«we have asked» на польском

EN

«we have asked» перевод на польский

Проверьте примеры употребления вашего запроса "we have asked" в контексте.

варианты переводов в англо-польском словаре

we местоимение
Polish
to have глагол
to ask глагол

английские примеры использования для "we have asked"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishWhilst this is self-evident, if you ask me, it is not what we have asked for.
Choć jest to oczywiste, według mnie to nie jest to, o co prosiliśmy.
EnglishWe have asked for a response before the end of the year, which is three months from now.
Prosimy o reakcję jeszcze przed końcem tego roku, do którego zostało jeszcze trzy miesiące.
EnglishWe have asked the Commission to present an alternative proposal.
Zwróciliśmy się do Komisji z prośbą o przedstawienie alternatywnego wniosku.
EnglishThis is why we have asked for decent treatment and the recognition of our earlier efforts.
Dlatego właśnie zażądaliśmy uczciwego traktowania i uznania naszych wcześniejszych wysiłków.
EnglishThirdly we have asked for the release of all political prisoners.
Po trzecie, wzywaliśmy do uwolnienia wszystkich więźniów politycznych.
EnglishMr President, we have asked for the postponement of the vote on this motion, in the interests of the House.
Panie przewodniczący! Zwróciliśmy się o przesunięcie głosowania nad tym projektem w interesie tej Izby.
EnglishWe have asked the Commission to check the conformity of the Italian legislation with European Union standards.
Poprosiliśmy Komisję o sprawdzenie zgodności włoskiego ustawodawstwa ze standardami Unii Europejskiej.
EnglishThat is also what we have asked Brazil to do.
EnglishIn a box, at the end of each set of questions, we have asked what the role of the European Union should be.
Nie są one kompletne. Pod koniec każdego zestawu pytań, zadaliśmy w ramce pytania dotyczące roli Unii Europejskiej.
EnglishBy the way, it is quite within the limits that we have asked the automobile industry to achieve by 2012.
Przy okazji, mieści się on dokładnie w granicach, których osiągnięcia przed 2012 r. wymagamy od przemysłu samochodowego.
EnglishFor this reason we have asked for a roll-call vote on Amendment 30 to confirm support for this key objective.
Dlatego właśnie wnioskowaliśmy o głosowanie imienne nad poprawką nr 30, by potwierdzić poparcie dla tego kluczowego celu.
EnglishWe have asked Coreper, that is to say the ambassadors of the Member States, to agree on a baseline document.
Zwróciliśmy się do Coreperu, czyli do ambasadorów państw członkowskich, aby uzgodnili dokument ustanawiający linię graniczną.
EnglishSo we have asked the national regulatory authorities to use incentives and sanctions to ensure the consumer is protected.
Poprosiliśmy więc krajowe władze regulacyjne o stosowanie zachęt i sankcji celem zapewnienia konsumentom ochrony.
EnglishWe have asked for more information on that case because clearly that is an area of enormous importance.
Zwróciliśmy się o dalsze informacje dotyczące tego przypadku, ponieważ to jasne, że mamy do czynienia z niezwykle istotnym obszarem.
EnglishSecondly, we have asked for the appropriations in reserve to be released and for the proposed increase to be made available to Europol.
Po drugie, poprosiliśmy o uruchomienie rezerwy oraz zapewnienie Europolowi większych środków, o które wystąpił.
EnglishWe have asked the automotive industry to achieve an average reduction of 120 mg by 2012 and a further 25 mg reduction by 2020.
Zobowiązaliśmy przemysł motoryzacyjny do przeciętnego obniżenia emisji o 120 mg do 2012 roku i o dalsze 25 mg do 2020 roku.
EnglishTherefore, we have asked the EFDI to identify best practices to improve the dissemination of such information to depositors.
Z tego względu zwróciliśmy się do EFDI o wskazanie sprawdzonych rozwiązań, aby usprawnić przekazywanie informacji deponentom.
EnglishWe have asked them many times to take action, we hope that you also have done so, but perhaps it could be done a little better.
Wielokrotnie prosiliśmy Radę o podjęcie działania, mamy nadzieję, że pan również, ale być może dałoby się zrobić to odrobinę lepiej.
EnglishWe have asked for this before.
EnglishWe have asked for a deferment.

Другие слова

English
  • we have asked

Еще больше переводов от bab.la в англо-русском словаре.