«without conditions» на польском

EN

«without conditions» перевод на польский

Проверьте примеры употребления вашего запроса "without conditions" в контексте.

варианты переводов в англо-польском словаре

without предлог
Polish
conditions имя существительное
Polish
to condition глагол
condition имя существительное

английские примеры использования для "without conditions"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishThe European Union does not make funds available without conditions.
Unia Europejska nie udostępnia funduszy bez stawiania przy tym określonych warunków.
EnglishIt goes without saying that farming conditions vary in developing countries.
Rozumie się samo przez się, że w krajach rozwijających się występują różne warunki gospodarowania.
EnglishThis aid must be provided without any conditions or restrictions.
Pomoc ta musi być udzielona bez żadnych warunków czy ograniczeń.
EnglishHowever, this cannot be achieved without fair competitive conditions as a basic requirement.
Jednakże nie można tego osiągnąć, jeżeli podstawowym warunkiem nie będą uczciwe warunki konkurencji.
EnglishIt confirms your right to live in the country where you now live permanently, without any conditions.
Potwierdza Twoje prawo do pobytu w kraju, w którym obecnie mieszkasz na stałe, bez żadnych warunków.
EnglishHowever, without these strict conditions, we will not be contributing to the creation of sustainable jobs.
Bez spełnienia tych ostrych warunków nie przyczynimy się jednak to stworzenia trwałych miejsc pracy.
EnglishWe all know that this plan cannot be without conditions.
EnglishThis is why, Commissioner, I am very worried by the announcement of new money for Italy without conditions.
To dlatego, panie komisarzu, niepokoi mnie zapowiedź nowych środków finansowych dla Włoch bez postawienia warunków.
EnglishGiven an honest dialogue without prior conditions, the Tibetan people will take part in a constructive process of change.
W przypadku uczciwego dialogu, bez warunków wstępnych, ludność Tybetu mogłaby wziąć udział w konstruktywnym procesie wprowadzania zmian.
EnglishNot even the objective of facilitating access to medicines and to the transfer of technologies was accepted by the majority of the House without conditions.
Nawet cel ułatwienia dostępu do leków i do transferu technologii nie został przyjęty przez Izbę bez warunków.
EnglishObviously, these funds will not be provided without imposing the conditions of responsible economic management and transparency.
Środki te nie zostaną oczywiście przekazane bez nałożenia warunków dotyczących odpowiedzialnego zarządzania gospodarczego i przejrzystości.
EnglishWe also demand that products be manufactured in decent working conditions without risks to the health and safety of employees.
Żądamy również, aby te produkty były wytwarzane w przyzwoitych warunkach pracy, które nie będą stwarzać zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.
EnglishThis will be difficult to ensure if measures are adopted without the conditions proposed by the original version of the text put to the vote.
Będzie to trudne, jeżeli przedmiotowe środki zostaną przyjęte z pominięciem warunków proponowanych w pierwotnej wersji teksu poddanego pod głosowanie.
EnglishIt would also be wrong to provide further financial support for African states under the mantle of promoting neighbourhood relations, without laying down conditions.
Błędem byłoby także dostarczać pomoc finansową państwom afrykańskim w ramach promocji stosunków sąsiedzkich bez postawienia warunków.
EnglishWe must therefore make the necessary efforts so that young children have access to the same learning conditions, without discrimination of any kind.
Musimy więc podjąć niezbędne działania, tak aby najmłodsze dzieci miały dostęp do tych samych warunków kształcenia, niezależnie od jakichkolwiek innych czynników.
EnglishPlease note this, however: nobody makes loans without conditions, and I am not authorised to do so on behalf of you, on behalf of the Member States.
Proszę jednak zauważyć: nikt nie udziela pożyczek bez stawiania warunków, a ja nie jestem upoważniony do takiego działania ani w imieniu państwa, ani w imieniu państw członkowskich.
EnglishIf the Member States can receive financing from the ERF without any conditions being attached, then there will never be a common resettlement policy.
Skoro państwa członkowskie mogą bez żadnych dodatkowych warunków otrzymywać finansowanie z Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców, to wspólna polityka przesiedleń nie powstanie nigdy.
EnglishMadam President, Commissioner, refugees have been received in Lampedusa under appalling conditions, without food or toilet facilities: under conditions that are really inhumane.
Pani Przewodnicząca, Pani Komisarz! Uchodźcy na Lampeduzie znajdują się w okropnych warunkach, bez jedzenia i dostępu do urządzeń sanitarnych, w warunkach naprawdę nieludzkich.
EnglishWe are doing so by lending them money; and nobody makes loans without conditions; we do not have the authorisation of this Parliament or of the Council to make loans without conditions.
A nikt nie udziela pożyczek, nie stawiając przy tym warunków. Nie mamy upoważnienia ani ze strony tego Parlamentu, ani ze strony Rady, do udzielania pożyczek bezwarunkowo.
EnglishThe right to independent information, without pressures or conditions on the part of government authorities, must be guaranteed, and this is a public good, a good for everyone, in every country.
Prawo do niezależnej informacji, bez nacisków czy warunków ze strony organów rządowych, musi być gwarantowane, stanowiąc dobro publiczne dla każdego, w każdym kraju.

Другие слова

English
  • without conditions

Еще больше переводов от bab.la в немецко-русском словаре.