«with no prospects» на польском

EN

«with no prospects» перевод на польский

EN with no prospects
volume_up
{прилагательное}

with no prospects
volume_up
bez przyszłości {прилаг.}

варианты переводов в англо-польском словаре

with предлог
with
no местоимение
Polish
no частица
Polish
no. имя существительное
Polish
prospects имя существительное
to prospect глагол
prospect имя существительное

английские примеры использования для "with no prospects"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishIs it the lack of prospects, or the general insecurity surrounding the profession?
Czy jest to brak perspektyw lub ogólna aura niepewności, otaczająca ten zawód?
EnglishProblems and prospects concerning European citizenship (short presentation)
W sprawie problemów i perspektyw obywatelstwa europejskiego (krótka prezentacja)
EnglishTheir prospects involve either life in a camp or lead-polluted Mitrovica.
Ich perspektywy to albo życie w obozie, albo w zanieczyszczonej ołowiem Mitrovicy.
EnglishSerbia's prospects for European Union membership are especially important for Hungary.
Perspektywy członkostwa Serbii w Unii Europejskiej są szczególnie ważne dla Węgier.
EnglishHowever, complacency would be fatal to Europe's prospects of shaping globalisation.
Jednakże bierność byłaby zgubna dla perspektyw Europy w nadaniu kształtu globalizacji.
EnglishIf we do not offer them prospects, we do not offer our citizens security.
Jeśli nie oferujemy ich perspektyw, nie oferujemy naszym obywatelom bezpieczeństwa.
EnglishAre there tangible prospects that Russia will join the WTO any time soon?
Czy istnieją konkretne perspektywy przystąpienia Rosji do WTO w najbliższym czasie?
EnglishOur citizens enjoy prospects that our forefathers could only have dreamed of.
Nasi obywatele cieszą się perspektywami, o jakich nasi przodkowie mogli tylko pomarzyć.
EnglishIt certainly has to be neutral and, above all, it must have prospects of success.
Z pewnością musi być też neutralna oraz, przede wszystkim, musi mieć szanse na powodzenie.
EnglishHowever, we remained realistic given the prospects for an agreement on a good text.
Jednakże byliśmy realistami, mając na uwadze uzgodnienie dobrego tekstu.
EnglishThis is one of the elements which cast doubt on the prospects for beating the recession.
Jest to jeden z powodów, które budzą wątpliwości co do perspektyw pokonania recesji.
EnglishSubject: Eastern Europe's situation and prospects in the context of the financial crisis
Przedmiot: sytuacja i perspektywy Europy Wschodniej w kontekście kryzysu finansowego
EnglishIn this regard, we need to consistently hold up definite European prospects before them.
Musimy im cały czas pokazywać pewną europejską perspektywę w tym względzie.
EnglishWe cannot simply deal with this issue in terms of new growth prospects.
Nie możemy rozpatrywać tej kwestii wyłącznie w kategoriach nowych perspektyw rozwoju.
EnglishThat is why it is hitting out at Communists and ruining socialist/Communist prospects.
Dlatego właśnie uderza się w komunistów i burzy perspektywy socjalistyczne/komunistyczne.
EnglishThose are extremely appealing prospects, particularly in economically strained times.
Są to bardzo interesujące perspektywy, szczególnie w czasach pełnych napięć gospodarczych.
EnglishThere is a need for the support and prospects offered by technology.
Konieczne jest wsparcie i wykorzystanie szans oferowanych przez technologię.
EnglishThe economic prospects look brighter, but there are still major risks.
Perspektywy gospodarcze wyglądają lepiej, ale główne zagrożenia pozostały.
EnglishObviously, this report also outlines long-term strategic prospects.
Oczywiście w sprawozdaniu omawia się również długoterminowe możliwości strategiczne.
EnglishThe Europe 2020 strategy aims to respond to these new prospects for the professional world.
Strategia Europa 2020 ma zapewnić reakcję na te nowe prognozy dotyczące sfery zawodowej.