«school children» на финском

EN

«school children» перевод на финский

Проверьте примеры употребления вашего запроса "school children" в контексте.

варианты переводов в англо-финском словаре

school имя существительное
to school глагол
Finnish
children имя существительное
Finnish
child имя существительное

английские примеры использования для "school children"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishIf you think of it, children starting school this year will be retiring in 2065.
Lapset, jotka aloittavat koulun tänä vuonna, saavuttavat eläkeiän vuonna 2065.
EnglishIt seems to me that we should include secondary school children in it as well.
Katson, että myös yläasteiden oppilaat olisi sisällytettävä järjestelmään.
EnglishThey must send their children to school and become integrated into the labour market.
Heidän on lähetettävä lapsensa kouluun ja integroiduttava työmarkkinoille.
EnglishAn important freedom is parents' choice of a school for their children.
Yksi keskeisistä vapauksista on vanhempien vapaus valita lastensa koulu.
EnglishWhen the Taliban fell in 2001 there were only 900,000 children in school.
Talebanien hävittyä vuonna 2001 ainoastaan 900 000 lasta kävi koulua.
EnglishParents are motivated to start learning again in order to help their children at school.
Vanhempia motivoidaan opiskelemaan jälleen, jotta he voivat auttaa lapsiaan koulunkäynnissä.
EnglishA special school of 47 children was having a fundraiser; as a parent, I attended.
Eräässä 47 lapsen erityiskoulussa järjestettiin varojenkeruutilaisuus, johon osallistuin vanhempana.
EnglishThe circus is a home for many families and a school for their children.
Sirkus on useiden perheiden koti ja näiden perheiden lasten koulu.
EnglishThere have been many responses from schools throughout the European Union and also from school children.
Koko Euroopan unionin alueelta on tullut paljon reaktioita, myös koululaisilta.
EnglishPerhaps in school, we can help children to learn better because they concentrate more on their work.
Ehkäpä kouluissa voimme auttaa lapsia oppimaan paremmin koska he keskittyvät enemmän työhönsä.
EnglishWe can get millions of children into school and we can save precious mothers’ and babies’ lives.
Voimme taata kouluun pääsyn miljoonille lapsille sekä pelastaa äitien ja vauvojen arvokkaat henget.
EnglishWhether Roma children attend school or take full advantage of all the opportunities is another matter.
Eri asia on, käyvätkö romanilapset koulua ja käyttävätkö he kaikkia mahdollisuuksiaan hyödyksi.
EnglishIt is time that the safety of children on school buses was given the consideration that it so urgently needs.
Lasten turvallisuus koulubusseissa on asia, johon on kiinnitettävä huomiota mitä pikimmin.
EnglishThis is particularly important for young people and school children.
EnglishThis was meant - as many of you have mentioned - to give good eating habits to our school children.
Sillä on tarkoitus - kuten monet teistä mainitsivat - opettaa koululaisille hyviä ruokailutottumuksia.
EnglishAnd now the children in his village get the same grades at school as the children who have electricity at home.
Ja nyt kylän lapset saavat koulussa samat arvosanat kuin ne lapset, joilla on kotona sähköt.
EnglishIt is a matter of eating every day, of working, of existing and of being able to send their children to school.
Kyse on siitä, että joka päivä voi syödä, tehdä työtä, olla olemassa, lähettää lapsensa kouluun.
EnglishThe need for care services for school-age children and other dependant persons should also be addressed.
Myös kouluikäisten lasten ja muiden huollettavien henkilöiden hoitopalvelujen tarvetta olisi käsiteltävä.
EnglishMy four children go to school with Catholic children.
EnglishIn this regard, I am particularly concerned about the school education of children, in particular, of girls.

Другие слова

English
  • school children

Больше переводов в немецко-русском словаре.