«portions» на финском

EN

«portions» перевод на финский

volume_up
portions {мн.ч.}
FI
volume_up
to portion {глаг.}
volume_up
portion {имя существительное}

EN portions
volume_up
{множественное число}

portions (также: lots, parts, pieces, roles)
volume_up
osat {мн.ч.}
Portions of the services (namely the Microsoft branded services) require that you sign in to your Microsoft account at least once every 270 days (see section 2.2).
Tietyt palvelujen (nimenomaan Microsoft-palvelujen) osat edellyttävät, että Microsoft-tilille kirjaudutaan vähintään 270 päivän välein (lisätietoja on kohdassa 2.2).
portions (также: lots)
volume_up
erät {мн.ч.}

Синонимы (английский) для "portion":

portion

английские примеры использования для "portions"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishI hope the split votes are not taken to delete significant portions of the report.
Toivon, että kohta kohdalta -äänestyksiä ei järjestetä mietinnön huomattavien osien tuhoamiseksi.
EnglishI come from a country that received generous portions of regional finance early on, but that is not so today.
Olen kotoisin maasta, joka sai runsaasti aluerahoitusta alkuvaiheessa, muttei enää.
EnglishTo access portions of the services, such as the Microsoft branded services, you will need a Microsoft account.
Palvelujen osien, kuten Microsoft-palvelujen, käyttäminen edellyttää Microsoft-tiliä.
EnglishSimilarly, the portions of humanitarian aid that the Commission provided also saved our image in that country.
Myös komission tarjoaman humanitaarisen avun määrä pelasti maalla olleen mielikuvan EU:sta.
EnglishI ate really small controlled portions throughout the day.
EnglishWe will therefore be able to offer an acceptable number of portions of fruit per week to pupils aged between 6 and 10.
Siten pystymme tarjoamaan viikoittain riittävästi hedelmäannoksia 6-10-vuotiaille oppilaille.
EnglishSome shows or portions of a recorded show might be restricted to play on the computer that they were recorded on.
Joidenkin tallennettujen ohjelmien tai niiden osien toistaminen voidaan rajoittaa siihen tietokoneeseen, jossa ne tallennettiin.
EnglishBut I do not think that squabbling yet again over tiny portions of territory will lead to a definitive peace agreement.
Mutta olen sitä mieltä, että kitsastelemalla jälleen kerran naurettavan pienistä alueosuuksista ei päästä sopimukseen lopullisesta rauhasta.
EnglishSome shows or portions of a recorded show might be restricted to play on the Windows Media Center that they were recorded on.
Eräiden tallennettujen ohjelmien tai niiden osien toistaminen voidaan rajoittaa siihen Windows Media Centeriin, jossa ne tallennettiin.
EnglishIn addition, some protected media files or portions of files might have media usage rights that expire after a specified amount of time.
Lisäksi eräissä suojatuissa mediatiedostoissa tai niiden osissa voi olla mediakäyttöoikeuksia, jotka vanhenevat määrätyn ajan kuluttua.
EnglishThis needs to be sorted out first and then we will find a sensible solution, but not one that is divided into small portions and distributed over three years.
Asia on selvitettävä ensin ja sitten me löydämme järkevän ratkaisun, mutta sellaisen, joka on jaettu pieniin osiin ja kolmelle vuodelle.
EnglishBaroness Nicholson, who has just returned from Iraq, testified to the joy felt by large portions of the population at having been liberated following decades of terror.
Jäsen Nicholson, joka on juuri palannut Irakista, todisti, että valtaosa väestöstä riemuitsi vapauduttuaan vuosikymmeniä kestäneestä hirmuvallasta.
EnglishThe Community has adopted some additional rules for its own waters, which now cover all of the Baltic Sea except for the two small portions of Russian waters.
Euroopan yhteisö on hyväksynyt joitain lisäsääntöjä omista vesialueistaan, joihin nyt kuuluu koko Itämeri lukuun ottamatta kahta pientä Venäjälle kuuluvaa osaa.
EnglishIn the original proposal, almost all portions of the costs were covered by port fees in accordance with the system which has been in existence for a long time in parts of the Baltic.
Alkuperäisessä ehdotuksessa lähes kaikki kustannukset katettiin satamamaksun avulla sen järjestelmän mukaan, joka on jo pitkään ollut käytössä tietyissä Itämeren osissa.
EnglishWith this in mind, the Food Standards Agency does not accept the research findings and advises people to eat two portions of fish per week, with one portion being oily fish, such as salmon.
Tämän vuoksi Elintarvikevirasto ei hyväksy tutkimustuloksia, vaan kehottaa ihmisiä syömään kaksi annosta kalaa viikossa, joista toinen on rasvaista kalaa, esimerkiksi lohta.
EnglishSince this Parliament excluded significant portions of urban and regional transport from this attempt on 14 November 2001, the Commission has turned its attention to the railways.
Koska 14. marraskuuta 2001 parlamentti jätti huomattavia osia kaupunkiliikenteestä ja alueellisesta liikenteestä tämän pyrkimyksen ulkopuolelle, komissio on kohdistanut huomionsa rautateihin.