«Persian» на финском

EN

«Persian» перевод на финский

volume_up
Persian {имя существительное}
volume_up
Persian {имя собств.}
volume_up
Persian {прилаг.}

EN Persian
volume_up
{имя существительное}

Persian
volume_up
persialainen {имя существительное}
Persian
volume_up
farsi {имя существительное}

Синонимы (английский) для "Persian":

Persian

английские примеры использования для "Persian"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishThe Persian Gulf countries are extremely important players in the peace process.
Persianlahden maat ovat erittäin merkittäviä toimijoita rauhanprosessissa.
EnglishAmerican companies are interested in Caspian Sea oil as an alternative to Persian Gulf oil.
Amerikkalaiset yhtiöt kiinnostuivat Kaspianmeren raakaöljystä vaihtoehtona Persianlahden raakaöljylle.
EnglishIt runs entirely counter to the Iranian/Persian spirit to rule as intolerantly as this mullah regime is doing.
Nykyinen mullahien suvaitsematon hallintotapa on täysin vastoin iranilaista/persialaista ajatusmaailmaa.
EnglishThere will definitely be a need for the Mistrals, so that the countries of the Persian Gulf feel the gun at their heads.
Mistral-lentotukialuksia tarvitaan varmasti, jotta Persianlahden valtiot saisivat kunnolla tuta.
EnglishNaturally, it is easier said than done and it depends a great deal on the Arab, Persian and Turkish societies in the region.
Se on luonnollisesti helpommin sanottu kuin tehty, ja se riippuu paljon alueen arabi-, iranilais- ja turkkilaisyhteisöistä .
English. - (FR) For various reasons, the Persian Gulf region is of strategic importance for the European Union, particularly in terms of energy supply.
Persianlahden alue on monista eri syistä Euroopan unionille strategisesti merkittävä, erityisesti energiatoimitusten osalta.
EnglishThey translated from Latin and Greek into Arabic, into Persian, and then it was translated on into the Germanic languages of Europe and the Romance languages.
Käännettiin latinasta ja kreikasta arabiaan, persiaan, ja sitten edelleen Euroopan germaanisille ja romaanisille kielille.
EnglishThe different responses from EU countries to events in the Persian Gulf underline the point that we must be allowed to determine our own foreign policies.
EU-maiden eri reaktiot Persianlahden tapahtumiin korostavat sitä, että meidän on saatava itse päättää omista ulkopolitiikoistamme.
EnglishWe know very well that sulphur levels differ when it is a question of a fuel coming from the north of Europe, as opposed to one from the Persian Gulf.
On aivan hyvin tiedossa, että rikkipitoisuus vaihtelee sen mukaan, onko kyseessä PohjoisEuroopasta vai Persianlahdelta peräisin oleva polttoaine.
EnglishThe feelings of small countries around the Baltic and Black Seas are of little concern to anyone, but the Persian Gulf is close to Europe's belly.
Itämeren ja Mustanmeren ympäristössä sijaitsevien pienien valtioiden tunteet eivät ketään hetkauta, mutta Persianlahti on lähellä Euroopan omaa napaa.
English- (SK) Mr President, the states of the Persian Gulf have significant economic potential, offering broad possibilities for greater cooperation with the EU.
- (SK) Arvoisa puhemies, Persianlahden valtioilla on merkittävää taloudellista potentiaalia ja ne tarjoavat suuria mahdollisuuksia laajemmalle yhteistyölle EU:n kanssa.
EnglishFrom the 5th and 6th centuries onwards, a large number of people and goods have travelled by land over the Silk Road and by sea through the Indian Ocean and Persian Gulf.
400- ja 500-luvuilta lähtien valtava määrä ihmisiä ja tavaroita on kulkenut maateitse silkkitien kautta ja meriteitse Intian valtameren ja Persian lahden halki.
EnglishThe Persian majority shares the country with countless ethnic minorities that make up almost half of the population: Azeris, Arabs, Kurds, Baloch and others.
Persialaisenemmistö asuu maata yhdessä lukemattomien etnisten vähemmistöjen kanssa, joiden osuus väestöstä on lähes puolet. Näitä ovat azerit, arabit, kurdit, baluchit ja muut.
EnglishLadies and gentlemen, in a few days' time, on 20 March, five years will have elapsed since the forces of the international coalition started the second war in the Persian Gulf.
Hyvät parlamentin jäsenet, muutaman päivän päästä, 20. maaliskuuta, on kulunut viisi vuotta siitä, kun kansainvälisen koalition joukot aloittivat toisen sodan Persianlahdella.
EnglishIn other words, a carrier from the Persian Gulf or Asia that operates in a relatively rich catchment area will devote greater resources to the safety of its airline.
Toisin sanoen Persianlahden tai Aasian kaltaisella suhteellisen tuottoisalla vaikutusalueella toimiva lentoliikenteen harjoittaja suuntaa enemmän voimavaroja lentoyhtiönsä turvallisuuteen.
EnglishThe report by Mr Baudis on European Union relations with the Gulf Cooperation Council (GCC) relates to the negotiations for free trade between the EU and the countries of the Persian Gulf.
Dominique Baudisin mietintö Euroopan unionin suhteista Persianlahden yhteistyöneuvostoon (GCC) liittyy vapaakauppasopimusneuvotteluihin EU:n ja Persianlahden alueen maiden välillä.