«district» на финском

EN

«district» перевод на финский

volume_up
district {имя существительное}
EN

district {имя существительное}

volume_up
district (также: ambit, area, bailiwick, court)
volume_up
alue {имя существительное}
1:14 He said, "Well, easy, this is District Eight. There's Block 17, house number one."
Tämä on alue kahdeksan. Tämä on kortteli 17, talo numero yksi."
It is the poorest district in England but has no European Objective 1 funding because, statistically, it is measured with Hampshire.
Se on Englannin köyhin alue, mutta se ei saa lainkaan Euroopan unionin tavoitteen 1 mukaista rahoitusta, sillä tilastollisesti se luokitellaan yhteen Hampshiren kanssa.
The district of Almadén and its people, my compatriots, have lived for centuries from the mercury that was extracted from their mines, which are the largest for this metal in Europe and the world.
Almadénin alue ja sen asukkaat, maanmieheni, ovat eläneet elohopeasta, jota on louhittu heidän kaivoksistaan, jotka ovat suurimmat elohopeakaivokset Euroopassa ja maailmassa.
district (также: canton, county)
volume_up
piirikunta {имя существительное}
district (также: clime, tract)
volume_up
seutu {имя существительное}
district (также: environment, locality, milieu, nature)
volume_up
ympäristö {имя существительное}

Синонимы (английский) для "district":

district

английские примеры использования для "district"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishIn Portugal, in my region of Oporto district, this tragedy was felt very deeply.
Portugalissa, kotiseudullani Porton alueella, tämä tragedia on aiheuttanut suurta surua.
EnglishThe Central District Court of Buda opened renewed proceedings on 31 March 2010.
Budan keskusalueen alioikeus aloitti uuden oikeudenkäyntimenettelyn 31. maaliskuuta 2010.
EnglishUnder Objective 2, it has often happened that actions cease at district boundaries.
Tavoitteessa nro 2 olemme usein nähneet toimien rajoittuvan vain yhteen kaupunginosaan.
EnglishDistrict heating is mainly a social question in many new Member States.
Monissa uusissa jäsenvaltioissa kaukolämpö on pääasiassa sosiaalinen kysymys.
EnglishOnly in Germany are refugees penalised if they leave their or rural district.
Ainoastaan Saksassa pakolaisia rankaistaan, jos he poistuvat omalta eli maaseutualueelta.
EnglishWhere I live, in the district of Aachen, there is a town called Herzogenrath.
Kotiseudullani Aachenin maakunnassa on Herzogenrath-niminen kaupunki.
EnglishIn Northern Ireland we have district partnerships under the Peace and Reconciliation Forum.
Meillä on Pohjois-Irlannissa rauhan- ja sovittelufoorumin alaisia aluekumppanuuksia.
EnglishA request to initiate bankruptcy proceedings is usually made to the district court.
Konkurssimenettelypyyntö esitetään tavallisesti käräjäoikeudelle.
EnglishThe issue of state property in the Brčko district is still unresolved.
Kysymys valtion omaisuudesta Brčkon alueella on edelleen ratkaisematta.
EnglishIn that case, will the name of the individual farm be stated, or just the name of the district?
Mainitaanko silloin yksittäisen tilan nimi vai ainoastaan paikkakunnan nimi?
EnglishI shall continue by describing a little of how things look in my home district.
Jatkan kuvailemalla hieman, millaista minun kotiseudullani on.
EnglishIn France we can confirm flow difficulties in certain areas, such as the Loire district.
Ranskan osalta toteamme menekkivaikeuksia joillakin seuduilla, kuten Loire-joen maakunnissa.
EnglishThe case is being heard next Monday at the Helsinki District Court.
Tätä luovutusta käsitellään ensi maanantaina Helsingin käräjäoikeudessa.
EnglishAlready, too many decisions are being taken in the EU and implemented at district and county level.
Jo nyt tehdään liian monet päätökset EU: ssa ja toteutetaan kunnissa ja lääneissä.
EnglishThis incident happened outside the ECHO offices in the Pera district.
Tapaus sattui ECHO:n toimitilojen ulkopuolella Peran kaupunginosassa.
EnglishThe district committee chairmen elected by the people have been replaced by palace envoys.
Kansalaisten valitsemat aluekomiteoiden puheenjohtajat on korvattu kuninkaan valtuutetuilla.
EnglishWhat is needed in fact is intensive collaboration and interaction at local and district levels.
Se vaatii nimittäin tiivistä yhteistyötä ja paikallisen ja kunnallisen tason verkostoa.
EnglishI find this particularly congenial since my electoral district directly borders Switzerland.
Tämä sopii minulle erityisen hyvin, koska vaalipiirini sijaitsee Sveitsin rajan tuntumassa.
EnglishIt is not "safety in the Leopold District of Brussels' but "crime in Brussels' .
Ei ole kyse kohdasta " Turvallisuus Brysselin Leopoldkaupunginosassa" vaan " Rikollisuus Brysselissä" .
EnglishThe original proposal of the European Commission did not extend to investments in district heating.
Euroopan komission alkuperäinen ehdotus ei kattanut kaukolämpöinvestointeja.