind should cease to function.
Jakýkoli parlament, který dovolí, aby jeho práva omezovala vláda jakéhokoli typu, by měl přestat existovat.
Once a ship ceases to be suitable for use, we must stop thinking of it as a ship.
Když loď přestane být vhodná na používání, musíme o ní přestat přemýšlet jako o lodi.
Hundreds of companies had to cease production and pay their employees just 60% of their wages.
Stovky firem musely zastavit výrobu a zaměstnancům vyplácet jen 60 % jejich mzdy.
There is no doubt about the need to cease trading in them, and to stop their production, use and storage.
Není pochyb o tom, že je potřeba zastavit jejich výrobu, obchod i použití i skladování.
There is, of course, only one possible response: to immediately cease all negotiations with Turkey.
Existuje ovšem jen jediná možná odpověď: neprodleně zastavit veškerá jednání s Tureckem.
to cease (также: to stop, to stop doing)
to cease (также: to desist, to drop, to leave off, to pause)
The destruction of the rainforest must be halved by 2020 and have ceased by 2030.
Ničení deštných lesů musí být do roku 2020 sníženo o polovinu a do roku 2030 musí ustat.
to cease (также: to come to a halt, to halt, to pause, to stop)
volume_up
zastavit se {возвр. глаг.}

английские примеры использования для "to cease"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishWe are here today to demand a cease-fire and an end to the slaughter of civilians.
Dnes jsme zde, abychom požadovali zastavení palby a ukončení zabíjení civilistů.
EnglishIf I feel myself to be a European, it does not mean that I cease to be a Czech.
Cítím-li se být Evropanem, neznamená to přece, že přestávám být Čechem.
EnglishToday, clearly, we must issue a strong demand for a cease-fire, but this is not enough.
Je jasné, že dnes musíme důrazně požadovat zastavení palby, ale to nestačí.
EnglishWe will fight this and we will never cease our condemnation of this barbarity.
Budeme s tím bojovat a nikdy nepřestaneme toto barbarství odsuzovat.
EnglishThe cease-fire of 23 January is extremely fragile and only really exists on paper.
Příměří z 23. ledna je mimořádně křehké a existuje jen na papíře.
EnglishUndoubtedly, businesses will shed jobs and even cease trading altogether.
Podniky se budou nepochybně zbavovat pracovních míst a dokonce přestanou obchodovat úplně.
EnglishWe should take a break from that, because what we must do is to bring about a cease-fire.
Měli bychom si dát pauzu, protože musíme udělat hlavně jednu věc, a to nastolit příměří.
EnglishIn that respect, we support the efforts of Egypt to broker a cease-fire.
V tomto ohledu podporujeme snahy Egypta zprostředkovat zastavení palby.
EnglishUnfortunately, Mr President, the cease-fire is extremely fragile and tension is again mounting.
Bohužel, pane předsedající, je příměří mimořádně křehké a napětí začíná opět narůstat.
EnglishI hope that when these current regulations cease to be valid, better ones will replace them.
Doufám, že až tyto stávající předpisy přestanou platit, budou nahrazeny nějakými lepšími.
EnglishIf I were the Prime Minister of Turkey, I would never cease to be astonished.
Být tureckým ministerským předsedou, nevycházel bych z údivu.
EnglishWe demand a cease-fire now, but we must realise that peace depends on an end to the occupation.
Požadujeme okamžité příměří, ale musíme si uvědomit, že mír závisí na ukončení okupace.
EnglishThe kroon will cease to be legal tender from 15 January 2011.
Estonská koruna přestane mít platnost zákonného platidla od 15. ledna 2011.
EnglishI want to add support to what previous speakers have said about an immediate cease-fire.
Ráda bych podpořila slova svých předřečníků o okamžitém příměří.
EnglishIt is essential that the cease-fire be respected, it is essential that peacekeepers be involved.
Je nezbytné, aby bylo respektováno přímeří, je nezbytné, aby se zapojily mírové jednotky.
EnglishThen they will either succeed in claiming higher prices from the retailers or they will cease production.
Buď se jim podaří obchodníky přesvědčit o vyšších cenách, nebo přestanou vyrábět.
EnglishChina should cease all forms of persecution of the Tibetan people.
Čína by měla zmírnit všechny formy pronásledování tibetského lidu.
EnglishIf I left this pink noise on for more than a couple of minutes, you would literally cease to hear it.
Pokud nechám tento absolutně zdravý zvuk puštěný na několik minut, přestanete ho vnímat.
EnglishThis is a good thing since these irresponsible practices must cease.
To je správné, protože tyto nezodpovědné praktiky musí skončit.
EnglishCease all negotiations with Turkey and other Islamic countries.
Zastavte veškerá jednání s Tureckem a s dalšími islámskými zeměmi.
Другие слова
English

Кроме того, bab.la предоставляет польско-русский словарь для дополнительного перевода.