«daunting» на финском

EN

«daunting» перевод на финский

volume_up
daunting {прилаг.}
volume_up
to daunt {глаг.}
EN

daunting {прилагательное}

volume_up
daunting (также: awesome, awful, dreaded, eerie)
volume_up
pelottava {прилаг.}
This notwithstanding, the European Union faces a daunting challenge.
Tästä huolimatta Euroopan unionilla on edessään pelottava haaste.
The Internet is a daunting task, and controlling websites containing information for patients is vital - but we all understand that it is also difficult.
Internet on pelottava haaste, ja potilaille tarkoitettuja tietoja sisältävien verkkosivustojen valvonta on elintärkeää - mutta me kaikki ymmärrämme, että se on myös vaikeaa.
daunting (также: overwhelming, withering)
volume_up
musertava {прилаг.}
daunting (также: doubtful, dubious)
daunting (также: unsettling, worrisome, grave)

Синонимы (английский) для "daunting":

daunting

английские примеры использования для "daunting"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishMuch has been done so far, but daunting challenges remain ahead of us.
Tähän mennessä on tehty paljon, mutta edessämme on vielä pelottavia haasteita.
EnglishFinding that favorite photo from your party five years ago can be a daunting task.
Viisi vuotta sitten olleiden juhlien suosikkikuvasi etsiminen voi olla haasteellinen tehtävä.
EnglishThis is, of course, a daunting challenge, and one that we welcome.
Kyseessä on tietenkin rohkeutta vaativa haaste, ja me pidämme tätä haastetta myönteisenä.
EnglishAnd I myself am aware, Mr Cohn-Bendit, that we face an extremely daunting task.
Ja olen itse tietoinen siitä, hyvä Daniel Cohn-Bendit, että meillä on edessämme erittäin vaativa tehtävä.
EnglishEfficiency of performance must not be hampered by excessive bureaucracy and daunting administrative hurdles.
Tehokkaita tuloksia ei saa estää liiallisella byrokratialla ja hallinnolla.
EnglishThe Committee on Legal Affairs recognises that establishing a firm can be a daunting process.
Oikeudellisten asioiden valiokunta myöntää, että yrityksen perustaminen voi olla lannistava prosessi.
EnglishWe will support you in your efforts if you can show that you are up to the daunting challenge.
Tuemme teitä pyrkimyksissänne, jos voitte osoittaa, että pystytte vastaamaan pelottavaan haasteeseen.
EnglishIt has been faced with a daunting challenge and has demonstrated unwavering commitment and clarity of purpose.
Kreikkaa on kohdannut valtava haaste, johon se on vastannut pitkäjänteisesti ja päämäärätietoisesti.
EnglishThe reports which you have prepared, your analysis and our analysis describe a really daunting problem.
Laatimissanne mietinnöissä, teidän analyyseissanne ja meidän analyyseissamme kuvataan todella pelottavaa ongelmaa.
EnglishThere is a daunting task ahead of us, with intense negotiations over the coming months - but failure is not an option.
Edessämme on hurja tehtävä sekä tiiviit neuvottelut tulevina kuukausina, mutta epäonnistumiseen ei ole varaa.
EnglishThe concentration of power in, for example, the UK's Financial Services Authority, is very daunting in itself.
Vallan keskittyminen esimerkiksi Yhdistyneen kuningaskunnan rahoituspalveluviranomaisen käsiin on itsessään hyvin pelottavaa.
EnglishYet the practicalities of an agreement with a state the size of Congo create all sorts of daunting problems.
Kuitenkin Kongon kokoisen valtion kanssa tehtävän sopimuksen käytännön seikat aiheuttavat kaikenalaisia huolestuttavia ongelmia.
EnglishI used to find the task too daunting.
EnglishMr President, it is always daunting to follow the measured tread of Mr Bowis as he spreads reassurance through the Chamber.
Arvoisa puhemies, on aina pelottavaa seurata Bowisin tarkoin harkittua toimintaa hänen yrittäessään saada parlamenttia vakuuttumaan.
EnglishAfter all, there has been talk of such a common arrest warrant for years, but it always appeared too daunting a task.
Tällaisesta yhteisestä pidätysmääräyksestähän oli jo vuosikausia ollut puhetta, mutta vesi osoittautui kerta kerran jälkeen taas liian syväksi.
English   Madam President, the laying down of a sustainable common fisheries policy will do nothing to make our tasks in this area less daunting.
   Arvoisa puhemies, kestävän yhteisen kalastuspolitiikan luominen ei tee tehtävistämme tällä alalla vähemmän arveluttavia.
EnglishYet the range of challenges to global health today is wide and the prospects of achieving the international goals are daunting.
Koko maailman terveydenhuolto on kuitenkin sangen moninaisten haasteiden edessä, ja kansainvälisten tavoitteiden saavuttamisessa sisu näyttää menevän kaulaan.
EnglishOECD (September 1998) suggests that 'while awareness is increasing, the amount of remediation is still daunting, the problem continues to be underestimated...
OECD (syyskuu 1998) toteaa, että " vaikka tietoisuus lisääntyy, tehtyjen parannusten määrä on masentava ja ongelman merkitystä aliarvioidaan yhä...
EnglishI shall gladly do so, but please bear with me, because this statement is written in several languages, which makes it a daunting task for me too.
Teen sen ilomielin, mutta yrittäkää kestää, sillä julkilausuma on kirjoitettu usealla eri kielellä, mikä tekee sen lukemisesta miltei ylivoimaisen tehtävän minulle.
EnglishThe associated challenges are so daunting and the needs and expectations of our people so massive that our Government cannot satisfactorily respond by itself.
Siihen liittyvät haasteet ovat niin lannistavan suuria ja kansalaisten odotukset niin suunnattomia, ettei hallituksemme pysty yksinään vastaamaan niihin tyydyttävästi.