«we found» на польском


Результаты для "we" "we found" нет в нашем словаре.
EN

«we found» перевод на польский

volume_up
we {мест.}
PL

EN we
volume_up
{местоимение}

we
volume_up
my {мест.}
We are the ones with the legislative power and we delegate these powers to the Commission.
To my dzierżymy władzę ustawodawczą i my delegujemy owe uprawnienia Komisji.
We must ourselves ensure that we are not discriminating against any one minority.
My sami musimy zapewnić, że nie dyskryminujemy którejkolwiek mniejszości.
This I can imagine, as we had to too, we individual MEPs.
Mogę sobie wyobrazić, bo my również, my, posłowie indywidualni.

варианты переводов в англо-польском словаре

we местоимение
Polish
found прилагательное
to found глагол
to find глагол

английские примеры использования для "we found"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishWhat we did was we found what were the locally available sources of biomass.
To co zrobiliśmy, to rozpoznaliśmy, jakie były lokalnie dostępne źródła biomasy.
EnglishWe found that synthesizing accurate DNA in large pieces was extremely difficult.
Okazało się, że dokładna synteza DNA w dużych kawałkach była bardzo trudna.
EnglishI said at the time that nothing prepared me for what I found when we were there.
Wspomniałem wtedy, że nic nie mogło mnie przygotować na to, co zobaczyłem.
EnglishWe found her in a railway track, raped by many, many men, I don't know many.
Znaleźliśmy ją na torach kolejowych, zgwałconą przez wielu mężczyzn, nie wiem ilu.
EnglishBut we've found that the way we present our ideas it makes a big difference.
Ale zauważyliśmy, że sposób, w jaki przedstawiamy nasze pomysły, robi dużą różnicę.
English~~~ That's not what we found.
Przyjęli, że pieniądze to dobra rzecz, więc czemu nie zatrzymać wszystkich dla siebie?
EnglishShe has always been a fair partner and we have found reasonable and sound compromises.
Zawsze była uczciwym partnerem i osiągnęliśmy rozsądne i solidne kompromisy.
EnglishWhen we found the structure of DNA, I gave my first talk at Cold Spring Harbor.
Kiedy odkryliśmy strukturę DNA, wygłosiłem wykład w Cold Spring Harbor.
EnglishTogether, we found solutions for a number of areas in the Framework Agreement.
W porozumieniu ramowym znaleźliśmy razem rozwiązania w wielu obszarach.
EnglishWe found that the Indus script actually falls within the range of the linguistic scripts.
Okryliśmy, że pismo induskie znajduje się w zakresie typowym dla języków pisanych.
EnglishBeware lest ye say, We have found wisdom; God may vanquish him, not man:
Ale snać rzeczecie: Znaleźliśmy mądrość; sam go Bóg przekonywa, nie człowiek.
EnglishNow, when we started working deeper and digging deeper, we found that it's an illegal act.
Zaczęliśmy drążyć sprawę i dowiedzieliśmy się, że to, co robili, było nielegalne.
EnglishWe have found that position and the government of the Czech Republic will abide by it.
Osiągnęliśmy stanowisko, a rząd Republiki Czeskiej będzie go przestrzegał.
EnglishOf the tumors that we found, mammography found only 25 percent of those tumors.
Spośród nowotworów, które wykryliśmy, mammografia wykryła tylko 25%.
English(Laughter) Chris asked me to tell again how we found the structure of DNA.
Śmiech Chris poprosił mnie abym ponownie opowiedział o odkryciu kodu DNA.
EnglishWe have also found a consistent position for protecting company and trade secrets.
Mamy też spójne stanowisko w odniesieniu do ochrony tajemnicy spółek i tajemnicy handlowej.
EnglishFourth fact: we have already been in this situation and we found a solution.
Czwarty fakt: już byliśmy w takiej sytuacji i znaleźliśmy rozwiązanie.
EnglishWe found out that there were fewer than 40 of them, so no action resulted.
Odkryliśmy, że było ich mniej niż 40, toteż nie podjęto żadnych działań.
EnglishAnd what we found -- this area is one of the poorest parts of Britain.
I co odkryliśmy -- ten obszar jest jedną z najbiedniejszych części Brytanii.
EnglishDJ: Now we've found these individualisms in all sorts of animals, in particular in the cats.
Derek: Odkryliśmy taką indywidualność u różnych zwierząt, szczególnie u kotów.