«deliveries» на финском

EN

«deliveries» перевод на финский

volume_up
delivery {имя существительное}

EN deliveries
volume_up
{множественное число}

deliveries (также: supplies)
volume_up
toimitukset {мн.ч.}
All deliveries must be made within a period of 30 days.
Kaikki toimitukset on tehtävä 30 päivän kuluessa.
In Germany, for example, BMW had some production bottlenecks due to not receiving deliveries.
Esimerkiksi Saksassa BMW:llä oli joitakin tuotannon pullonkauloja, koska toimitukset jäivät saamatta.
The financing agreement has been signed, the first contracts concluded and the first deliveries received.
Rahoitussopimus on allekirjoitettu, ensimmäiset sopimukset tehty ja ensimmäiset toimitukset vastaanotettu.
deliveries
volume_up
kuljetukset {мн.ч.}

Синонимы (английский) для "delivery":

delivery

английские примеры использования для "deliveries"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishThe competition is forced to choose between cheaper deliveries or going under.
Kilpailu pakottaa valitsemaan halvempien toimitusten tai toiminnan loppumisen välillä.
EnglishI was lucky enough to be present at the deliveries of two of my three children.
Minä olin tarpeeksi onnekas ja pystyin olemaan läsnä kolmesta lapsestani kahden synnytyksessä.
EnglishSupplies are being planned and deliveries organised at this very moment.
Varastoja kartoitetaan ja toimituksia järjestetään parhaillaan.
EnglishI shall take careful note of the comments regarding the aid deliveries.
EnglishAnother area is the huge number of daily goods deliveries.
Sen lisäksi on toisaalta luonnollisesti valtava määrä jokapäiväisiä tavarankuljetuksia.
EnglishThe EU and Member States have to agree on providing alternative channels for energy deliveries.
EU:n ja jäsenvaltioiden on päästävä sopuun vaihtoehtoisten reittien tarjoamisesta energiatoimituksille.
EnglishSome deliveries of potentially contaminated feed for breeding hens were also made to France and Denmark.
Mahdollisesti saastunutta siitoskanan rehua toimitettiin jonkin verran myös Ranskaan ja Tanskaan.
EnglishAs in all other areas of economic activity, more competition in the realm of postal deliveries makes sense.
Kuten taloudellisen toiminnan kaikilla muillakin alueilla, lisäkilpailu postinjakelualalla on järkevää.
EnglishNo deliveries of feed fat were made outside of Germany.
EnglishThe cause of this accident is still unknown, but it has resulted in disruption to gas deliveries from Russia to the Balkans.
Onnettomuuden syy on edelleen tuntematon, mutta se on häirinnyt kaasutoimituksia Venäjältä Balkanille.
EnglishYou have to work on unblocking gas deliveries to 18 Member States whose citizens and industries are suffering.
Teidän on tehtävä työtä, jotta kaasutoimitukset jatkuisivat 18 jäsenvaltioon, joiden kansalaiset ja teollisuus kärsivät.
EnglishBuyers will know what information they are entitled to receive from the seller, and rules on deliveries will be spelt out.
Ostajat tietävät, mitä tietoja heillä on oikeus saada myyjältä, ja toimituksia koskevia sääntöjä selvennetään.
EnglishWe are all familiar with the much-criticised price hikes, and delayed deliveries are a constant topic of discussion.
Kaikki tietävät, että hinnankorotuksien arvosteleminen ja postinjakelun myöhästyminen ovat jatkuvia keskustelun aiheita.
EnglishThese are the vehicles which make deliveries in towns - postmen, small greengrocers, deliveries for suppliers.
Ne ovat ajoneuvoja, jotka hoitavat kaupunkien jakeluliikenteen, postinkantajat, pienet vihannesfirmat, toimittajien jakelijat.
EnglishI am glad that we have reached a sensible compromise, for example postal deliveries to remote areas are preserved.
Olen iloinen siitä, että saimme aikaiseksi järkevän kompromissin; esimerkiksi postilähetykset syrjäisille alueille turvataan.
EnglishConsumers benefit by being able to shop on the Internet in the comfort of their own home and enjoy home deliveries.
Kuluttajat hyötyvät siitä, että he voivat tehdä ostoksia Internetissä oman kotinsa rauhassa, ja siitä, että tavarat toimitetaan kotiin.
EnglishFirstly, guaranteeing sustainable, long-term deliveries of key raw materials for developing Europe's high-tech sectors.
Ensinnäkin on varmistettava keskeisimpien raaka-aineiden kestävä ja pitkäaikainen toimittaminen Euroopan korkean teknologian aloille.
EnglishAfter the new legislation comes into force, the seller will be obliged to give clear information about the countries to which deliveries are made.
Kun uusi lainsäädäntö tulee voimaan, myyjän on esitettävä selvät tiedot valtioista, joihin toimituksia tehdään.
EnglishThis is critical to increase access to basic healthcare, including safe deliveries and progress towards MDG 5.
Tämä on ratkaisevan tärkeää, jotta perusterveydenhuollon saatavuutta voidaan parantaa turvallisten synnytysten ja tavoitteen 5 edistymisen varmistamiseksi.
EnglishThird, the one-off issue: Moscow stopped oil and gas deliveries to stymie Lithuania’s independence movement way back in 1990.
Kolmanneksi totean ainutkertaisuudesta, että Moskova keskeytti öljy- ja kaasutoimitukset torjuakseen Liettuan itsenäisyysliikkeen vuonna 1990.