«we have acted» на польском

EN

«we have acted» перевод на польский

Проверьте примеры употребления вашего запроса "we have acted" в контексте.

варианты переводов в англо-польском словаре

we местоимение
Polish
to have глагол
to act глагол
act имя существительное

английские примеры использования для "we have acted"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishYou say that we have acted alone but that is not so.
Mówi pan, że działaliśmy każdy na własną rękę, lecz to nie było tak.
EnglishIn this respect too, we have acted very responsibly.
EnglishThe key point, though, Mrs Berès, is that we have acted.
EnglishAlthough the procedure was not started correctly, the end result has been right as we have acted in cooperation.
Choć procedura ta nie rozpoczęła się prawidłowo, efekt końcowy był właściwy, ponieważ współpracowaliśmy.
EnglishIn the case of Hungary, we have acted in cooperation.
EnglishThis European Council has enabled us to show that we are united, that we have acted and that we have firm positions.
Ta Rada Europejska umożliwiła nam pokazanie, że jesteśmy zjednoczeni, że działamy i zajmujemy konkretne stanowisko.
EnglishDespite that, we have acted and reacted.
EnglishWe have to send out the signal that we have learnt from the crisis and that we are going to act differently to the way we have acted in the past.
Musimy pokazać, że wynieśliśmy nauczkę z kryzysu i mamy zamiar działać w inny niż dotychczas sposób.
EnglishWe have acted quickly and efficiently to translate pledges into concrete commitments to help developing countries cope with the crisis.
Działaliśmy szybko i sprawnie w celu przełożenia obietnic na konkretne zobowiązania, aby pomóc krajom rozwijającym się uporać się z kryzysem.
EnglishIt is proof that we have acted responsibly and we have reached a compromise with the Council and the Commission in order to adopt this package at first reading.
Jest to dowód, że działaliśmy w sposób odpowiedzialny i że osiągnęliśmy kompromis z Radą i Komisją celem przyjęcia tego pakietu w pierwszym czytaniu.
EnglishWe have acted promptly and we have acted well, within the scope of our powers, with the European Union fully endorsing Resolution 1970 of the United Nations Security Council.
Działaliśmy szybko i sprawnie, w granicach naszych kompetencji, z pełnym poparciem Unii Europejskiej dla rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 1970.

Другие слова

English
  • we have acted

Больше переводов в русско-польском словаре.