«invite us» на финском

EN

«invite us» перевод на финский

Проверьте примеры употребления вашего запроса "invite us" в контексте.

варианты переводов в англо-финском словаре

to invite глагол
us местоимение

английские примеры использования для "invite us"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishPerhaps you will invite us into your group one day so that we can share in your joy.
Kenties voitte kutsua meidät joskus ryhmänne kokoukseen, niin voimme jakaa ilonne.
EnglishSince the rapporteur is now with us, I invite him to take the floor.
Koska esittelijä on jo paikalla, pyydän häntä esittämään puheenvuoron.
EnglishDuring the search for the right common path, I therefore invite us all to find more common ground.
Oikeaa yhteistä tietä etsittäessä kehotan siksi meitä kaikkia etsimään yhteisempää perustaa.
EnglishThey need to invite us and we need to provide our partnership of know-how.
Eteläsudanilaisten on kutsuttava meidät, ja meidän on tarjottava heille kumppanuutemme ja tietotaitomme.
EnglishThe least that you can do is to officially invite us when you have a codecision process.
Vähin mitä voitte tehdä on se, että kutsutte meidät virallisesti, kun te käytätte yhteispäätösmenettelyä.
EnglishI invite you to pay us a visit at 22.00 today to discuss this.
EnglishI would invite us all now to give more thought to what we can achieve and how, on a step-by-step basis.
Kehotan meitä kaikkia nyt pohtimaan, mitä voimme saavuttaa ja miten pääsemme siihen askel askeleelta.
EnglishLet us invite Pope Benedict to the European Parliament.
EnglishWell, let us invite two holders of the Nobel Peace Prize to discuss the subject of peace with us here in Strasbourg.
Kutsukaamme siis nämä molemmat rauhannobelistit keskustelemaan rauhasta kanssamme tänne Strasbourgiin.
EnglishAnd when we open our hearts to the opportunities, the opportunities invite us to do something, and that is the third.
Ja kun avaamme sydämen tilaisuuksille, tilaisuudet kutsuvat meitä tekemään jotain, ja se onkin kolmas.
EnglishWe invite you to join us in supporting it.
EnglishI would also like to welcome Mr Barroso and invite him to join us for the photograph of the signing.
Haluan toivottaa tervetulleeksi myös komission puheenjohtajan Barroson, ja pyydän häntä liittymään seuraamme allekirjoittamisesta otettavaa valokuvaa varten.
EnglishYou are known to be a person who is in favour of decisive, practical action and we invite you to give us yet another further demonstration of it.
Tiedämme, että suositte päättäväistä käytännön toimintaa, ja kehotamme teitä osoittamaan sen meille jälleen kerran.
EnglishYou have already said you would invite us to the relevant committee meetings and also to the plenary sittings if you wish to do this.
Olette jo todenneet, että mikäli haluatte ryhtyä tähän, kutsutte meidät asiasta vastaavan valiokunnan kokouksiin sekä täysistuntoihin.
EnglishIf there are other ways that equally solve the problem but, in fact, invite us to get a better trade agreement, then I will explore them.
Jos olemassa on muita yhtä hyviä tapoja ratkaista ongelma ja samalla saada aikaan parempi kauppasopimus, niin perehdyn niihin mielelläni.
EnglishLet us invite the Member States to ratify Nice as soon as possible.
Ennen kuin käännämme katseemme kohti tulevaisuutta, selvittäkäämme tilit menneisyyden kanssa ja kehottakaamme jäsenvaltioita ratifioimaan Nizzan sopimus mahdollisimman nopeasti.
EnglishLet us make money available for this under the sixth Framework Programme for research, but let us also invite industry to invest more in this than they have done to date.
Meidän on syytä antaa kuudennessa tutkimuspuiteohjelmassa rahaa käytettäväksi, mutta toivomme, että myös teollisuus sijoittaa tähänastista enemmän.
EnglishOne way to get close to the people is for us to invite along the small, local media, which do not have the funds themselves to come here to Parliament.
Yksi tapa päästä lähelle kansalaisia on, että me voimme kutsua tänne niitä pieniä paikallisia tiedotusvälineitä, joilla ei itsellään ole varoja tulla tänne parlamenttiin.
EnglishOur owninitiative reports allow us to invite the Commission to act, to propose a legal basis to us in order to launch a new policy or to adapt an existing one.
Omilla valiokunta-aloitteisilla mietinnöillämme voimme kehottaa komissiota toimimaan ja ehdottaa oikeusperustaa uuden politiikan aloittamiseksi tai olemassa olevan mukauttamiseksi.
EnglishLadies and gentlemen, I should like to invite you to allow us to continue with this cooperation and to vote tomorrow for the FEMM Committee's motion for a resolution.
Hyvät kollegat, pyydän, että annatte meidän jatkaa tätä yhteistyötä ja äänestätte huomenna naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan päätöslauselmaesityksen puolesta.

Другие слова

English
  • invite us

Больше в польско-русском словаре.