«indoor» на финском

EN

«indoor» перевод на финский

volume_up
indoor {прилаг.}
volume_up
door {имя существительное}

EN indoor
volume_up
{прилагательное}

indoor (также: domestic, internal, inward, interior)
volume_up
sisä- {прилаг.}
The call for the action plan to focus on indoor and outdoor air quality and chemicals has my backing.
Kehotus keskittyä toimintasuunnitelmassa sisä- ja ulkoilman laatuun ja kemikaaleihin saa tukeni.
indoor
volume_up
sisällä tapahtuva {прилаг.}

Синонимы (английский) для "door":

door

английские примеры использования для "indoor"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishThe Commission is now adopting a broader approach to the issue of air quality in indoor areas.
Komissio on omaksumassa laajempaa lähestymistapaa kysymykseen sisätilojen ilmanlaadusta.
EnglishWe are now replicating this in a 1.75-million-square-feet building, which will have 60,000 indoor plants.
Toistamme tätä nyt 163 tuhannen neliömetrin rakennuksessa, jossa tulee olemaan 60 000 sisäkasvia.
EnglishI am also aware that the debate on this directive is not the right place to discuss indoor pollution.
Olen myös tietoinen siitä, että tämä direktiivi ei ole sopiva paikka keskustella sisäilman epäpuhtauksista.
EnglishFirst: no concrete steps have been taken to draft legislation concerning indoor air quality.
Ensiksi: mihinkään konkreettisiin toimenpiteisiin ei ole ryhdytty huoneilman laatua koskevan lainsäädännön laatimiseksi.
EnglishWhat still remains to be decided is the legal means to deal with the issue of air in indoor areas in the best possible way.
Vielä on päätettävä oikeudellisista keinoista käsitellä sisätilojen ilmanlaatukysymystä parhaalla mahdollisella tavalla.
EnglishI welcome the measures introduced by the European Commission with the aim of improving the environment in indoor spaces.
Olen tyytyväinen Euroopan komission käyttöön ottamiin toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on parantaa sisätilojen olosuhteita.
EnglishThanks to modern ventilation technology, the quality of indoor air can be raised to a level that is even higher than that of the air outdoors.
Uudenaikaisen tuuletustekniikan avulla sisäilman laatua voidaan parantaa jopa niin paljon, että se on parempi kuin ulkoilman laatu.
EnglishI am also thinking of indoor air quality, a subject mentioned by many of you, which is something that should not be regarded as an emergent issue since it has always existed.
Ajattelen myös sisäilman laatua, jonka moni teistä mainitsi.
EnglishA particular priority in this regard is the drafting of provisions relating to schools and other public indoor spaces used by vulnerable groups.
Erityinen painopisteala on säännösten laatiminen kouluille ja muille julkisille sisätiloille, joita käyttävät haavoittuvat ryhmät.
EnglishWe've also found that you can reduce the fresh air requirements into the building, while maintaining industry indoor air-quality standards.
Olemme myös havainneet, että voimme alentaa ilmanvaihdon vaatimuksia rakennukseen, pitäen kuitenkin yllä teollisuuden ilmanlaatustandardit.
EnglishBecause indoor air pollution can cause significant health problems, the Commission will take account of this issue in the review.
Koska sisätilojen ilman epäpuhtaudet aiheuttavat huomattavia terveysongelmia, komissio aikoo ottaa tämän kysymyksen huomioon uudelleen tarkastamisen yhteydessä.
EnglishI also support the calls for action on the issue of indoor air quality and on the safety of chemical compounds used in equipment and furnishings.
Tuen myös vaatimusta toimista, jotka koskevat sisätilojen ilmanlaatua sekä laitteisiin ja irtaimistoihin sisältyvien kemiallisten aineiden turvallisuutta.
EnglishIndoor air, as I also know that Mrs Breyer is engaged in this issue, could be taken up within the framework of a new environmental action programme.
Sisäilma, josta tiedän parlamentin jäsen Breyerin olevan myös kiinnostunut, voidaan ottaa esille seuraavan ympäristöön liittyvän toimintaohjelman yhteydessä.
EnglishWe cannot present a credible case for the improvement of outside air quality unless we demonstrate a clear commitment to improving the quality of indoor air.
Kun nimittäin puhutaan ulkoilmasta, pitäisi uskottavuuden takaamiseksi tulla myös selväksi, että me aiomme ryhtyä ponnisteluihin myös sisäilman osalta.
EnglishNevertheless, I do believe that it is appropriate to highlight the dangers of indoor pollution and to call for initiatives in that domain, such as additional research.
Uskon silti, että on paikallaan muistuttaa sisäilman epäpuhtauksien vaaroista ja vaatia myös aloitteita tähän suuntaan, esimerkiksi tutkimuksen lisäämistä.
EnglishAfter all, there is evidence that people are exposed to hazardous substances, especially the carcinogen benzene, as a result of indoor pollution too.
On nimittäin todistettu, että sisäilman epäpuhtaudet ovat yksi syy siihen, että ihmiset altistuvat terveyttä vaarantaville aineille, erityisesti syöpää aiheuttavalle bentseenille.
EnglishThe Commission has taken some important action but we need a comprehensive policy on indoor air quality given the extent of respitory illness in the EU.
Komissio on ryhtynyt joihinkin tärkeisiin toimiin, mutta tarvitsemme kokonaisvaltaista sisätilojen ilmanlaatua koskevaa politiikkaa, sillä hengityselinsairaudet ovat EU:ssa erittäin yleisiä.
EnglishResearcher Kamal Meattle shows how an arrangement of three common houseplants, used in specific spots in a home or office building, can result in measurably cleaner indoor air.
Tutkija Kamal Meattle näyttää kuinka pitämällä kolmea tavallista huonekasvia tietyissä kohdin kotona tai toimistossa voi parantaa sisäilman laatua mitattavissa määrin.
EnglishNearly 90% of Europe's indoor-grown rhubarb was, until recently, produced in Yorkshire; that figure may have declined, but the quality has certainly not declined.
Vielä hiljattain lähes 90 prosenttia Euroopassa kasvihuoneessa kasvatetusta raparperista tuotettiin Yorkshiressa; osuus on saattanut vähentyä, mutta laatu ei ole missään nimessä heikentynyt.
EnglishAchievement of this objective will involve investment in infrastructure and the construction of new facilities in the area, such as swimming pools, sports grounds and indoor sports facilities.
Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että alueella investoidaan infrastruktuuriin ja rakennetaan uusia tiloja: uimahalleja, urheilukenttiä ja sisäurheilutiloja.